• log in
 • create an account

Personal data processing information

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel. 34 37-84-133;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, a następnie procesu kształcenia oraz ewentualnego przyznania pomocy materialnej, stypendium doktoranckiego. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego administratora;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmiot przyjmujący na praktyki zawodowe oraz ubezpieczyciel (w przypadku korzystania z oferowanego za pośrednictwem administratora ubezpieczenia NNW), Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom w celach kontrolnych i audytowych oraz pomocy prawnej i obrony roszczeń oraz tym podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa – 50 lat, a w przypadku, gdy kandydat nie przejdzie pomyślnie procesu rekrutacyjnego i nie wyrazi chęci zachowania swojego konta na poczet przyszłych rekrutacji dane zostaną usunięte po 6 miesiącach od zakończenia elektronicznej rekrutacji, a w zakresie danych zawartych w albumie studentów - bezterminowo;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji, a następnie procesu kształcenia/ zawarcia z Panią/Panem umowy;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.