This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

Harmonogram DODATKOWEJ (IV tury) rekrutacji 2020/2021

| Administrator Systemu

 HARMONOGRAM DODATKOWEJ REKRUTACJI 2020/2021

 w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym

im. Jana Długosza w Częstochowie 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

 

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

 

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.
Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia
10 października 2020 r.

 

 

od 5 października 2020 r.
          od godz. 1500

 

do 9 października 2020 r.

 

2.

Wprowadzanie danych i skanów dokumentów w systemie IRK przez kandydatów

Kandydat wprowadza  do systemu dane (min. wyniki egzaminu dojrzałości; oceny uzyskanej na dyplomie, średnia ocen ze studiów), załączą fotografię w formie elektronicznej (jpg) oraz skany dokumentów wymaganych do podjęcia studiów na danym stopniu  (świadectwo dojrzałości, dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, itp.), w przypadku kandydatów drugiego stopnia skan suplementu.

Na kierunkach, na których jest to wymagane, należy załączyć np. reprodukcje prac (portfolio); list motywacyjny; nagranie - zgodnie z adresami e-mail podanymi na stronie IRK danego kierunku.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów trzeba będzie dostarczyć i przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu        2-mcy od rozpoczęcia studiów.

Niewprowadzenie danych i skanów wymaganych dokumentów zgodnie z  wytycznymi w IRK w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 9.10.2020 r., oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

do 9 października 2020r.

 3.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie https://rekrutacja.ujd.edu.pl

 

12 października 2020 r.
po godz. 1400

4.

Wpis na studia  

Kandydat przesyła skan wypełnionego i podpisanego formularza wpisu na studia   na wskazany adres e-mail Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W przypadku niedostarczenia dokument „wpisu na studia”  w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 13.10.2020 r., oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

 nieprzekraczalny  termin:

 

od 12 października 2020 r.

 do 13 października 2020 r.

5.

Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (tylko dla kierunków, na których  są wymagane – wykaz  i szczegółowe informacje w IKR).

do 30 października 2020 r.

 
 

Kandydat powinien śledzić na bieżąco komunikaty na stronie

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/

 

 

 

Harmonogram DODATKOWEJ (III tury) rekrutacji 2020/2021 - Szkoła Doktorska - dyscyplina nauki chemiczne

| Administrator Systemu

SZKOŁA DOKTORSKA

 HARMONOGRAM III REKRUTACJI 2020/2021 - dyscyplina nauki chemiczne

8.10.2020 r .– 25.10.2020 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) do Szkoły Doktorskiej

Kandydat rejestruje się w Internetowym Systemie Rekrutacji, dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK oraz zamieszcza w wersji elektronicznej (skany) komplet wymaganych dokumentów.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Rady ds. Nadawania Stopni oraz Szkoły Doktorskiej w godz. 9:00-14:00 pod numerami tel. 34 3784 341 lub 34 3784 365 wg harmonogramu dyżurów (informacje podane na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej i w katalogach poszczególnych dyscyplin).

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni (wygenerowane przez system IRK) do dnia 23.10.2020r.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązany jest umieścić w systemie IRK (pliku .jpg) ZDJĘCIE, które zostanie wykorzystane do ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI DOKTORANCKIEJ (więcej informacji dotyczących technicznych wymagań znajduje się na indywidualnym koncie kandydata).

26.10.2020r.

