European Union

Application process to studies for the academic year 2020/2021

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Security engineering, part-time, second-cycle

Details
Code 07-IB-S-P
Organizational unit Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Field of studies Security engineering
Form of studies Niestacjonarne
Level of education Second level
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 1,5 years
Recruitment committee address 42-200 Częstochowa
al. Armii Krajowej 13/15
tel. 34 361 21 79
Office opening hours 8.00 - 15.00
WWW address http://www.wnspt.ujd.edu.pl
Required documents
 • Degree programmes (second-cicle) - for Polish candidates
  Ask about this programme
Phase 1 (01.06.2020 12:30 – 17.08.2020 23:59)

Specjalność (wybór specjalności po 1 semestrze):

 • Bezpieczeństwo Techniczne
 • ·Bezpieczeństwo Środowiska
 • Wywiad Gospodarczy i Bezpieczeństwo Informacji

Opis kierunku:

Studia II-go stopnia (3 semestry) są ofertą adresowaną do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I-go stopnia. Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.

Ogólnym celem kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa studia II-go stopnia jest uzyskanie kwalifikacji pozwalających prowadzić badania wdrożeniowe i kierować nimi, przygotowywać ekspertyzy i realizować projekty w zakresie inżynierii bezpieczeństwa. Absolwenci zdobędą umiejętności i kompetencje pozwalające im na:  rozpoznawanie zjawisk fizycznych w systemach technicznych z uwzględnieniem ryzyka, opracowanie odpowiednich metod  identyfikacji zagrożeń oraz minimalizowanie prawdopodobieństwa wypadku, awarii czy szkód, a także dowodzenie w sytuacjach kryzysowych. Absolwent jest ponadto przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo Techniczne zdobędą dodatkowe umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie:

 • zagrożeń związanych z eksploatacją aparatury przemysłowej i bezpiecznego jej użytkowania,
 • cyklu życia urządzeń i systemów technicznych związanych z bezpieczeństwem pracy ze źródłami promieniowania jonizującego,
 • doboru sprzętu oraz metody konfiguracji systemów kontroli dostępu i ochrony,
 • diagnostyki materiałowej odpowiedniej do rodzaju materiału i konstrukcji obiektu technicznego oraz rodzaju potencjalnych uszkodzeń ,
 • wpływu awarii przemysłowych na środowisko,
 • analizy wyników monitoringu lub diagnostyki obiektu technicznego i formułowania zaleceń mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa.

Absolwenci  specjalności Bezpieczeństwo Środowiska zdobędą dodatkowe umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie:

 • chemii, w tym chemii fizycznej,
 • społecznych, prawnych, ekonomicznych i ekologicznych aspektów stosowania zrównoważonych technologii,
 • wybranych technologii wytwarzania, użytkowania i przetwarzania materiałów biodegradowalnych oraz ich zastosowania w ochronie środowiska, rolnictwie i medycynie,
 • oddziaływania awarii i katastrof przemysłowych na środowisko człowieka i otaczającą go przyrodę,
 • wybranych zagrożeń biologiczne i mikrobiologiczne,
 • stosowania nowoczesnych metod pomiarowych do badania zanieczyszczeń i skażeń środowiska oraz zasad organizacji systemów jego monitoringu,
 • zagadnień związanych z odpadami i odpadami.

Absolwenci specjalności Wywiad Gospodarczy i Bezpieczeństwo Informacji zdobędą dodatkowe, szerokie kompetencje m.in. w zakresie:

 • właściwego zabezpieczenia informacji przetwarzanych w przedsiębiorstwie lub instytucji,
 • zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, osobowego, prawnego organizacji,
 • zapewnienia ciągłości działania organizacji,
 • opracowania regulacji i procedur bezpieczeństwa, planowania i realizacji kontroli systemu bezpieczeństwa informacyjnego przedsiębiorstwa zgodnie z międzynarodowymi standardami
 • prowadzenie audytów systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej,

o    analizowania zagrożeń współczesnego biznesu ze strony cyberprzestępczości oraz stosowania zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,

