• zaloguj się
 • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

Harmonogram DODATKOWEJ (II tury) rekrutacji 2022/2023

| Administrator Systemu

 HARMONOGRAM

DODATKOWEJ REKRUTACJI

na rok akademicki 2022/2023

 w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym

im. Jana Długosza w Częstochowie 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 13 września 2022 r.

 

23.07.2022 r. – 12.09.2022 r.

2.

Sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne

Informacje o terminach, godzinach oraz o sposobach w jaki będą przeprowadzane egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

 

13.09.2022 r.

3.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia)

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

14.09.2022 r.

o godz. 1500

4.

Składanie kompletu dokumentów

przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu).

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 16.09.2022 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

15.09.2022 r.

od godz. 1000 do godz. 1400

 

16.09.2022 r.

od godz. 1000 do godz. 1400

 

5.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

17.09.2022 r.

 o godz. 1000

6.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia ) z list rezerwowych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce  „wyniki rekrutacji”.

19.09.2022 r.

o godz. 1000

7.

Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia z list rezerwowych

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu).

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 20.09.2022 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

19.09.2022 r.

od godz. 1200 do godz. 1500

20.09.2022 r.

od godz. 1000 do godz. 1400

 

8.

Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (tylko dla kierunków, na których są wymagane – wykaz i szczegółowe informacje w IRK).

 

 

od 1.09.2022 r. do 13.09.2022 r.

Kandydat powinien skontaktować się z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną UJD w celu  rozpoczęcia procedury skierowania na badania lekarskie (na kierunkach, gdzie są one wymagane).

Kandydat powinien okazać się dowodem potwierdzający uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

 

 

Harmonogram DODATKOWEJ (II tury) rekrutacji 2022/2023 dla CUDZOZIEMCÓW

| Administrator Systemu

 HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023

 w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym

im. Jana Długosza w Częstochowie 

DLA CUDZOZIEMCÓW

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 12 września 2022 r.

 

23.07.2022 r. – 12.09.2022 r.

2.

Wprowadzanie danych i skanów dokumentów w systemie IRK przez kandydatów

Kandydat wprowadza do systemu IRK dane osobowe oraz skany wymaganych dokumentów. Wykaz wymaganych dokumentów znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków w IRK.

Na kierunkach, na których jest to wymagane, należy załączyć np. reprodukcje prac (portfolio); list motywacyjny; nagranie - zgodnie z adresami e-mail podanymi na stronie IRK danego kierunku.

Niewprowadzenie danych i skanów wymaganych dokumentów zgodnie z wytycznymi w IRK w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 12.09.2022 r., oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów trzeba będzie dostarczyć i przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu  1 miesiąca od rozpoczęcia studiów.

do 12.09.2022 r.

3.

Sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne

Informacje o terminach, godzinach oraz o sposobach w jaki będą przeprowadzane egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

 

13.09.2022 r. 14.09.2022 r.

4.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia)

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

15.09.2022 r.

5.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

19.09.2022 r.

6.

Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (tylko dla kierunków, na których są wymagane – wykaz  i szczegółowe informacje w IKR).

W przypadku, kiedy kandydat nie przebywa na terytorium Polski wówczas termin badania zostanie ustalony indywidualnie.

 

 

od 1.09.2022 r. do 13.09.2022 r.

Kandydat powinien skontaktować się z Działem Spraw Studenckich UJD w celu  rozpoczęcia procedury skierowania na badania lekarskie (na kierunkach, gdzie są one wymagane).

 


 

Kandydat powinien śledzić na bieżąco komunikaty na stronie

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023 - Szkoła Doktorska

| Marcin Żurawski

SZKOŁA DOKTORSKA

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023

1.08.2022 r.–08.09.2022 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) do Szkoły Doktorskiej

Kandydat rejestruje się w Internetowym Systemie Rekrutacji, dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK oraz zamieszcza w wersji elektronicznej (skany) komplet wymaganych dokumentów.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Rady ds. Nadawania Stopni oraz Szkoły Doktorskiej w godz. 9:00-14:00 pod numerami tel. 34 3784 341 lub 34 3784 365 wg harmonogramu dyżurów (informacje podane na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej i w katalogach poszczególnych dyscyplin).

Opłata powinna wpłynąć na konto uczelni (wygenerowane przez system IRK) do dnia 09.09.2021r.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązany jest umieścić w systemie IRK ZDJĘCIE (w pliku .jpg), które zostanie wykorzystane do ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI DOKTORANCKIEJ (więcej informacji dotyczących technicznych wymagań znajduje się na indywidualnym koncie kandydata).

12-15.09.2022 r.

