• log in
 • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

Harmonogram DODATKOWEJ (III tury) rekrutacji 2023/2024

| Anita Janicka

HARMONOGRAM 
DODATKOWEJ REKRUTACJI 
NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 
W UNIWERSYTECIE JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 27 września 2023 r.

Kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną, ale na których koncie rekrutacyjnym w IRK nie pojawi się potwierdzenie jej wpłynięcia, powinni najpóźniej do dnia  27 września 2023 r. do godziny 10:00 przesłać potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych poprzez System IRK (zakładka Pomoc).

19.09.2023 r. – 26.09.2023 r.

2.

Sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne

Informacje o terminach, godzinach oraz o sposobach w jaki będą przeprowadzane egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

27.09.2023 r.

3.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia)

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

27.09.2023 r.

po godz. 1400

4.

Składanie kompletu dokumentów
przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu).

Podczas składania dokumentów kandydat otrzyma skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów,  przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy to tylko kierunków, na których są wymagane takie badania).

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj.dnia 28.09.2023 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

28.09.2023 r.

od godz. 1000 do godz. 1500

 

5.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

29.09.2023 r.

po godz. 1000

 

 

RECRUITMENT SCHEDULE 2023/2024 FOR FOREIGNERS

| Anita Janicka

HARMONOGRAM
DODATKOWEJ REKRUTACJI
NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
W UNIWERSYTECIE JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
DLA CUDZOZIEMCÓW

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 27 września 2023 r.

 

  19.09.2023 r. – 26.09.2023 r.

2.

Wprowadzanie danych i skanów dokumentów w systemie IRK przez kandydatów

Kandydat wprowadza do systemu IRK dane osobowe oraz skany wymaganych dokumentów. Wykaz wymaganych dokumentów znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków w IRK.

Na kierunkach, na których jest to wymagane, należy załączyć np. reprodukcje prac (portfolio); list motywacyjny; nagranie - zgodnie z adresami e-mail podanymi na stronie IRK danego kierunku.

Niewprowadzenie danych i skanów wymaganych dokumentów zgodnie z wytycznymi w IRK w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 26.09.2023 r., oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów trzeba będzie dostarczyć i przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału do 16 października 2023 r.  

26.09.2023 r.

3.

Sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne

Informacje o terminach, godzinach oraz o sposobach w jaki będą przeprowadzane egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne znajdują Internetowej Rejestracji Kandydata.

 

  27.09.2023 r.

4.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia)

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

28.09.2023 r.

5.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

29.09.2023 r.

6.

Informacja dotycząca badań lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do podjęcia studiów
(dotyczy tylko kierunków na których są wymagane)

Kandydat w celu otrzymania skierowania na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy powinien zgłosić się do Działu Spraw Studenckich.

 

 

RECRUITMENT SCHEDULE 2023/2024 - DOCTORAL SCHOOL

| Anita Janicka

SZKOŁA DOKTORSKA HARMONOGRAM II TURY REKRUTACJI 2023/2024

 

18.09.- 25.09.2023 r. Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie:
 • nauki o bezpieczeństwie.

Kandydat rejestruje się w Internetowym Systemie Rekrutacji, dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK oraz zamieszcza w wersji elektronicznej (skany) komplet wymaganych dokumentów.

Szczegółowych informacji udziela Biura RNS oraz Szkoły Doktorskiej w godz. 9:00-14:00 pod numerami tel. 34 3784 341 lub 34 3784 365.

Opłata powinna wpłynąć na konto uczelni (wygenerowane przez system IRK) do dnia 25.09.2023r.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UJD zobowiązany jest umieścić w systemie IRK ZDJĘCIE (w pliku *.jpg), które zostanie wykorzystane do ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI DOKTORANCKIEJ (więcej informacji dotyczących technicznych wymagań znajduje się na indywidualnym koncie kandydata).

26-27.09.2023 r.  

