• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Fizjoterapia, stacjonarne, jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod 11-FT-D
Jednostka organizacyjna Collegium Medicum im. dr Władysława Biegańskiego
Kierunek studiów Fizjoterapia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 5 lat
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 10.07.2023 23:59)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.09.2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 poz. 1596) od 1.10.2017 r. studia na kierunku Fizjoterapia mogą być prowadzone wyłącznie jako jednolite studia magisterskie (5-letnie).

W roku akademickim 2017/18 otrzymaliśmy zgodę na jednolite studia magisterskie.  Studenci Fizjoterapii pod  względem programu kształcenia jak i wykonywanego zawodu będą przygotowani do działania w zakresie usprawniania i regeneracji organizmu.  Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą posiadać zawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie rehabilitacji człowieka chorego, profilaktyki, metod usprawniania ruchowego i metod fizykalnych wykorzystywanych w fizjoterapii. Wraz z lekarzem i pielęgniarką tworzą zespół terapeutyczny uwzględniający wszystkie aspekty profilaktyki i leczenia chorych, w których dostosowane do możliwości i wskazań metody i techniki są ważnym elementem leczenia. Zatem działalność zawodowa fizjoterapeuty to świadome i planowe udzielanie profesjonalnych świadczeń na rzecz pacjentów, niezależnie od ich stanu zdrowia, pozycji społecznej oraz prezentowanych poglądów, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych.

IDEALNY KANDYDAT:

 Osoba, która potrafi pracować z ludźmi z różnymi zaburzeniami psychoruchowymi i nie boi się współpracy z tą grupą społeczną, jest ciekawa nowych doświadczeń.  Jest otwarta na zdobywanie nowych umiejętności praktycznych. Ponadto idealny kandydat to osoba o dobrej kondycji fizycznej lubiąca w pracy kontakt z drugim człowiekiem. Dlatego cechami dobrego fizjoterapeuty są również empatia, komunikatywność i otwartość.

CO PO STUDIACH:

Absolwent po skończeniu kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie  będzie mógł sprostać potrzebom rynku pracy. Będzie posiadał kompetencje do badania funkcjonalnego pacjenta, do diagnozowania i prognozowania funkcjonalnego,  programowania postępowania terapeutycznego oraz prowadzenia odpowiedniej terapii. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne, utrwalone podczas rozbudowanych praktyk zawodowych, określają następujące możliwości zatrudnienia absolwentów

Typowe miejsca zatrudnienia absolwentów na stanowisku fizjoterapeuta :

 1. Szpitale o różnym profilu;
 2. Specjalistyczne przychodnie;
 3. Poradnie i gabinety  rehabilitacyjne;
 4. Przychodnie i ośrodki  wielospecjalistyczne;
 5. Uzdrowiska;
 6. Sanatoria rehabilitacyjne;
 7. Przedszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej oraz ośrodki wychowawczo — rehabilitacyjne;
 8.  Zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej;
 9.  Publiczne i niepubliczne placówki prowadzące działalność z niepełnosprawnymi;
 10.  Publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia;
 11.  Własne zakłady specjalistyczne w zakresie fizjoterapii.

DLATECZGO WARTO STUDIOWAĆ

Kierunek jest przyszłościowy, gdyż z tytułu starzejącego się społeczeństwa wzrasta potrzeba fizjoterapeutów usprawniających tę grupę wiekową.  Z drugiej strony fizjoterapia to nie tylko usprawnianie chorych. W dzisiejszych czasach, gdzie życie toczy się w ciągłym biegu, a stres występuje na porządku dziennym ludzie starają się zachować jak najlepszą kondycję. Zwracają większą uwagę na swój wygląd i chcą jak najdłużej odwlekać oznaki starzenia się ciała. Tutaj z pomocą przychodzą właśnie fizjoterapeuci wyspecjalizowani w pielęgnacji zdrowia i urody, masażu oraz rehabilitacji ruchowej.


Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji w IRK kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

 • wypełniają formularz - ankietę osobową;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie umieszczeni na liście przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni złożyć następujące dokumenty w formie papierowej (zgodnie z harmonogramem rekrutacji):

 • wydrukowany i podpisany formularz (ankietę osobową),
 • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedną w formie elektronicznej (.jpg)

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia skanów dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.

Kandydaci z maturą 2005 - 2023

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • biologia lub fizyka lub chemia lub matematyka lub geografia

Kandydaci ze starą maturą

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia z trzech przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • biologia lub fizyka lub chemia lub matematyka lub geografia

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając z:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
-
mierny (dopuszczający) - 3,0

 System automatycznie przelicza w/w wartości biorąc pod uwagę rok przystąpienia do egzaminu tzw. "starej matury" podany przez kandydata w danych osobowych !