• log in
 • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

Harmonogram DODATKOWEJ (II tury) rekrutacji 2022/2023

| Administrator Systemu

 HARMONOGRAM

DODATKOWEJ REKRUTACJI

na rok akademicki 2022/2023

 w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym

im. Jana Długosza w Częstochowie 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 13 września 2022 r.

 

23.07.2022 r. – 12.09.2022 r.

2.

Sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne

Informacje o terminach, godzinach oraz o sposobach w jaki będą przeprowadzane egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

 

13.09.2022 r.

3.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia)

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

14.09.2022 r.

o godz. 1500

4.

Składanie kompletu dokumentów

przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu).

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 16.09.2022 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

15.09.2022 r.

od godz. 1000 do godz. 1400

 

16.09.2022 r.

od godz. 1000 do godz. 1400

 

5.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

17.09.2022 r.

 o godz. 1000

6.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia ) z list rezerwowych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce  „wyniki rekrutacji”.

19.09.2022 r.

o godz. 1000

7.

Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia z list rezerwowych

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu).

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 20.09.2022 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

19.09.2022 r.

od godz. 1200 do godz. 1500

20.09.2022 r.

od godz. 1000 do godz. 1400

 

8.

Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (tylko dla kierunków, na których są wymagane – wykaz i szczegółowe informacje w IRK).

 

 

od 1.09.2022 r. do 13.09.2022 r.

Kandydat powinien skontaktować się z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną UJD w celu  rozpoczęcia procedury skierowania na badania lekarskie (na kierunkach, gdzie są one wymagane).

Kandydat powinien okazać się dowodem potwierdzający uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

 

 

RECRUITMENT SCHEDULE 2022/2023 FOR FOREIGNERS

| Administrator Systemu

RECRUITMENT SCHEDULE  2022/2023

at Jan Dlugosz University in Częstochowa

FOR FOREIGNERS

STATIONARY AND EXTERNAL STUDIES

FIRST AND SECOND CYCLE AND UNIFORM STUDIES

Number of orders

STAGES OF THE RECRUITMENT PROCEDURE

DATES

1.

Online Candidate Registration (IRK)

The candidate registers in the IRK system and makes the payment to the individual account generated for each candidate in the IRK system. The fee must be paid to the university's account by September 12, 2022.

23.07.2022  – 12.09.2022

2.

Entering data and scans of documents in the IRK system by candidates

The candidate enters personal data and scans of the required documents into the IRK system. The list of required documents can be found in the catalogs of individual fields of study at IRK.

In the fields where it is required, for example, reproductions of works (portfolio) should be attached; letter of motivation; recording - according to the e-mail addresses provided on the IRK website of a given field of study.

Failure to enter the data and scans of the required documents in accordance with the guidelines in IRK within the prescribed period, i.e. by September 12, 2022, means resignation from applying for admission to the first year of study !!!

The original documents entitling to start studies will have to be delivered and presented (for inspection) at the Dean's Office of a given Faculty within 1 month from the commencement of studies.

until 12.09.2022

3.

Practical skills test and job interviews

Information on the dates, times and methods of conducting examinations / interviews can be found in the catalogs of individual fields of study.

13.09.2022   14.09.2022

4.

Announcement of ranking lists (qualified for admission)

Information on the candidate's personal account can be found in the "recruitment applications" and on the website rekrutacja.ujd.edu.pl

15.09.2022

5.

Announcement of accepted and unaccepted candidates

Information on the candidate's personal account can be found in the "recruitment applications" and on the website rekrutacja.ujd.edu.pl

19.09.2022

6.

Medical examinations confirming that there are no contraindications to study, carried out by an occupational medicine doctor (only for the fields of study for which they are required - the list and detailed information in the IKR).

If the candidate is not staying in Poland, the date of the examination will be agreed individually.

1.09.2022  – 13.09.2022

 

 

 

 

RECRUITMENT SCHEDULE 2022/2023 - DOCTORAL SCHOOL

| Marcin Żurawski

DOCTORAL SCHOOL

RECRUITMENT SCHEDULE 2022/2023

1.08.2022 r. – 08.09.2022 r.

Online Registration of Candidates (IRK) for the Doctoral School

The candidate registers in the Online Internet Recruitment System, makes the payment to the individual account generated for each candidate in the IRK system and places the complete set of required documents in an electronic version (scans).

Detailed information can be obtained from the Doctoral School Office by calling 34 3784 341 or 34 3784 365 at 9:00-14: 00 according to the duty schedule (information provided on the website of the Doctoral School and in the catalogs of individual disciplines).

The fee should be credited to the university's account (generated by the IRK system) by 09/09/2021.

A candidate applying for admission to the Doctoral School is obliged to put in the IRK system a PHOTO (in a .jpg file), which will be used for the ELECTRONIC PHD STUDENT ID (more information on the technical requirements can be found on the individual candidate's account).

12-15.09.2022 r.