Składanie dokumentów w Szkole Doktorskiej

Po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydat składa w Biurze Szkoły Doktorskiej UJD w terminie określonym harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, wydrukowane z IRK, skierowane do Rektora z zaznaczeniem wybranej dyscypliny wraz ze zgodą kandydata na przetwarzanie danych osobowych, wydrukowaną z systemu IRK. Dane osobowe kandydata są przetwarzane i przechowywane dla potrzeb rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i podlegają ochronie;
 2. życiorys;
 3. kserokopię (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem lub – w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie o wyniku obrony wystawione przez macierzysty dziekanat;
 4. cudzoziemiec spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej jest zobowiązany do przedłożenia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu ukończenia studiów za granicą, który daje kandydatowi prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w kraju wydania. Jeśli dyplom i suplement są w języku innym niż j. polski lub j. angielski należy dodatkowo przedłożyć tłumaczenie przysięgłe na j. polski;
 5. cudzoziemiec rekrutujący się do realizacji programu kształcenia w języku polskim składa dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2 (certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego na poziomie B2 lub wyższym, lub dyplom ukończenia studiów w języku polskim). W przypadku braku odpowiedniego dokumentu kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego;
 6. od kandydata rekrutującego się do realizacji programu kształcenia w języku angielskim wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Kandydaci uzyskują potwierdzenie znajomości języka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku braku stosownego dokumentu kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego. Z wymogu egzaminu językowego zwolnieni są kandydaci, którzy ukończyli studia w języku angielskim (licencjat lub magisterium). Wszelkie wątpliwości związane z uznaniem certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego są rozstrzygane przez UKR-SD;
 7. aktualne zdjęcie, które spełnia wymogi określone w systemie IRK;
 8. opinię o kandydacie i jego predyspozycjach do pracy naukowej/artystycznej wydaną przez pracownika posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w danej dyscyplinie naukowej/artystycznej, nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia dokumentów;
 9. opis planowanego projektu badawczego/artystycznego/projektowego, przygotowany na odpowiednim formularzu (załącznik nr 4 do Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej UJD), zawierający następujące informacje:
  1. cel badań (określenie problemu badawczego, który ma zostać rozwiązany w wyniku realizacji badań oraz sformułowanie hipotez badawczych; uzasadnienie podjęcia badań odnoszące się do innowacyjności tych badań i wpływu wyników na rozwój badanej problematyki w Polsce i za granicą;
  2. metodologię badań (określenie metod badawczych, które kandydat na doktoranta zamierza wykorzystać w planowanym projekcie badawczym);
  3. przedstawienie obecnego stanu wiedzy dotyczącej problematyki stanowiącej przedmiot badań wraz z podstawową literaturą przedmiotu;
 10. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UJD w dyscyplinie nauki chemiczne;
 11. potwierdzoną dokumentację uzyskanych wcześniej osiągnięć naukowych/ artystycznych/ projektowych, pogrupowanych zgodnie ze składnikiem 2 (S2) – § 5 pkt 5;
 12. oświadczenia stanowiące Załącznik nr 5 do Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej UJD:
  1. czy Szkoła Doktorska UJD jest jedyną szkołą doktorską, w której kandydat będzie się kształcił;
  2. czy kandydat nie jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, chyba że w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018r. lub nie przysługuje mu stypendium doktoranckie zgodnie z art. 209 ust.1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018r.;
  3. czy kandydat posiada już stopień doktora czy nie;
 13. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Dostarczenie niekompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z procesu rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu na uczelnię.

28.09.2023 r.

Egzamin językowy (w przypadku braku poświadczenia kompetencji językowych)

Godziny oraz miejsca egzaminów będą opublikowane w katalogach poszczególnych dyscyplin.

29.09.2023 r. 

Rozmowy kwalifikacyjne

Dokładne terminy, godziny oraz miejsca egzaminów będą opublikowane w katalogach poszczególnych dyscyplin.Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie planowanego projektu badawczego na podstawie przygotowanej prezentacji i ogólnych zagadnień związanych z wybraną dyscypliną.

