European Union

Degree programmes (second-cicle) - for Polish candidates

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Security engineering

Details
Code 07-IB-S
Organizational unit Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Field of studies Security engineering
Form of studies Niestacjonarne
Level of education Second level
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 1,5 roku
Recruitment committee address 42-200 Częstochowa
al. Armii Krajowej 13/15
tel. 34 361 21 79
Office opening hours 8.00 - 15.00
WWW address http://www.wnspt.ujd.edu.pl
Required documents
 • Degree programmes (second-cicle) - for Polish candidates
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.02.2020 00:00 – 21.02.2020 23:59)

Specjalność (wybór specjalności po 1 semestrze):

 • Bezpieczeństwo Techniczne
 • Bezpieczeństwo Środowiska
 • Wywiad gospodarczy i Bezpieczeństwo Informacji

Studia II-go stopnia (3 semestry) są ofertą adresowaną do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I-go stopnia. Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.

Ogólnym celem kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa studia II-go stopnia jest uzyskanie kwalifikacji pozwalających prowadzić badania wdrożeniowe i kierować nimi, przygotowywać ekspertyzy i realizować projekty w zakresie inżynierii bezpieczeństwa. Absolwenci zdobędą umiejętności i kompetencje pozwalające im na:  rozpoznawanie zjawisk fizycznych w systemach technicznych z uwzględnieniem ryzyka, opracowanie odpowiednich metod  identyfikacji zagrożeń oraz minimalizowanie prawdopodobieństwa wypadku, awarii czy szkód, a także dowodzenie w sytuacjach kryzysowych. Absolwent jest ponadto przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Ponadto absolwenci specjalności Bezpieczeństwo Techniczne zdobędą dodatkowe umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie:

 • zagrożeń związanych z eksploatacją aparatury przemysłowej i bezpiecznego jej użytkowania,
 • cyklu życia urządzeń i systemów technicznych związanych z bezpieczeństwem pracy ze źródłami promieniowania jonizującego,
 • doboru sprzętu oraz metody konfiguracji systemów kontroli dostępu i ochrony,
 • diagnostyki materiałowej odpowiedniej do rodzaju materiału i konstrukcji obiektu technicznego oraz rodzaju potencjalnych uszkodzeń ,
 • wpływu awarii przemysłowych na środowisko,
 • analizy wyników monitoringu lub diagnostyki obiektu technicznego i formułowania zaleceń mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa.

Natomiast absolwenci  specjalności Bezpieczeństwo Środowiska zdobędą dodatkowe umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie:

 • chemii, w tym chemii fizycznej,
 • społecznych, prawnych, ekonomicznych i ekologicznych aspektów stosowania zrównoważonych technologii,
 • wybranych technologii wytwarzania, użytkowania i przetwarzania materiałów biodegradowalnych oraz ich zastosowania w ochronie środowiska, rolnictwie i medycynie,
 • oddziaływania awarii i katastrof przemysłowych na środowisko człowieka i otaczającą go przyrodę,
 • wybranych zagrożeń biologiczne i mikrobiologiczne,
 • stosowania nowoczesnych metod pomiarowych do badania zanieczyszczeń i skażeń środowiska oraz zasad organizacji systemów jego monitoringu,
 • zagadnień związanych z odpadami i odpadami.

Ponadto absolwenci specjalności Wywiad gospodarczy i Bezpieczeństwo Informacji zdobędą szerokie kompetencje zarówno w zakresie:

• bezpieczeństwa informacji

Właściwe zabezpieczenie informacji przetwarzanych w przedsiębiorstwie należy obecnie do priorytetów organizacji. Dotyczy to zarówno wdrożenia rozwiązań w obszarze teleinformatyki, lecz również zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, osobowego, prawnego oraz ciągłości działania. W związku z uchwalonymi zmianami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym RODO) i jego wejściem do krajowego porządku prawnego z maju 2018 r. powstaje potrzeba edukowania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji. Dla takich osób otwiera się obecnie rynek pracy m.in. na stanowiskach inspektorów ochrony danych.

• wywiadu gospodarczego

Wywiad gospodarczy pozwala na gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i dystrybucję informacji wywiadowczych w przedsiębiorstwie, prowadzony legalnymi metodami i środkami, którego celem jest wspieranie decyzji zarządczych, a także zdobycie, utrzymanie bądź powiększenie przewagi konkurencyjnej. Na tym polu działa również coraz więcej przedsiębiorstw prywatnych w formie wywiadowni gospodarczych.

Dodatkowe uprawnienia:

Dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej, Urzędem Dozoru Technicznego oraz firmą SECURA istnieje możliwość:

 • uzyskania uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej (CSPSP);
 • ukończenia szkolenia audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością opartego na normie PN-EN ISO 9001:2009 (UDT-CERT);
 • ukończenia szkolenia audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opartego na normie PN-N 18001:2004 (UDT-CERT);
 • ukończenia szkolenia audytorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego opartego na normie PN-EN ISO 14001:2005 (UDT-CERT);
 • ukończenia kursu dla wykładowców na szkoleniach BHP (SECURA);
 • ukończenia kursu instruktora pierwszej pomocy (SECURA).

Wszystkie powyższe kursy i szkolenia dodatkowe dla studentów realizowane są przez partnerów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na preferencyjnych warunkach finansowych.

Dlaczego warto studiować Inżynierię Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie?

 • Rynek pracy potrzebuje wysoko wykwalifikowanych kadr z branży bezpieczeństwa;
 • Pracodawcy wskazują potrzebę prowadzenia badań wdrożeniowych i ekspertyz oraz realizowania projektów w zakresie bezpieczeństwa;
 • Zaostrzenie polityki bezpieczeństwa w Polsce i UE generuje zapotrzebowanie na specjalistów z branży bezpieczeństwa;
 • Kierunek ma charakter interdyscyplinarny i umożliwia łatwą adaptację do aktualnego rynku pracy;
 • Możliwość zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy poprzez zdobycie na preferencyjnych warunkach dodatkowych kwalifikacji i umiejętności potwierdzonych certyfikatami;
 • Interesujące zajęcia o charakterze praktycznym;
 • Specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy;
 • Wysoko wykwalifikowana i przyjazna studentom kadra;
 • Nowoczesna i stale rozwijana baza dydaktyczna;
 • Koło Naukowe pozwalające rozwijać zainteresowania studentów;
 • Szerokie kontakty z potencjalnymi pracodawcami m.in. w zakresie staży i praktyk;
 • Możliwość odbywania części studiów w Uczelniach zagranicznych w ramach Programu Erasmus+;
 • Stypendia i zakwaterowanie w Domu Studenckim;

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy i służby w:

 • administracji publicznej ukierunkowanej na jednostki organizacyjne służb publicznych odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także za gospodarkę,
 • jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
 • zakładach produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu na stanowiskach związanych z problemami inżynierii bezpieczeństwa pracy, utrzymania ruchu i organizacji produkcji,
 • instytucjach związanych z poradnictwem i upowszechnieniem wiedzy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • biurach projektowych i doradczych,
 • własnych firmach świadczących usługi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

 • dyplom ukończenia studiów I stopnia
 • średnia ocen z ukończonych studiów I stopnia