Składanie dokumentów w Szkole Doktorskiej

 • wydrukowane z systemu IRK i podpisane podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej skierowane do Rektora z zaznaczeniem dziedziny i dyscypliny;
 • życiorys kandydata;
 • obie strony dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu);
 • kserokopia (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów magisterskich II stopnia (albo w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie wystawione przez macierzysty dziekanat o odbyciu obrony);
 • 2 fotografie: jedną o wymiarze 45x65 mm i drugą o wymiarze 37x55 bez nakrycia głowy, na jasnym tle – zdjęcie proszę umieścić w systemie
 • opinia o przydatności do pracy naukowej/artystycznej (wydana nie wcześniej niż  12 miesięcy od daty złożenia dokumentów) samodzielnego pracownika naukowego z danej dyscypliny naukowej/artystycznej;
 • potwierdzona dokumentacja wcześniej uzyskanych osiągnięć naukowych/artystycznych – pogrupowanych zgodnie ze składnikiem 2 (S2) (pkt 13 Warunków i kryteriów rekrutacyjnych) dotyczącym zasięgu oddziaływania;
 • wypełnione i podpisane oświadczenie (Załącznik do elektronicznego systemu rekrutacyjnego);
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych wygenerowana z systemu IRK;
 • dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne;
 • cudzoziemiec spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej jest zobowiązany do poświadczenia dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA);
 • cudzoziemiec rekrutujący się do szkoły doktorskiej realizującej program kształcenia w języku polskim składa stosowny certyfikat lub dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość j. polskiego co najmniej na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego);
 • cudzoziemiec rekrutujący się do szkoły doktorskiej realizującej program kształcenia w języku angielskim składa stosowny certyfikat lub dyplom ukończenia studiów  poświadczający znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego).

Niedostarczenie kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z procesu rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu na uczelnię.

27.10.2020r.

Egzamin językowy (w przypadku braku poświadczenia kompetencji językowych) godz. 900

Dokładne terminy, godziny oraz miejsce egzaminów znajdą się w katalogach poszczególnych dyscyplin.

27.10.2020r.

Rozmowy kwalifikacyjne

W dyscyplinie nauki chemiczne od godz. 10.00

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy przedstawić: opis planowanego projektu badawczego z uwzględnieniem celu naukowego wraz ze sformułowaniem problemów badawczych / hipotez badawczych, aktualnego stanu wiedzy w zakresie proponowanych problemów badawczych, uzasadnienia podjęcia badań w tym kontekście z określeniem ich znaczenia dla danej dyscypliny, jak również metodykę badań. 

28.10.2020r.

Ogłoszenie listy rankingowej

29.10.2020r.

Zapisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

 

30.10.2020r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „wyniki rekrutacji

od 30.10.2020r.

Odbiór w sekretariacie Szkoły Doktorskiej skierowań na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w dyscyplinie: nauki chemiczne

 

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i w IRK.

Harmonogram DODATKOWEJ (III tury) rekrutacji 2020/2021

| Administrator Systemu

 HARMONOGRAM DODATKOWEJ REKRUTACJI 2020/2021

 w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym

im. Jana Długosza w Częstochowie 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

 

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

 

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia
5 października 2020 r.

 

 

od 24 września 2020 r.
od godz. 1500

 

do 2 października 2020 r.

 

2.

Wprowadzanie danych i skanów dokumentów w systemie IRK przez kandydatów

Kandydat wprowadza  do systemu dane (min. wyniki egzaminu dojrzałości; oceny uzyskanej na dyplomie, średnia ocen ze studiów), załączą fotografię w formie elektronicznej (jpg) oraz skany dokumentów wymaganych do podjęcia studiów na danym stopniu  (świadectwo dojrzałości, dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, itp.), w przypadku kandydatów drugiego stopnia skan suplementu.

Na kierunkach, na których jest to wymagane, należy załączyć np. reprodukcje prac (portfolio); list motywacyjny; nagranie - zgodnie z adresami e-mail podanymi na stronie IRK danego kierunku.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów trzeba będzie dostarczyć i przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu        2-mcy od rozpoczęcia studiów.

Niewprowadzenie danych i skanów wymaganych dokumentów zgodnie z  wytycznymi w IRK w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 2.10.2020 r., oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

do 2 października 2020r.

 3.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie https://rekrutacja.ujd.edu.pl

 

5 października 2020 r. po godz. 1400

4.

Wpis na studia  

Kandydat przesyła skan wypełnionego i podpisanego formularza wpisu na studia   na wskazany adres e-mail Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

od 5 października 2020 r.

  do 7 października 2020 r.

5.

Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (tylko dla kierunków, na których  są wymagane – wykaz  i szczegółowe informacje w IKR).

do 23 października 2020 r.