Spotkanie UKR-SD - przygotowanie i ogłoszenie listy rankingowej
02.10.2023 r.

Zapisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  i ogłoszenie listy osób przyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce wyniki rekrutacji”. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i publikowane również na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UJD.

 

Uwaga! Możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej i w IRK.

 

Harmonogram DODATKOWEJ (II tury) rekrutacji 2023/2024

| Marcin Żurawski

HARMONOGRAM

DODATKOWEJ REKRUTACJI

NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
W UNIWERSYTECIE JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.

  

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 13 września 2023 r.

Kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjnąale na których koncie rekrutacyjnym w IRK nie pojawi się potwierdzenie jej wpłynięcia, powinni najpóźniej do dnia  13 września 2023 r. przesłać potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych poprzez System IRK (zakładka Pomoc).

24.07.2023 r. – 12.09.2023 r.

2.

Sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne

Informacje o terminach, godzinach oraz o sposobach w jaki będą przeprowadzane egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

 

13.09.2023 r.

3.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia)

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

14.09.2023 r.

o godz. 1000

4.

Składanie kompletu dokumentów
przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu).

Podczas składania dokumentów kandydat otrzyma skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy to tylko kierunków, na których są wymagane takie badania).

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16.09.2023 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

14.09.2023 r.

od godz. 1200 do godz. 1500

 

15.09.2023 r.

od godz. 1000 do godz. 1400

 

16.09.2023 r.

 od godz. 900 do godz. 1200

5.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

18.09.2023 r.

 o godz. 1000

6.

Ogłoszenie zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce  „wyniki rekrutacji”.

19.09.2023 r.

o godz. 1000

7.

Składanie kompletu dokumentów (zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych) przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu). 

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 20.09.2023 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

19.09.2023 r.

od godz. 1200 

do godz. 1500

 

20.09.2023 r.

 

od godz. 1000 

do godz. 1400

 

 

RECRUITMENT SCHEDULE 2023/2024 FOR FOREIGNERS

| Marcin Żurawski

HARMONOGRAM

DODATKOWEJ REKRUTACJI

NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
W UNIWERSYTECIE JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

DLA CUDZOZIEMCÓW 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 13 września 2023 r.

 

24.07.2023 r. – 12.09.2023 r.

2.

Wprowadzanie danych i skanów dokumentów w systemie IRK przez kandydatów

Kandydat wprowadza do systemu IRK dane osobowe oraz skany wymaganych dokumentów. Wykaz wymaganych dokumentów znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków w IRK.

Na kierunkach, na których jest to wymagane, należy załączyć np. reprodukcje prac (portfolio); list motywacyjny; nagranie - zgodnie z adresami e-mail podanymi na stronie IRK danego kierunku.

Niewprowadzenie danych i skanów wymaganych dokumentów zgodnie z wytycznymi w IRK w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 12.09.2023 r., oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów trzeba będzie dostarczyć i przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału do 16 października 2023 r.  

do 12.09.2023 r.

3.

Sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne 

Informacje o terminach, godzinach oraz o sposobach w jaki będą przeprowadzane egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne znajdują Internetowej Rejestracji Kandydata.

 

13.09.2023 r.

4.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia)

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

17.09.2023 r.

5.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

18.09.2023 r.

6.

Informacja dotycząca badań lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do podjęcia studiów
(dotyczy tylko kierunków na których są wymagane)

Kandydat w celu otrzymania skierowania na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy powinien zgłosić się do Działu Spraw Studenckich.

 

 

RECRUITMENT SCHEDULE 2023/2024 - DOCTORAL SCHOOL

| Marcin Żurawski

DOCTORAL SCHOOL

RECRUITMENT SCHEDULE 2023/2024

1.08.2023 r. – 04.09.2023 r.

