European Union

Degree programmes (second-cicle) - for Polish candidates

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Malarstwo

Details
Code 09-M-M
Organizational unit Wydział Sztuki
Field of studies Painting
Form of studies Stacjonarne
Level of education Second level
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 1,5 roku
Office opening hours 8.00 - 15.00
WWW address http://www.ws.ujd.edu.pl
Required documents
  • Degree programmes (second-cicle) - for Polish candidates
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.02.2020 00:00 – 21.02.2020 23:59)

Dostępne specjalizacje:

  • malarstwo sztalugowe
  • malarstwo w architekturze i urbanistyce

I. KIERUNEK MALARSTWO

Program kierunku MALARSTWO
– studia II stopnia realizowany jest w formie studiów stacjonarnych i oparty jest o zasoby kadrowe Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, uzupełniony o specjalistów niezbędnych do prowadzenia przedmiotów wynikających z programu studiów z innych kierunków kształcenia.

Kierunek malarstwo – posiada niezbędną bazę lokalową umożliwiającą prawidłowe prowadzenie studiów na poziomie I i II stopnia. Na bazę lokalową składają się w pełni wyposażone specjalistycznie pracownie /laboratoria/ do prowadzenia zajęć z malarstwa, rysunku, technologii, klasycznych technik malarskich, malarstwa architektonicznego, salę wykładową, zaplecze biblioteczne. Kierunek dysponuje zapleczem technicznym (rekwizytornie, przestrzeń magazynową, archiwum, pomoce naukowe oraz wyposażenie) do realizacji programu, bieżącej dokumentacji i archiwizacji procesu dydaktycznego.

Studia na kierunku malarstwo przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy artystycznej, samozatrudnienia i kreowania nowych miejsc pracy jak również do aktywnego uczestnictwa w istniejącym rynku pracy.
Program przygotowuje absolwenta do pełnienia roli animatora działań kulturotwórczych, koordynatora i współuczestnika projektów w obszarze kultury i sztuki, niezależnego, krytycznego, etycznego, przestrzegającego uwarunkowań prawnych, zdolnego do pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla realizacji określonych projektów.

Studia kształtują świadomość potrzeby ciągłego i nieustannego doskonalenia warsztatu, rozwoju osobowości, kreatywności, poszukiwania swojego miejsca – w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Opracowany program, zbudowany na podstawie standardów kształcenia wyznaczonych dla kierunku malarstwo w świadomy sposób łączy najnowsze poszukiwania w obszarze szeroko pojętego malarstwa (nowe media, scenografia, grafika, fotografia, intermedia, podstawy projektowania wnętrz) z klasycznymi technikami malarstwa sztalugowego i architektonicznego, warsztatem technologicznym i szeroką wiedzą z zakresu historii sztuki, historii malarstwa oraz ikonografii sakralnej.

Proces dydaktyczny oparty jest na monitorowaniu, weryfikowaniu i dostosowywaniu aktualnej oferty dydaktycznej do potrzeb lokalnego i ponadregionalnego rynku pracy:

  • stwarzaniu mechanizmów zachęty i warunków do aktywnego udziału studentów w pozadydaktycznych działaniach naukowych i artystycznych poza obszarem uczelni (organizacji wystaw, konferencji studentów i młodych naukowców, wspieraniu działalności kół naukowych)
  • wspieraniu udziału studentów w programach wymiany zagranicznej m.in. w ramach programu Erasmus z:

- Universität Koblenz-Landau /Niemcy/
- Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku /Słowacja/
- University of Zadar /Chorwacja/
- University of Art and Design in Cluj-Napoca /Rumunia/

Kadra kierunku aktywnie współpracuje z międzynarodowymi, zagranicznymi i krajowymi instytucjami nauki, kultury i sztuki (m.in. w Niemczech, Austrii, Włoszech, Chorwacji, Rumunii, Czechach, na Litwie, Ukrainie, Słowacji, Węgrzech oraz Chinach, Kanadzie i USA), z agendami rządowymi, instytucjami samorządowymi oraz związkami /stowarzyszeniami/ w działaniach o zakresie zbieżnym z kierunkami badań i aktywności artystycznej realizowanej na Wydziale Sztuki.

Pracownicy kierunku malarstwo organizują lub są współorganizatorami wielu wydarzeń artystycznych o charakterze międzynarodowym, krajowym i środowiskowym (m.in. międzynarodowe plenery, wystawy, warsztaty twórcze, sympozja i konferencje).

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku malarstwo (specjalność malarstwo sztalugowe lub malarstwo w architekturze i urbanistyce) uzyskuje tytuł zawodowy magistra sztuki.

Posiada kwalifikacje artysty malarza, umiejętności z zakresu szeroko pojętej twórczości artystycznej, umiejętności kreatywnego wypowiadania się w malarstwie i sztukach wizualnych. Zna i rozumie współczesne media oraz ich funkcje i znaczenie w sztuce, kulturze i społeczeństwie. Posiada głęboką znajomość klasycznych i współczesnych technik malarskich, rysunkowych i ich technologii. Potrafi wykorzystać stare i nowe techniki jako środki wyrazu artystycznego, w zależności od założonej koncepcji twórczej.

Posiada gruntowną i szeroką wiedzę z zakresu teorii i historii malarstwa oraz historii sztuki, umiejętność analizy i krytycznej oceny różnych zjawisk sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym.

Przygotowany jest do samodzielnej, twórczej i kreatywnej pracy w obszarze kultury i sztuki z ukształtowaną postawą etyczną i moralną oraz indywidualną postawą artystyczną.

Posiada umiejętności werbalizowania, opisywania, klasyfikowania zjawisk, tendencji i nurtów występujących w kulturze. Posiada zdolność integrowania nabytej wiedzy w celu rozwiązywania nietypowych problemów w sposób zorganizowany i kompleksowy.

Potrafi inicjować projekty własne i wspólne, organizować i kierować pracą zespołową, budować kontakty z instytucjami kultury, pozyskiwać współrealizatorów przedsięwzięć artystycznych oraz środki na ich realizację. Jest w stanie prezentować skomplikowane zadania w przystępnej i zrozumiałej formie.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Przygotowany jest do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac - 24 lutego 2020 godz. 9.00, sala 149 (I piętro, Waszyngtona 4/8)


  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku malarstwo lub z innych kierunków studiów
  • rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac (100%)