• log in
 • create an account

Degree programmes (second-cicle) - for Polish candidates

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Security engineering, part-time, second-cycle

Details
Code 07-IB-S-P
Organizational unit Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Field of studies Security engineering
Form of studies Niestacjonarne
Level of education Second level
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 1,5 years
Recruitment committee address 42-200 Częstochowa
al. Armii Krajowej 13/15
tel. 34 361 21 79
Office opening hours 8.00 - 15.00
WWW address http://www.wnspt.ujd.edu.pl
Required document
 • Degree programmes (second-cicle) - for Polish candidates
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.02.2021 12:00 – 24.02.2021 23:59)

Specjalność (wybór specjalności po 1 semestrze):

 • Bezpieczeństwo Techniczne
 • ·Bezpieczeństwo Środowiska
 • Wywiad Gospodarczy i Bezpieczeństwo Informacji

Opis kierunku:

Studia II-go stopnia (3 semestry) są ofertą adresowaną do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I-go stopnia. Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.

Ogólnym celem kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa studia II-go stopnia jest uzyskanie kwalifikacji pozwalających prowadzić badania wdrożeniowe i kierować nimi, przygotowywać ekspertyzy i realizować projekty w zakresie inżynierii bezpieczeństwa. Absolwenci zdobędą umiejętności i kompetencje pozwalające im na:  rozpoznawanie zjawisk fizycznych w systemach technicznych z uwzględnieniem ryzyka, opracowanie odpowiednich metod  identyfikacji zagrożeń oraz minimalizowanie prawdopodobieństwa wypadku, awarii czy szkód, a także dowodzenie w sytuacjach kryzysowych. Absolwent jest ponadto przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo Techniczne zdobędą dodatkowe umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie:

 • zagrożeń związanych z eksploatacją aparatury przemysłowej i bezpiecznego jej użytkowania,
 • cyklu życia urządzeń i systemów technicznych związanych z bezpieczeństwem pracy ze źródłami promieniowania jonizującego,
 • doboru sprzętu oraz metody konfiguracji systemów kontroli dostępu i ochrony,
 • diagnostyki materiałowej odpowiedniej do rodzaju materiału i konstrukcji obiektu technicznego oraz rodzaju potencjalnych uszkodzeń ,
 • wpływu awarii przemysłowych na środowisko,
 • analizy wyników monitoringu lub diagnostyki obiektu technicznego i formułowania zaleceń mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa.

Absolwenci  specjalności Bezpieczeństwo Środowiska zdobędą dodatkowe umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie:

 • chemii, w tym chemii fizycznej,
 • społecznych, prawnych, ekonomicznych i ekologicznych aspektów stosowania zrównoważonych technologii,
 • wybranych technologii wytwarzania, użytkowania i przetwarzania materiałów biodegradowalnych oraz ich zastosowania w ochronie środowiska, rolnictwie i medycynie,
 • oddziaływania awarii i katastrof przemysłowych na środowisko człowieka i otaczającą go przyrodę,
 • wybranych zagrożeń biologiczne i mikrobiologiczne,
 • stosowania nowoczesnych metod pomiarowych do badania zanieczyszczeń i skażeń środowiska oraz zasad organizacji systemów jego monitoringu,
 • zagadnień związanych z odpadami i odpadami.

Absolwenci specjalności Wywiad Gospodarczy i Bezpieczeństwo Informacji zdobędą dodatkowe, szerokie kompetencje m.in. w zakresie:

 • właściwego zabezpieczenia informacji przetwarzanych w przedsiębiorstwie lub instytucji,
 • zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, osobowego, prawnego organizacji,
 • zapewnienia ciągłości działania organizacji,
 • opracowania regulacji i procedur bezpieczeństwa, planowania i realizacji kontroli systemu bezpieczeństwa informacyjnego przedsiębiorstwa zgodnie z międzynarodowymi standardami
 • prowadzenie audytów systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej,

o    analizowania zagrożeń współczesnego biznesu ze strony cyberprzestępczości oraz stosowania zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,