Online Candidate Registration System (OCRS) into the Doctoral School in the disciplines:

ü  philosophy

ü  history

ü  linguistics

ü  literary studies

ü  chemical sciences

ü  physical sciences

ü  physical culture sciences

ü  health sciences

ü  security studies

ü  law

ü  education

ü  music

ü  fine arts and art conservation

The candidate registers in the Online Internet Recruitment System (OCRS), makes the payment to the individual account generated for each candidate in the OCRS and places the complete set of required documents in an electronic version (scans).

Detailed information can be obtained from the Doctoral School Office by calling +48 34 3784 341 or +48 34 3784 365 at 9:00-14:00 according to the duty schedule (information provided on the website of the Doctoral School and in the catalogs of individual disciplines).

The fee should be credited to the university's account (generated by the OCRS) by 04/09/2023.

A candidate applying for admission into the Doctoral School is obliged to put in the OCRS a PHOTO (in a .jpg file), which will be used for the ELECTRONIC PHD STUDENT ID (more information of the technical requirements can be found on the individual candidate's account).

6-8.09.2023 r.

Submission of documents at the Doctoral School

 

After electronic registration, the candidate submits the following documents to the Office of the JDU Doctoral School by the date specified in the enrollment schedule:

1)     Application for admission to the Doctoral School, printed from the OCRS, addressed to the Rector and indicating the chosen discipline, complete with the candidate’s consent to the processing of personal data, also printed from the OCRS. The candidate’s personal data is processed and stored for the purposes of enrollment in accordance with applicable legislation and are subject to adequate protection;

2)     CV;

3)     A photocopy (original to be inspected) or a certified copy of the diploma of completion of a second-cycle course or a long-standing master’s degree together, with a supplement or, in the case of this year’s graduates, a certificate of the result of the thesis defence issued by the Dean’s office of origin;

4)     A foreigner from outside the Member States of the European Union is required to submit a legalised or apostilled diploma of study abroad, which gives the candidate the right to apply for a doctoral degree in the country of issue. If the diploma and supplement are in a language other than Polish or English, a sworn translation into Polish must additionally be submitted;

5)     A foreigner enrolled to follow a programme of study in Polish shall submit a document confirming knowledge of the Polish language at a minimum B2 level (certificate of proficiency in Polish issued by the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language at B2 level or higher, or a diploma of graduation in Polish). In the absence of a relevant document, language competence will be verified by a language exam;

6)     A proof of a minimum B2 level of English proficiency is required from a candidate enrolled for a programme of study in English. Candidates receive confirmation of their language skills during an interview. In the absence of a relevant document, language competence will be verified by means of a language exam. Applicants who have completed their studies in English (Bachelor’s or Master’s degree) are exempt from the language examination requirement. University’s Recruitment Committee of Doctoral School resolves any doubts regarding the recognition of an English language certificate;

7)     A recent photo that meets the requirements set out in the OCRS;

8)     An opinion of the applicant and their suitability for scientific/artistic work, issued by a member of staff holding a post-doctoral or professorial degree in the relevant scientific/artistic discipline not more than 12 months before the date of submission of the documents;

9)     A description of the planned research/artistic/design project, prepared on the appropriate form (Appendix 4 to the JDU Doctoral School Enrollment Rules), including the following information:

a.      The purpose of the research (definition of the research problem to be solved as a result of the research and formulation of research hypotheses; justification for undertaking the research, based on the innovativeness of the research and the impact of the results on the development of the researched issue, both in Poland and abroad);

b.      Research methodology (identification of the research methods that the doctoral candidate intends to use in the planned research project);

c.      A presentation of the current state of knowledge concerning the subject matter of the study, together with the primary literature of the subject.

