• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ratownictwo medyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod 11-RM-L-P
Jednostka organizacyjna Collegium Medicum im. dr Władysława Biegańskiego
Kierunek studiów Ratownictwo medyczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Studia na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE o profilu praktycznym i przeznaczone są dla osób zainteresowanych naukami medycznymi i naukami o zdrowiu, a w szczególności są gotowe do udzielania pomocy i wspierania innych. Powinny być to osoby, dla których ważna jest troska o życie i zdrowie ludzi oraz chętnych do pracy w zespole.

Celem kształcenia na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE jest wykształcenie absolwenta, który w zakresie wiedzy zna i rozumie:

 1. medyczne czynności ratunkowe i świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego;
 2. problematykę z zakresu nauk o zdrowiu – w stopniu podstawowym;
 3. systemy ratownictwa medycznego w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach;
 4. regulacje prawne, zasady etyczne i deontologię, odnoszące się do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

w zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 1. rozpoznawać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 2. prowadzić medyczne czynności ratunkowe i udzielać świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego;
 3. podejmować działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 4. współdziałać z pracownikami jednostek systemu ratownictwa medycznego i innych podmiotów w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach;
 5. inicjować, wspierać i organizować działania społeczności lokalnej na rzecz upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy;
 6. promować znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych;
 7. planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy.

w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:

 1. aktywnego słuchania, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, skutecznego i empatycznego porozumiewania się z pacjentem;
 2. dostrzegania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
 3. samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie jego praw;
 4. organizowania pracy własnej i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
 5. dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych;
 6. kierowania się dobrem pacjenta.

Warunki prowadzenia studiów:

 • sale dydaktyczne wyposażone są w nowoczesne  urządzenia do ćwiczeń i zajęć symulacyjnych;
 • kadrę stanowią dydaktycy o wysokich kwalifikacjach i liczących się osiągnięciach naukowych, w tym osoby z dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym poza uczelnią;
 • studenci mają dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki wydziałowej, internetowych baz danych; 
 • stworzona jest możliwość szerokich kontaktów studentów z potencjalnymi pracodawcami m.in. w zakresie staży i praktyk;
 • możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach Programu Erasmus+;
 • miła i życzliwa atmosfera sprzyja studiowaniu i oparta jest na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą;
 • stypendia i zakwaterowanie w Domu Studenckim.

Dlaczego warto być absolwentem RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Uniwersytetu Jana Długosza?

Absolwent studiów kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE będzie przygotowany do podjęcia pracy w zespołach ratownictwa medycznego, w państwowym ratownictwie medycznym, w oddziałach szpitalnych, w służbach mundurowych, w domach opieki, hospicjach czy firmach świadczących transporty medyczne.

Absolwent przygotowany będzie również do podjęcia studiów II stopnia. Ponadto może kontynuować kształcenie w ramach: szkolenia specjalizacyjnego, studiów kształcenia podyplomowego oraz kursów specjalistycznych.


Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji w IRK kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

 • wypełniają formularz - ankietę osobową;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie umieszczeni na liście przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni złożyć następujące dokumenty w formie papierowej (zgodnie z harmonogramem rekrutacji):

 • wydrukowany i podpisany formularz (ankietę osobową),
 • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedną w formie elektronicznej (.jpg)

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.

Kryteria kwalifikacji:

- Egzamin maturalny 2005 i lata następne - tzw. "nowa matura"

 • konkurs świadectw dojrzałości,
 • liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych z dwóch przedmiotów:

- 1 - przedmiot: biologia lub chemia – poziom rozszerzony
- 2 - przedmiot: biologia lub chemia lub fizyka/fizyka i astronomia lub matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony (2 przedmiot nie może być wybrany jednocześnie jako 1 przedmiot; uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom podstawowy zostanie przeliczony na poziom rozszerzony przelicznikiem 0,5).

Wynik egzaminu maturalnego przelicza się na punkty kwalifikacyjne (1% = 1pkt). Kandydaci muszą uzyskać z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym min. 30% punktów z każdego przedmiotu, branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów (ranking), do wyczerpania limitu miejsc. Dla kandydatów z taką samą punktacją, wprowadza się dodatkowe kryterium przyjęcia. Pierwszeństwo na liście rankingowej mają osoby posiadające wyższy wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu 1.

Jeżeli po zastosowaniu opisanej procedury, przyjęcie grupy kandydatów z tym samym wynikiem punktowym, spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć, o kolejności w tej grupie kandydatów decyduje wynik na świadectwie dojrzałości z egzaminu pisemnego z języka obcego.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na kierunek ratownictwo medyczne kierowani będą na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może zostać przyjęty na ten kierunek studiów.

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych z dwóch przedmiotów:

- 1 przedmiot: biologia lub chemia
- 2 przedmiot  biologia lub chemia lub fizyka/fizyka i astronomia lub matematyka –  (2 przedmiot nie może być wybrany jednocześnie jako 1 przedmiot).

Wyniki z egzaminu maturalnego będą przeliczane na wartości punktowe jak dla nowej matury. Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości zostaną ujednolicone ze względu na stosowane wówczas dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości oraz przeliczone na skalę punktową wg poniższej tabeli:

Świadectwo dojrzałości „stara matura” od 1991 r. – sześciostopniowa skala ocen

Ocena na świadectwie dojrzałości wydanym 
po 1991 r.

Liczba punktów

6

100

5

85

4

75

3

50

2

30

Świadectwo dojrzałości „stara matura” do 1991 r. – czterostopniowa skala ocen

Ocena na świadectwie dojrzałości wydanym 
do 1991 r.

Liczba punktów

5

100

4

80

3

50

O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów (ranking), do wyczerpania limitu miejsc. Dla kandydatów z taką samą punktacją, wprowadza się dodatkowe kryterium przyjęcia. Pierwszeństwo na liście rankingowej mają osoby posiadające wyższy wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu 1.

Jeżeli po zastosowaniu opisanej procedury, przyjęcie grupy kandydatów z tym samym wynikiem punktowym, spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć, o kolejności w tej grupie kandydatów decyduje wynik na świadectwie dojrzałości z egzaminu pisemnego z języka obcego.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na kierunek ratownictwo medyczne kierowani będą na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może zostać przyjęty na ten kierunek studiów.