 
 

Kandydat powinien śledzić na bieżąco komunikaty na stronie

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/

 

 

 

Harmonogram DODATKOWEJ (II tury) rekrutacji 2020/2021 - Szkoła Doktorska - dyscyplina nauki chemiczne

| Administrator Systemu

SZKOŁA DOKTORSKA

 HARMONOGRAM II REKRUTACJI 2020/2021 - dyscyplina nauki chemiczne

28.09.2020 r.–4.10.2020 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) do Szkoły Doktorskiej

Kandydat rejestruje się w Internetowym Systemie Rekrutacji, dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK oraz zamieszcza w wersji elektronicznej (skany) komplet wymaganych dokumentów.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Rady ds. Nadawania Stopni oraz Szkoły Doktorskiej w godz. 9:00-14:00 pod numerami tel. 34 3784 341 lub 34 3784 365 wg harmonogramu dyżurów (informacje podane na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej i w katalogach poszczególnych dyscyplin).

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni (wygenerowane przez system IRK) do dnia 4.10.2020r.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązany jest umieścić w systemie IRK (pliku .jpg) ZDJĘCIE, które zostanie wykorzystane do ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI DOKTORANCKIEJ (więcej informacji dotyczących technicznych wymagań znajduje się na indywidualnym koncie kandydata).

5 - 6.10.2020r.

Składanie dokumentów w Szkole Doktorskiej

 • wydrukowane z systemu IRK i podpisane podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej skierowane do Rektora z zaznaczeniem dziedziny i dyscypliny;
 • życiorys kandydata;
 • obie strony dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu);
 • kserokopia (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów magisterskich II stopnia (albo w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie wystawione przez macierzysty dziekanat o odbyciu obrony);
 • 2 fotografie: jedną o wymiarze 45x65 mm i drugą o wymiarze 37x55 bez nakrycia głowy, na jasnym tle – zdjęcie proszę umieścić w systemie
 • opinia o przydatności do pracy naukowej/artystycznej (wydana nie wcześniej niż  12 miesięcy od daty złożenia dokumentów) samodzielnego pracownika naukowego z danej dyscypliny naukowej/artystycznej;
 • potwierdzona dokumentacja wcześniej uzyskanych osiągnięć naukowych/artystycznych – pogrupowanych zgodnie ze składnikiem 2 (S2) (pkt 13 Warunków i kryteriów rekrutacyjnych) dotyczącym zasięgu oddziaływania;
 • wypełnione i podpisane oświadczenie (Załącznik do elektronicznego systemu rekrutacyjnego);
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych wygenerowana z systemu IRK;
 • dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne;
 • cudzoziemiec spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej jest zobowiązany do poświadczenia dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA);
 • cudzoziemiec rekrutujący się do szkoły doktorskiej realizującej program kształcenia w języku polskim składa stosowny certyfikat lub dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość j. polskiego co najmniej na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego);
 • cudzoziemiec rekrutujący się do szkoły doktorskiej realizującej program kształcenia w języku angielskim składa stosowny certyfikat lub dyplom ukończenia studiów  poświadczający znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego).

Niedostarczenie kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z procesu rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu na uczelnię.

7.10.2020r.

Egzamin językowy (w przypadku braku poświadczenia kompetencji językowych) godz. 900

Dokładne terminy, godziny oraz miejsce egzaminów znajdą się w katalogach poszczególnych dyscyplin.

7.10.2020r.

Rozmowy kwalifikacyjne

W dyscyplinie nauki chemiczne od godz. 13.00

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy przedstawić: opis planowanego projektu badawczego z uwzględnieniem celu naukowego wraz ze sformułowaniem problemów badawczych / hipotez badawczych, aktualnego stanu wiedzy w zakresie proponowanych problemów badawczych, uzasadnienia podjęcia badań w tym kontekście z określeniem ich znaczenia dla danej dyscypliny, jak również metodykę badań. 

8.10.2020r.

Ogłoszenie listy rankingowej

9.10.2020r.

Zapisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

 

12.10.2020r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „wyniki rekrutacji

od 14.10.2020r.

Odbiór w sekretariacie Szkoły Doktorskiej skierowań na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w dyscyplinie: nauki chemiczne

 

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i w IRK.