10)  A medical certificate confirming lack of contraindications to undertaking education at the JDU Doctoral School in the discipline of chemical sciences;

11)  Approved documentation of previously obtained scientific/artistic/design achievements, grouped accordingly to component 2 (S2) - § 5(5);

12)  Declarations constituting Appendix 5 to the Rules for the Enrollment of Candidates to the JDU Doctoral School:

a.      Whether the JDU Doctoral School is the only doctoral school at which the candidate will be trained;

b.      That the applicant is not employed as an academic teacher or researcher, unless for the purpose of carrying out a research project as referred to in Art. 119, sec. 2, items 2 and 3 of the Law on Higher Education and Science Act of 20 July 2018, or is not entitled to a doctoral scholarship in accordance with Art. 209, sec. 1 of the Law on Higher Education and Science Act of 20 July 2018.;

c.       Whether or not the candidate already holds a doctoral degree;

13)  Confirmation of payment of the enrolment fee.

Delivery of incomplete documents within the prescribed period shall mean resignation from the recruitment process to the Doctoral School.

In the case of sending documents by traditional mail, the date of receipt by the university is decisive.

11.09.2023 r.

URC-DS meeting - review of documents submitted

12.09.2023 r.

Language exam (in the absence of language competence certification)

Times and place of the exams can be found in the catalogs on the accounts of candidates without language certicates.

13-18.09.2023 r.

Interviews

The exact dates, times and place of interviews will be found in the catalogs of individual disciplines.

The interview will be related to the planned research project based on the prepared presentation and general issues related to the chosen discipline.

18.09.2023 r.

URC-DS meeting – preparing the ranking list

19.09.2023 r.

Announcement of the ranking list by 12.00 p.m.

20-21.09.2023 r.

Records of candidates shortlisted for admission

22.09.2023 r.

Announcement of the list of admitted persons

Information in the candidate's personal account under "recruitment results".

The results of the enrollment process are public and are published on the JDU Doctoral School website.

 

Attention! It is possible to make changes to the schedule. All information will be published on an ongoing basis on the website and in OCRS.

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

| Marcin Żurawski

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023/2024

W UNIWERSYTECIE JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

 

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.

 

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 11 lipca 2023 r.

Kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną w wymaganym terminie do 10 lipca 2023 r., ale na których koncie rekrutacyjnym w IRK nie pojawi się potwierdzenie jej wpłynięcia, powinni najpóźniej do dnia  11 lipca 2023 r. przesłać potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych poprzez System IRK (zakładka Pomoc).

1.06.2023 r. – 10.07.2023 r.

2.

Sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne 

Informacje o terminach, godzinach oraz o sposobach w jaki będą przeprowadzane egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

 

12.07.2023 r.  13.07.2023 r.

3.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia) 

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

Uwaga!

dot. kierunku Lekarskiego

Z przyczyn niezależnych od Uniwersytetu termin ogłoszenia list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia) oraz kolejne daty harmonogramu mogą ulec zmianie.

Prosimy o regularne śledzenie informacji na swoim koncie w systemie IRK. 

14.07.2023 r.

o godz. 1000

4.

Składanie kompletu dokumentów

przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia 

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu).

Podczas składania dokumentów kandydat otrzyma skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiówprzeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy to tylko kierunków, na których są wymagane takie badania). 

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 18.07.2023 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

14.07.2023 r.

od godz. 1200
do godz. 1500

 

15.07.2023 r.

od godz. 1000
do godz. 1400

 

17.07.2023 r. – 18.07.2023 r.
od godz. 1000
do godz. 1400

5.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl 

19.07.2023 r.

o godz. 1000

6.

Ogłoszenie list przyjętych z list rezerwowych 

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce  „wyniki rekrutacji”.

21.07.2023 r.

o godz. 1000

7.

Składanie kompletu dokumentów (przyjętych z list rezerwowych)

przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu).