 • gromadzenia, przetwarzania, analizowania i właściwej dystrybucję informacji wywiadowczych w przedsiębiorstwie,
 • umiejętnego stosowania legalnych metod i środków do zdobycia informacji w celu wspierania decyzji zarządczych, a także zdobycia, utrzymania bądź powiększenia przewagi konkurencyjnej,
 • właściwego wykorzystania narzędzi do walki ze szpiegostwem gospodarczym.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 • Rynek pracy potrzebuje wysoko wykwalifikowanych kadr z branży bezpieczeństwa;
 • Pracodawcy wskazują potrzebę prowadzenia badań wdrożeniowych i ekspertyz oraz realizowania projektów w zakresie bezpieczeństwa;
 • Zaostrzenie polityki bezpieczeństwa w Polsce i UE generuje zapotrzebowanie na specjalistów z branży bezpieczeństwa;
 • Pracodawcy związani z inżynierią bezpieczeństwa deklarują chęć zatrudnienia specjalistów z tego zakresu;
 • Kierunek ma charakter interdyscyplinarny i umożliwia łatwą adaptację do aktualnego rynku pracy;
 • Studenci uczestniczą w płatnych praktykach, stażach i programach szkoleniowych finansowanych w ramach funduszy europejskich.
 • Praktyczny profil kształcenia gwarantuje znaczący udział warsztatów w zajęciach dydaktycznych.
 • Specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy;
 • Wysoko wykwalifikowana i przyjazna studentom kadra;
 • Nowoczesna i stale rozwijana baza dydaktyczna;
 • Koło Naukowe pozwalające rozwijać zainteresowania studentów;
 • Szerokie kontakty z potencjalnymi pracodawcami w trakcie zajęć, praktyk i staży zawodowych.
 • Możliwość zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy poprzez zdobycie na preferencyjnych warunkach dodatkowych kwalifikacji i umiejętności potwierdzonych certyfikatami: międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość obsługi oprogramowania SolidWorks – SOLIDWORKS Associate (CSWA), uprawnienia audytorów wewnętrznych wybranych systemów zarządzania nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego, uzyskania uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej (CSPSP); ukończenia kursu instruktora pierwszej pomocy (Firma SECURA).
 • Możliwość odbywania części studiów w Uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+;
 • Stypendia i zakwaterowanie w Domu Studenckim.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy i służby w:

 • administracji publicznej ukierunkowanej na jednostki organizacyjne służb publicznych odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także za gospodarkę,
 • jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
 • zakładach produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu na stanowiskach związanych z problemami inżynierii bezpieczeństwa pracy, utrzymania ruchu i organizacji produkcji,
 • instytucjach związanych z poradnictwem i upowszechnieniem wiedzy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • biurach projektowych i doradczych,
 • własnych firmach świadczących usługi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

 


Zasady kwalifikacji

Konkurs dyplomów

 1. Dyplom w zakresie inżynierii bezpieczeństwa lub innego kierunku studiów wyższych oraz posiadanie niżej określonych kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.
  Kandydat w szczególności posiada:
  • wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii umożliwiająca zrozumienie oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,
  • wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych,
  • wiedzę i umiejętności potrzebne do wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,
  • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz zadania o charakterze projektowym,
  • wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i nowoczesnych technik informatycznych nie-zbędną do obsługi narzędzi informatycznych,
  • wiedzę i umiejętności związane z aspektami pozatechnicznymi, w tym środowiskowymi, ekonomicznymi, prawnymi i społecznymi niezbędne do rozwiązywania zadań inżynierskich.

  Weryfikację posiadanych kwalifikacji i kompetencji kandydata przeprowadza Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Ostateczną decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna po konsultacji z Przewodniczącym Zespołu ds. Jakości Kształcenia w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji.

  W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganych dla danego kierunku studiów drugiego stopnia efektów kształcenia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
  przez zaliczenie płatnych zajęć dydaktycznych określonych jako różnice programowe do zrealizowania.


 2. Średnia ocen z ukończonych studiów

Podczas rejestracji kandydaci na studia drugiego stopnia:

 • wypełniają formularz - podanie;
 • zamieszczają skan dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz ze skanem suplementu lub skan zaświadczenia o ukończenia studiów;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia skanów dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów należy przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 2-mcy od rozpoczęcia studiów.

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.

Opłaty za studia

Opłata za rok studiów: 3760 zł.