Harmonogram DODATKOWEJ (II tury) rekrutacji 2020/2021 - Szkoła Doktorska - dyscyplina literaturoznawstwo

| Administrator Systemu

SZKOŁA DOKTORSKA

 HARMONOGRAM II REKRUTACJI 2020/2021 - dyscyplina literaturoznawstwo

24.09.2020 r.–30.09.2020 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) do Szkoły Doktorskiej

Kandydat rejestruje się w Internetowym Systemie Rekrutacji, dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK oraz zamieszcza w wersji elektronicznej (skany) komplet wymaganych dokumentów.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Rady ds. Nadawania Stopni oraz Szkoły Doktorskiej w godz. 9:00-14:00 pod numerami tel. 34 3784 341 lub 34 3784 365 wg harmonogramu dyżurów (informacje podane na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej i w katalogach poszczególnych dyscyplin).

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni (wygenerowane przez system IRK) do dnia 30.09.2020r.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązany jest umieścić w systemie IRK (pliku .jpg) ZDJĘCIE, które zostanie wykorzystane do ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI DOKTORANCKIEJ (więcej informacji dotyczących technicznych wymagań znajduje się na indywidualnym koncie kandydata).

1 - 2.10.2020r.

Składanie dokumentów w Szkole Doktorskiej

 • wydrukowane z systemu IRK i podpisane podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej skierowane do Rektora z zaznaczeniem dziedziny i dyscypliny;
 • życiorys kandydata;
 • obie strony dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu);
 • kserokopia (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów magisterskich II stopnia (albo w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie wystawione przez macierzysty dziekanat o odbyciu obrony);
 • 2 fotografie: jedną o wymiarze 45x65 mm i drugą o wymiarze 37x55 bez nakrycia głowy, na jasnym tle – zdjęcie proszę umieścić w systemie
 • opinia o przydatności do pracy naukowej/artystycznej (wydana nie wcześniej niż  12 miesięcy od daty złożenia dokumentów) samodzielnego pracownika naukowego z danej dyscypliny naukowej/artystycznej;
 • potwierdzona dokumentacja wcześniej uzyskanych osiągnięć naukowych/artystycznych – pogrupowanych zgodnie ze składnikiem 2 (S2) (pkt 13 Warunków i kryteriów rekrutacyjnych) dotyczącym zasięgu oddziaływania;
 • wypełnione i podpisane oświadczenie (Załącznik do elektronicznego systemu rekrutacyjnego);
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych wygenerowana z systemu IRK;
 • dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne;
 • cudzoziemiec spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej jest zobowiązany do poświadczenia dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA);
 • cudzoziemiec rekrutujący się do szkoły doktorskiej realizującej program kształcenia w języku polskim składa stosowny certyfikat lub dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość j. polskiego co najmniej na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego);
 • cudzoziemiec rekrutujący się do szkoły doktorskiej realizującej program kształcenia w języku angielskim składa stosowny certyfikat lub dyplom ukończenia studiów  poświadczający znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego).

Niedostarczenie kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z procesu rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu na uczelnię.

5.10.2020r.

Egzamin językowy (w przypadku braku poświadczenia kompetencji językowych) godz. 900

Dokładne terminy, godziny oraz miejsce egzaminów znajdą się w katalogach poszczególnych dyscyplin.

5.10.2020r.

Rozmowy kwalifikacyjne

W dyscyplinie literaturoznawstwo od godz. 13.00

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy przedstawić: opis planowanego projektu badawczego z uwzględnieniem celu naukowego wraz ze sformułowaniem problemów badawczych / hipotez badawczych, aktualnego stanu wiedzy w zakresie proponowanych problemów badawczych, uzasadnienia podjęcia badań w tym kontekście z określeniem ich znaczenia dla danej dyscypliny, jak również metodykę badań. 

7.10.2020r.

Ogłoszenie listy rankingowej

8.10.2020r.

Zapisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

 

9.10.2020r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „wyniki rekrutacji

 

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i w IRK.