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 22.07.2023 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

21.07.2023 r.

od godz. 1200
do godz. 1500

22.07.2023 r.

od godz. 1000
do godz. 1400

 

 

 

Dane kontaktowe Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

| Marcin Żurawski

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne UJD

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Humanistycznego

kierunki studiów: Dziennikarstwo i kultura mediów, Filologia obca, Filologia polska, Filozofia, Historia, Iberoznawstwo, Philosophy, Specialized English for Business

Adres:
42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 36a, (dojazd od ul. Worcella), pokoje 6, 7, 8

Informacja telefoniczna (+48) 34 361 14 25 :

poniedziałek   8:00-15:30
wtorek              8:00-12:00 oraz 14:00-15:30
środa                 8:00-9:00 oraz  14:30-15:30
czwartek          8:00-12:00 oraz  14:00-15:30
piątek               8:00-11:00 oraz  14:30-15:30

Dyżury Komisji, pok.228, ul. Waszyngtona 4/8:
11.09.2023 - od 13.00 do 15.00
12.09.2023 - od 13.00 do 15.00
13.09.2023 - od 13.00 do 15.00
14.09.2023 - od 12.00 do 15.00 (zgodnie z harmonogramem)
15.09.2023 - od 10.00 do 14.00 (zgodnie z harmonogramem)
16.09.2023 - od 9.00 do 12.00 (zgodnie z harmonogramem)

 

Jednostka

Numer telefonu

Komisja Rekrutacyjna

34 378 43 47

Centrum Obsługi Wydziału

34 361 41 14 lub 34 366 85 44

Dziekanat WH

34 361 14 25 lub 34 370 42 60

W przypadku problemów technicznych

j.chudy@ujd.edu.pl

 

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych

kierunki studiów: Biotechnologia, Chemia, Farmacja, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Inżynieria multimediów, Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa, Inżynieria bezpieczeństwa, Dietetyka, Żywienie człowieka i dietetyka, Produkcja i marketing żywności

Kontakt tel. w godz. 09.00-14.00

- adres: 42-215 Częstochowa, al. Armii Krajowej 13/15 

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WNŚPT / Komisja Rekrutacyjna

34 373 10 96 lub 34 373 10 97
34 373 10 98 lub 34 361 21 79

W przypadku problemów technicznych

k.senderecki@ujd.edu.pl

Dyżury Komisji

ul. Waszyngtona 4/8, pok. 227
tel. 34 37 84 27

11.09.2023 – od godz. 13.00 do godz.15.00
12.09.2023 – od godz. 13.00 do godz.15.00
13.09.2023 – od godz. 13.00 do godz.15.00

Składanie dokumentów: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 227
tel. 34 74 84 275

14.09.2023 – od godz. 12.00 do godz. 15.00
15.09.2023 – od godz. 10.00 do godz. 14.00
16.09.2023 – od godz. 9.00 do godz. 12.00

 

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Społecznych

kierunki studiów: Analityka i kreatywność społeczna, Bezpieczeństwo narodowe, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna, Political Science, Politologia, Praca socjalna, Psychoprofilaktyka, Psychologia, Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna, Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie, Turystyka i rekreacja

Kontakt telefoniczny z Dziekanatem WNS od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00
 

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WNS

tel. 34 378 42 91; 34 378 42 93; 34 378 43 01

Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych

tel. 34 378 41 56;

34 378 42 97

W przypadku problemów technicznych

a.zabicka@ujd.edu.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8, II piętro sala 211)

tel. 34 378 42 26

Dyżury WKR:

- od 20.09.2023 poniedziałek-piątek
w godz. 13.00-15.00
- przyjmowanie dokumentów:
zgodnie z harmonogramem rekrutacji

Kontakt mailowy kandydatów z Komisją za pośrednictwem konta na platformie Internetowa Rejestracja Kandydatów.

 

20.09.23 r. 13:00-15:00 pok.211
21.09.23 r. 13:00-15:00 pok.211
22.09.23 r. 13:00-15:00 pok.211
25.09.23 r. 13:00-15:00 pok.211
26.09.23 r. 13:00-15:00 pok.211

27.09.23 r. 10:00-13:00 pok.327 sprawdzian umiejętności praktycznych

28.09.23 r. 10:00-15:00  składanie dokumentów

 

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki

kierunki studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Fotografia i kreacja przekazu wizualnego, Grafika, Music in public space, Malarstwo, Muzyka w przestrzeni publicznej, Painting