Składanie dokumentów w Szkole Doktorskiej

 •  wydrukowane z systemu IRK i podpisane podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej skierowane do Rektora z zaznaczeniem dziedziny i dyscypliny;
 •  życiorys kandydata;
 • dowód osobisty lub paszport (oryginał do wglądu);
 • kserokopia (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów magisterskich II stopnia (albo w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie wystawione przez macierzysty dziekanat o odbyciu obrony);
 • 2 fotografie: jedną o wymiarze 45x65 mm i drugą o wymiarze 37x55 bez nakrycia głowy, na jasnym tle – zdjęcie proszę umieścić w systemie
 • opinia o przydatności do pracy naukowej/artystycznej (wydana nie wcześniej niż  12 miesięcy od daty złożenia dokumentów) samodzielnego pracownika naukowego z danej dyscypliny naukowej/artystycznej;
 • potwierdzona dokumentacja wcześniej uzyskanych osiągnięć naukowych/ artystycznych – pogrupowanych zgodnie ze składnikiem (S2) (pkt 16 Warunków i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UJD) dotyczącym zasięgu oddziaływania;
 • wypełnione i podpisane oświadczenie (Załącznik do elektronicznego systemu rekrutacyjnego);
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych wygenerowana z systemu IRK;
 • dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne;
 • cudzoziemiec spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej jest zobowiązany do poświadczenia dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA);
 • cudzoziemiec rekrutujący się do szkoły doktorskiej realizującej program kształcenia w języku polskim składa stosowny certyfikat lub dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość j. polskiego co najmniej na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego);
 • cudzoziemiec rekrutujący się do szkoły doktorskiej realizującej program kształcenia w języku angielskim składa stosowny certyfikat lub dyplom ukończenia studiów  poświadczający znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego).

Dostarczenie niekompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z procesu rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu na uczelnię.

16.09.2022 r.

Publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych 

Dokładne terminy, godziny oraz miejsce rozmów kwalifikacyjnych znajdą się w katalogach poszczególnych dyscyplin.

19.09.2022 r.

Egzamin językowy (w przypadku braku poświadczenia kompetencji językowych)

Dokładne terminy, godziny oraz miejsce egzaminów znajdą się w katalogach poszczególnych dyscyplin.

20-23.09.2022 r.

Rozmowy kwalifikacyjne

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy przedstawić: opis planowanego projektu badawczego z uwzględnieniem celu naukowego wraz ze sformułowaniem problemów badawczych / hipotez badawczych, aktualnego stanu wiedzy w zakresie proponowanych problemów badawczych, uzasadnienia podjęcia badań w tym kontekście z określeniem ich znaczenia dla danej dyscypliny, jak również metodykę badań. 

26.09.2022 r.

Ogłoszenie listy rankingowej

26-28.09.2022 r.

Zapisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

29.09.2022 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „wyniki rekrutacji

 

Uwaga! Możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i w IRK.

Dane kontaktowe Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

| Administrator Systemu

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne UJD

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Humanistycznego

kierunki studiów: Dziennikarstwo i kultura mediów, Filologia obca, Filologia polska, Filozofia, Historia, Iberoznawstwo, Język niemiecki w obrocie gospodarczym

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WH / Komisja Rekrutacyjna

34 361 14 25 lub 34 370 42 60

Centrum Obsługi Wydziału

34 361 41 14 lub 34 366 85 44

W przypadku problemów technicznych

j.chudy@ujd.edu.pl

 

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych

kierunki studiów: Biotechnologia, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, Dietetyka, Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa, Inżynieria Multimediów, Produkcja i marketing żywności, Żywienie człowieka i dietetyka

Kontakt tel. w godz. 09.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WNŚPT / Komisja Rekrutacyjna

34 373 10 96 lub 34 373 10 97
34 373 10 98 lub 34 361 21 79

W przypadku problemów technicznych

k.senderecki@ujd.edu.pl

 

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Społecznych

kierunki studiów: Analityka i kreatywność społeczna, Bezpieczeństwo narodowe, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna, Politologia, Praca socjalna, Psychoprofilaktyka, Psychologia, Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna, Turystyka i rekreacja

Kontakt tel. Dziekanat codziennie w godz. 10.00-14.00

Kontakt bezpośrednio do komisji rekrutacyjnej od dnia 1 września w godzinach 13:00-15:00
 

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WNS / Komisja Rekrutacyjna

34 378 42 91 lub 34 378 42 93
lub
34 378 43 01

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8, II piętro sala 211)

34 378 42 26

 

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki

kierunki studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Fotografia i kreacja przekazu wizualnego, Grafika, Malarstwo, Muzyka w przestrzeni publicznej

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Komisja rekrutacyjna (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8, VI piętro sala 608)

797 910 477

W przypadku problemów technicznych

p.bleszynski@ujd.edu.pl

 

- Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - edukacjaplastyczna_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - edukacjamuzyczna_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Fotografia i kreacja przekazu wizualnego -
fotografia_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Grafika - grafika_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Malarstwo - malarstwo_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Muzyka w przestrzeni publicznej - mwpp_rekrutacja@ujd.edu.pl

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Prawa i Ekonomii

kierunki studiów: Administracja, Ekonomia, Prawo, Rachunkowość i podatki

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WPiE / Komisja Rekrutacyjna

34 378 31 14 lub 34 378 31 15

Centrum Obsługi Wydziału

34 378 31 17 lub 34 378 31 12

 

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu

kierunki studiów: Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Centrum Obsługi Wydziału

34 365 59 83

Dziekanat WNZ

34 365 64 26

 

 • Szkoła Doktorska UJD

dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, sztuki muzyczne, nauki fizyczne, nauki chemiczne

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu / e-mail

Sekretariat Rady ds. Nadawania Stopni i Szkoły Doktorskiej UJD w Częstochowie

34 378 43 41 lub 34 378 43 65

W przypadku problemów technicznych

m.zurawski@ujd.edu.pl

 e-mail: phd-studies@ujd.edu.pl