Harmonogram DODATKOWEJ (II tury) rekrutacji 2020/2021

| Administrator Systemu

 HARMONOGRAM DODATKOWEJ REKRUTACJI 2020/2021

 w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym

im. Jana Długosza w Częstochowie 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

 

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

 

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 19 września 2020 r.

 

 

od 25 sierpnia 2020 r.

do 18 września 2020 r.

 

2.

Wprowadzanie danych i skanów dokumentów w systemie IRK przez kandydatów

Kandydat wprowadza  do systemu dane (min. wyniki egzaminu dojrzałości; oceny uzyskanej na dyplomie, średnia ocen ze studiów), załączą fotografię w formie elektronicznej (jpg) oraz skany dokumentów wymaganych do podjęcia studiów na danym stopniu  (świadectwo dojrzałości, dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, itp.), w przypadku kandydatów drugiego stopnia skan suplementu.

Na kierunkach, na których jest to wymagane, należy załączyć np. reprodukcje prac (portfolio); list motywacyjny; nagranie - zgodnie z adresami e-mail podanymi na stronie IRK danego kierunku.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów trzeba będzie dostarczyć i przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu        2-mcy od rozpoczęcia studiów.

Niewprowadzenie danych i skanów wymaganych dokumentów zgodnie z  wytycznymi w IRK w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 18.09.2020 r., oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

do 18 września 2020r.

 3.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie https://rekrutacja.ujd.edu.pl

 

21 września 2020 r.

4.

Wpis na studia  

Kandydat przesyła skan wypełnionego i podpisanego formularza wpisu na studia   na wskazany adres e-mail Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

od 21 września 2020 r.

do 23 września 2020 r.

5.

Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (tylko dla kierunków, na których  są wymagane – wykaz  i szczegółowe informacje w IKR).

do 30 września 2020 r.

 
 

Kandydat powinien śledzić na bieżąco komunikaty na stronie

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/

 

 

 

Harmonogram rekrutacji 2020/2021

| Administrator Systemu

 HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020/2021

 w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym

im. Jana Długosza w Częstochowie 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

 

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 18 sierpnia 2020 r.

 

od 1 czerwca 2020 r.

 do 17 sierpnia 2020 r.

 

2.

Wprowadzanie danych i skanów dokumentów w systemie IRK przez kandydatów

Kandydat wprowadza  do systemu dane (min. wyniki egzaminu dojrzałości; oceny uzyskanej na dyplomie, średnia ocen ze studiów), załączą fotografię w formie elektronicznej (jpg) oraz skany dokumentów wymaganych do podjęcia studiów na danym stopniu  (świadectwo dojrzałości, dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, itp.), w przypadku kandydatów drugiego stopnia skan suplementu.

Na kierunkach, na których jest to wymagane, należy załączyć np. reprodukcje prac (portfolio); list motywacyjny; nagranie - zgodnie z adresami e-mail podanymi na stronie IRK danego kierunku.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów trzeba będzie dostarczyć i przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 2-mcy od rozpoczęcia studiów.

Niewprowadzenie danych i skanów wymaganych dokumentów zgodnie z  wytycznymi w IRK w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 17.08.2020 r., oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

do 17 sierpnia 2020r.

 3.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie https://rekrutacja.ujd.edu.pl

 

20 sierpnia 2020 r.

4.

Wpis na studia  

Kandydat przesyła skan wypełnionego i podpisanego formularza wpisu na studia   na wskazany adres e-mail Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

od 20 sierpnia 2020 r.

do 23 sierpnia 2020 r.

5.

Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (tylko dla kierunków, na których  są wymagane – wykaz  i szczegółowe informacje w IKR).

do 23 września 2020 r.

 
 

Kandydat powinien śledzić na bieżąco komunikaty na stronie

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/

 

 

 

Harmonogram rekrutacji 2020/2021 - Szkoła Doktorska

| Administrator Systemu

SZKOŁA DOKTORSKA

 HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020/2021

1.07.2020 r.–30.08.2020 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) do Szkoły Doktorskiej

Kandydat rejestruje się w Internetowym Systemie Rekrutacji, dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK oraz zamieszcza w wersji elektronicznej (skany) komplet wymaganych dokumentów.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Rady ds. Nadawania Stopni oraz Szkoły Doktorskiej w godz. 9:00-14:00 pod numerami tel. 34 3784 341 lub 34 3784 365 wg harmonogramu dyżurów (informacje podane na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej i w katalogach poszczególnych dyscyplin).