Kontakt telefoniczny  w godz. 9.00-14.00 (dni robocze od poniedziałku do piątku) oraz zgodnie z harmonogramem rekrutacji

dyżury WKR:

 • do 11.08.2023 r. oraz od 07.09.2023 r. do 12.09.2023 r. poniedziałek-piątek w godz. 9.00 - 14.00
 • przyjmowanie dokumentów: zgodnie z harmonogramem dodatkowej rekrutacji

Jednostka

Numer telefonu

Komisja rekrutacyjna (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8, VI piętro sala 608)

797 910 477

W przypadku problemów technicznych

p.bleszynski@ujd.edu.pl

 

- Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - edukacjaplastyczna_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - edukacjamuzyczna_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Fotografia i kreacja przekazu wizualnego - 
fotografia_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Grafika - grafika_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Malarstwo - malarstwo_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Muzyka w przestrzeni publicznej - mwpp_rekrutacja@ujd.edu.pl

 

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Prawa i Ekonomii

kierunki studiów: Administracja, Prawo, Ekonomia, Economics, Rachunkowość i podatki.

Adres WPiE UJD: 42-218 Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4
Kontakt telefoniczny w godzinach 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:
Dziekanat WPiE p. 204
Centrum Obsługi Wydziału p. 203

34 378 31 14 lub 34 378 31 15
34 378 31 17 lub 34 378 31 12

W razie problemów technicznych

a.pintal@ujd.edu.pl

Dyżury WKR w budynku UJD przy ul. Waszyngtona 4/8

pokój 226 (piętro drugie), tel. 34 3784 334
11.09.2023 – w godzinach 13.00-15.00
12.09.2023 – w godzinach 13.00-15.00
13.09.2023 – w godzinach 13.00-15.00

Składanie kompletu dokumentów w budynku UJD przy ul. Waszyngtona 4/8
pokój 226 (piętro drugie), tel. 34 3784 334

14.09.2023 – w godzinach 12.00-15.00
15.09.2023 – w godzinach 10.00-14.00
16.09.2023 – w godzinach 09.00-12.00

Składanie kompletu dokumentów (zakwalifikowanych z list rezerwowych)

19.09.2023 – w godzinach 12.00-15.00
20.09.2023 – w godzinach 10.00-14.00

Członkowie WKR odpowiadają na pytania kandydatów osobiście, telefonicznie oraz mailowo za pośrednictwem systemu IRK.

 

Komisja Rekrutacyjna Collegium Medicum im. dr Władysława Biegańskiego

kierunki studiów: Fizjoterapia, Kosmetologia, Lekarski, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Wychowanie fizyczne

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Komisja rekrutacyjna Collegium Medicum
im. dra Władysława Biegańskiego

34 378 42 14

Centrum Obsługi Wydziału

34 365 59 83

Dziekanat WNZ

34 365 64 26

34 888-02-68 /  34 888-01-04

W razie problemów technicznych

l.lasek@ujd.edu.pl

COLLEGIUM  MEDICUM
im. dr. Władysława Biegańskiego
pok. 224

dyżury:

11.09.2023 - godz. 13.00-15.00
12.09.2023 - godz. 12.00-14.30
13.09.2023 - godz. 12.00-14.30

Przyjmowanie dokumentów w budynku UJD przy ul. Waszyngtona 4/8
pokój 224

14.09.2023 - godz. 12.00-15.00
15.09.2023 - godz. 10.00-14.00
16.09.2023 - godz. 9.00-12.00

 

Szkoła Doktorska UJD

dyscypliny: Literaturoznawstwo, Językoznawstwo, Historia, Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, Sztuki muzyczne, Nauki fizyczne, Nauki chemiczne

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu / e-mail

Sekretariat Rady ds. Nadawania Stopni i Szkoły Doktorskiej UJD w Częstochowie

34 378 43 41 lub 34 378 43 65

W przypadku problemów technicznych

m.zurawski@ujd.edu.pl

 e-mail: phd-studies@ujd.edu.pl