 • gromadzenia, przetwarzania, analizowania i właściwej dystrybucję informacji wywiadowczych w przedsiębiorstwie,
 • umiejętnego stosowania legalnych metod i środków do zdobycia informacji w celu wspierania decyzji zarządczych, a także zdobycia, utrzymania bądź powiększenia przewagi konkurencyjnej,
 • właściwego wykorzystania narzędzi do walki ze szpiegostwem gospodarczym.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 • Rynek pracy potrzebuje wysoko wykwalifikowanych kadr z branży bezpieczeństwa;
 • Pracodawcy wskazują potrzebę prowadzenia badań wdrożeniowych i ekspertyz oraz realizowania projektów w zakresie bezpieczeństwa;
 • Zaostrzenie polityki bezpieczeństwa w Polsce i UE generuje zapotrzebowanie na specjalistów z branży bezpieczeństwa;
 • Pracodawcy związani z inżynierią bezpieczeństwa deklarują chęć zatrudnienia specjalistów z tego zakresu;
 • Kierunek ma charakter interdyscyplinarny i umożliwia łatwą adaptację do aktualnego rynku pracy;
 • Studenci uczestniczą w płatnych praktykach, stażach i programach szkoleniowych finansowanych w ramach funduszy europejskich.
 • Praktyczny profil kształcenia gwarantuje znaczący udział warsztatów w zajęciach dydaktycznych.
 • Specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy;
 • Wysoko wykwalifikowana i przyjazna studentom kadra;
 • Nowoczesna i stale rozwijana baza dydaktyczna;
 • Koło Naukowe pozwalające rozwijać zainteresowania studentów;
 • Szerokie kontakty z potencjalnymi pracodawcami w trakcie zajęć, praktyk i staży zawodowych.
 • Możliwość zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy poprzez zdobycie na preferencyjnych warunkach dodatkowych kwalifikacji i umiejętności potwierdzonych certyfikatami: międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość obsługi oprogramowania SolidWorks – SOLIDWORKS Associate (CSWA), uprawnienia audytorów wewnętrznych wybranych systemów zarządzania nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego, uzyskania uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej (CSPSP); ukończenia kursu instruktora pierwszej pomocy (Firma SECURA).
 • Możliwość odbywania części studiów w Uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+;
 • Stypendia i zakwaterowanie w Domu Studenckim.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy i służby w:

 • administracji publicznej ukierunkowanej na jednostki organizacyjne służb publicznych odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także za gospodarkę,
 • jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
 • zakładach produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu na stanowiskach związanych z problemami inżynierii bezpieczeństwa pracy, utrzymania ruchu i organizacji produkcji,
 • instytucjach związanych z poradnictwem i upowszechnieniem wiedzy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • biurach projektowych i doradczych,
 • własnych firmach świadczących usługi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

 


Zasady kwalifikacji

Konkurs dyplomów

 1. Dyplom w zakresie inżynierii bezpieczeństwa lub innego kierunku studiów wyższych oraz posiadanie niżej określonych kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.
  Kandydat w szczególności posiada:
  • wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii umożliwiająca zrozumienie oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,
  • wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych,
  • wiedzę i umiejętności potrzebne do wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,
  • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz zadania o charakterze projektowym,
  • wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i nowoczesnych technik informatycznych nie-zbędną do obsługi narzędzi informatycznych,
  • wiedzę i umiejętności związane z aspektami pozatechnicznymi, w tym środowiskowymi, ekonomicznymi, prawnymi i społecznymi niezbędne do rozwiązywania zadań inżynierskich.

  Weryfikację posiadanych kwalifikacji i kompetencji kandydata przeprowadza Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Ostateczną decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna po konsultacji z Przewodniczącym Zespołu ds. Jakości Kształcenia w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji.

  W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganych dla danego kierunku studiów drugiego stopnia efektów kształcenia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
  przez zaliczenie płatnych zajęć dydaktycznych określonych jako różnice programowe do zrealizowania.


 2. Średnia ocen z ukończonych studiów

Podczas rejestracji kandydaci na studia drugiego stopnia:

 • wypełniają formularz - podanie;
 • zamieszczają skan dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz ze skanem suplementu lub skan zaświadczenia o ukończenia studiów;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia skanów dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów należy przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 2-mcy od rozpoczęcia studiów.

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.