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni (wygenerowane przez system IRK) do dnia 1.09.2020r.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązany jest umieścić w systemie IRK (pliku .jpg) ZDJĘCIE, które zostanie wykorzystane do ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI DOKTORANCKIEJ (więcej informacji dotyczących technicznych wymagań znajduje się na indywidualnym koncie kandydata).

1-7.09.2020r

Odbiór w sekretariacie Szkoły Doktorskiej skierowań na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w dyscyplinach: nauki chemiczne, nauki fizyczne i w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;

1-14.09.2020r.

Składanie dokumentów w Szkole Doktorskiej

 • wydrukowane z systemu IRK i podpisane podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej skierowane do Rektora z zaznaczeniem dziedziny i dyscypliny;
 • życiorys kandydata;
 • obie strony dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu);
 • kserokopia (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów magisterskich II stopnia (albo w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie wystawione przez macierzysty dziekanat o odbyciu obrony);
 • 2 fotografie: jedną o wymiarze 45x65 mm i drugą o wymiarze 37x55 bez nakrycia głowy, na jasnym tle – zdjęcie proszę umieścić w systemie
 • opinia o przydatności do pracy naukowej/artystycznej (wydana nie wcześniej niż  12 miesięcy od daty złożenia dokumentów) samodzielnego pracownika naukowego z danej dyscypliny naukowej/artystycznej;
 • potwierdzona dokumentacja wcześniej uzyskanych osiągnięć naukowych/artystycznych – pogrupowanych zgodnie ze składnikiem 2 (S2) (pkt 13 Warunków i kryteriów rekrutacyjnych) dotyczącym zasięgu oddziaływania;
 • wypełnione i podpisane oświadczenie (Załącznik do elektronicznego systemu rekrutacyjnego);
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych wygenerowana z systemu IRK;
 • dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne;
 • cudzoziemiec spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej jest zobowiązany do poświadczenia dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA);
 • cudzoziemiec rekrutujący się do szkoły doktorskiej realizującej program kształcenia w języku polskim składa stosowny certyfikat lub dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość j. polskiego co najmniej na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego);
 • cudzoziemiec rekrutujący się do szkoły doktorskiej realizującej program kształcenia w języku angielskim składa stosowny certyfikat lub dyplom ukończenia studiów  poświadczający znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego).

Niedostarczenie kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z procesu rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu na uczelnię.

16.09.2020r.

Publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych 

Dokładne terminy, godziny oraz miejsce egzaminów znajdą się w katalogach poszczególnych dyscyplin.


UWAGA:

Rozmowa kwalifikacyjna w dyscyplinie sztuki muzyczne odbędzie się
16 września 2020 r. od godz. 12.00 w budynku UJD przy ul. Zbierskiego 2/4, sala 502.
(*)

Rozmowa kwalifikacyjna w dyscyplinie nauki chemiczne odbędzie się
21 września 2020 r. od godz. 10.00 w siedzibie UJD przy ul. Waszyngtona 4/8, p. 134 
(*)

Rozmowa kwalifikacyjna w dyscyplinie nauki fizyczne odbędzie się
21 września 2020 r. od godz. 13.00 w siedzibie UJD przy ul. Waszyngtona 4/8, p. 134 
(*)

Rozmowa kwalifikacyjna w dyscyplinie językoznawstwo odbędzie się
22 września 2020 r. od godz. 10.00 w siedzibie UJD przy ul. Waszyngtona 4/8, p. 134 
(*)

Rozmowa kwalifikacyjna w dyscyplinie historia odbędzie się
22 września 2020 r. od godz. 13.00 w siedzibie UJD przy ul. Waszyngtona 4/8, p. 134 
(*)

Rozmowa kwalifikacyjna w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki odbędzie się 22 września 2020 r. od godz. 10.00 w siedzibie UJD przy ul. Waszyngtona 4/8, sala 131  (*)

(*)kandydaci umawiani są na konkretną godzinę

 

17.09.2020 r.