Submission of documents at the Doctoral School

 • an application for admission to the Doctoral School addressed to the Rector with the indication of the field and discipline;
 • CV of the candidate;
 • a photocopy of both sides of the identity card or passport (the original for inspection);
 • a photocopy (original for inspection) or a certified copy of the diploma of completion of the Uniform Master's degree or Master's degree II (or, in the case of this year's graduates, a certificate issued by their home Dean's office);
 • a foreigner from outside the European Union member states is obliged to certify the diploma of graduation or an equivalent document with an Apostille or authenticate these documents through the National Agency for Academic Exchange (NAWA);
 • 2 photographs: one 45x65 mm and the other 37x55 without headgear, against a light background;
 • opinion on the candidate and his suitability for scientific/artistic work issued by an employee with the academic degree of a habilitated doctor or the academic title of professor in a given scientific/artistic discipline, not earlier than 12 months before the date of submitting the documents;
 • in writing, a description of the topic and problems of the planned research/artistic/ design project containing the following information:

(1) the aim of the research (definition of the research problem to be solved as a result of the research and formulation of research hypotheses; justification for undertaking the research referring to the innovativeness of this research and the impact of the results on the development of the researched issues in Poland and abroad (min. 3600 characters with spaces);

(2) research methodology (defining the research methods that the candidate intends to use in the planned research project);

(3) presentation of the current state of knowledge concerning the subject matter of the research along with the primary literature on the subject; medical certificate stating that there are no contraindications to take up studies at doctoral school in the following disciplines: chemical sciences, physical sciences and in the discipline of plastic arts and conservation of works of art;

 • confirmed documentation of previous scientific/artistic/design achievements – grouped in accordance with component 2 (S2) (point 13) concerning the extent of impact;
 • statement (Annex to the electronic recruitment system);
 • the candidate's consent to the processing of personal data
 • a foreigner recruited to study in Polish shall submit a relevant certificate or diploma certifying the command of the Polish language at the B2 level (in case of its absence, the language competences will be verified through a language test);
 • a foreigner enrolling for the programme of study in English submits a relevant certificate or diploma certifying the knowledge of English at the B2 level (if there is no such certificate or diploma, the language competences will be verified through a language test).

Delivery of incomplete documents within the prescribed period shall mean resignation from the recruitment process to the Doctoral School.

In the case of sending documents by traditional mail, the date of receipt by the university is decisive.

16.09.2022 r.

Publication of the interview schedule

The exact dates, times and place of interviews will be found in the catalogs of individual disciplines.

19.09.2022 r.

Language exam (in the absence of language competence certification)

The exact dates, times and place of the exams can be found in the catalogs of individual disciplines.

20-23.09.2022 r.

Interviews

During the interview, the following should be provided: a description of the planned research project, taking into account the scientific goal, along with the formulation of research problems / research hypotheses, the current state of knowledge in the field of the proposed research problems, justification for undertaking research in this context, specifying their importance for a given discipline, as well as research methodology .

26.09.2022 r.

Announcement of the ranking list

26-28.09.2022 r.

Records of candidates shortlisted for admission

29.09.2022 r.

Announcement of the list of admitted persons

Information on the candidate's personal account in the "recruitment results" tab

 

Attention! It is possible to make changes to the schedule. All information will be published on an ongoing basis on the website and in IRK.

Dane kontaktowe Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

| Administrator Systemu

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne UJD

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Humanistycznego

kierunki studiów: Dziennikarstwo i kultura mediów, Filologia obca, Filologia polska, Filozofia, Historia, Iberoznawstwo, Język niemiecki w obrocie gospodarczym

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WH / Komisja Rekrutacyjna

34 361 14 25 lub 34 370 42 60

Centrum Obsługi Wydziału

34 361 41 14 lub 34 366 85 44

W przypadku problemów technicznych

j.chudy@ujd.edu.pl

 

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych

kierunki studiów: Biotechnologia, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, Dietetyka, Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa, Inżynieria Multimediów, Produkcja i marketing żywności, Żywienie człowieka i dietetyka

Kontakt tel. w godz. 09.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WNŚPT / Komisja Rekrutacyjna

34 373 10 96 lub 34 373 10 97
34 373 10 98 lub 34 361 21 79

W przypadku problemów technicznych

k.senderecki@ujd.edu.pl

 

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Społecznych

kierunki studiów: Analityka i kreatywność społeczna, Bezpieczeństwo narodowe, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna, Politologia, Praca socjalna, Psychoprofilaktyka, Psychologia, Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna, Turystyka i rekreacja

Kontakt tel. Dziekanat codziennie w godz. 10.00-14.00

Kontakt bezpośrednio do komisji rekrutacyjnej od dnia 1 września w godzinach 13:00-15:00
 

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WNS / Komisja Rekrutacyjna

34 378 42 91 lub 34 378 42 93
lub
34 378 43 01

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8, II piętro sala 211)

34 378 42 26

 

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki

kierunki studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Fotografia i kreacja przekazu wizualnego, Grafika, Malarstwo, Muzyka w przestrzeni publicznej

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Komisja rekrutacyjna (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8, VI piętro sala 608)

797 910 477

W przypadku problemów technicznych

p.bleszynski@ujd.edu.pl

 

- Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - edukacjaplastyczna_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - edukacjamuzyczna_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Fotografia i kreacja przekazu wizualnego -
fotografia_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Grafika - grafika_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Malarstwo - malarstwo_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Muzyka w przestrzeni publicznej - mwpp_rekrutacja@ujd.edu.pl

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Prawa i Ekonomii

kierunki studiów: Administracja, Ekonomia, Prawo, Rachunkowość i podatki

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WPiE / Komisja Rekrutacyjna

34 378 31 14 lub 34 378 31 15

Centrum Obsługi Wydziału

34 378 31 17 lub 34 378 31 12

 

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu

kierunki studiów: Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Centrum Obsługi Wydziału

34 365 59 83

Dziekanat WNZ

34 365 64 26

 

 • Szkoła Doktorska UJD

dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, sztuki muzyczne, nauki fizyczne, nauki chemiczne

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu / e-mail

Sekretariat Rady ds. Nadawania Stopni i Szkoły Doktorskiej UJD w Częstochowie

34 378 43 41 lub 34 378 43 65

W przypadku problemów technicznych

m.zurawski@ujd.edu.pl

 e-mail: phd-studies@ujd.edu.pl