Egzamin językowy (w przypadku braku poświadczenia kompetencji językowych)

Dokładne terminy, godziny oraz miejsce egzaminów znajdą się w katalogach poszczególnych dyscyplin.

21-23.09.2020r.

Rozmowy kwalifikacyjne

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy przedstawić: opis planowanego projektu badawczego z uwzględnieniem celu naukowego wraz ze sformułowaniem problemów badawczych / hipotez badawczych, aktualnego stanu wiedzy w zakresie proponowanych problemów badawczych, uzasadnienia podjęcia badań w tym kontekście z określeniem ich znaczenia dla danej dyscypliny, jak również metodykę badań. 

25.09.2020r.

Ogłoszenie listy rankingowej

25-28.09.2020r.

Zapisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

 

29.09.2020r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „wyniki rekrutacji

 

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i w IRK.

Dane kontaktowe Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

| Administrator Systemu

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne UJD

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Humanistycznego

kierunki studiów: Dziennikarstwo i kultura mediów, Filologia obca, Filologia polska, Filozofia, Historia, Iberoznawstwo, Język niemiecki w obrocie gospodarczym, Kultura w mediach i komunikacji, Politologia

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WH

34 361 14 25 lub 34 370 42 60

Centrum Obsługi Wydziału

34 361 41 14 lub 34 366 85 44

 e-mail: rek_whum@ujd.edu.pl

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych

kierunki studiów: Biotechnologia, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, Dietetyka, Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa, Inżynieria Multimediów, Żywienie człowieka i dietetyka

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WNŚPT

34 373 10 96 lub 34 373 10 97
34 373 10 98 lub 34 361 21 79

e-mail: rek_wnspt@ujd.edu.pl

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Społecznych

kierunki studiów: Analityka i kreatywność społeczna, Bezpieczeństwo narodowe, Pedagogika, Pedagogika międzykulturowa z mediacją, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna, Politologia, Praca socjalna, Psychoprofilaktyka, Turystyka i rekreacja

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Kontakt bezpośrednio do komisji rekrutacyjnej w godzinach od 10:00-13:00
dyżury od 28.08.2020r do 18.09.2020r.

 

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WNS

34 378 42 91 lub 34 378 42 93
lub
34 378 43 01

Centrum Obsługi Wydziału

34 378 42 97

Komisja rekrutacyjna

34 378 42 26

e-mail: rek_wns@ujd.edu.pl

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki

kierunki studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Fotografia i kreacja przekazu wizualnego, Grafika, Malarstwo, Muzyka w przestrzeni publicznej

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Komisja rekrutacyjna

797 910 477

e-mail: rek_ws@ujd.edu.pl

- Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - edukacjaplastyczna_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - edukacjamuzyczna_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Fotografia i kreacja przekazu wizualnego -
fotografia_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Grafika - grafika_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Malarstwo - malarstwo_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Muzyka w przestrzeni publicznej - mwpp_rekrutacja@ujd.edu.pl

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Prawa i Ekonomii

kierunki studiów: Administracja, Ekonomia, Prawo, Rachunkowość i podatki

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WPiE

34 378 31 14 lub 34 378 31 15
lub
34 378 31 17

e-mail: rek_wpie@ujd.edu.pl

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu

kierunki studiów: Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WNZ

34 361 51 54 lub 34 365 64 26

Centrum Obsługi Wydziału

34 365 59 83

 e-mail: rek_wnz@ujd.edu.pl

 • Szkoła Doktorska UJD

dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, sztuki muzyczne, nauki fizyczne, nauki chemiczne

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu / e-mail

Sekretariat Rady ds. Nadawania Stopni i Szkoły Doktorskiej UJD w Częstochowie

34 378 43 41 lub 34 378 43 65

W przypadku problemów technicznych

m.zurawski@ujd.edu.pl

 e-mail: phd-studies@ujd.edu.pl