• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Fotografia i kreacja przekazu wizualnego, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod 09-FKP-L
Jednostka organizacyjna Wydział Sztuki
Kierunek studiów Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa, pok. 608,
tel. +48 797 910 477,
Adres WWW http://www.ws.ujd.edu.pl
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 2 (23.07.2022 00:00 – 12.09.2022 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2022 00:00 – 11.07.2022 23:59)

Powszechna dostępność kamer cyfrowych oraz łatwość wykonywania zdjęć i ich późniejszych przekształceń, powodują, że fotografia stała się jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przez współczesnych twórców przekazów wizualnych. Powołanie kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego jest konsekwencją potrzeb rynku pracy oraz osób, które zainteresowane są poznaniem wiedzy teoretycznej i praktyki twórczej związanej z fotografią, a także szeroko pojętą komunikacją wizualną czyli oddziaływaniem na odbiorcę, m.in. poprzez użycie tekstu i obrazu.

Realizowany program studiów przygotowany został z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń dotyczących nauczania w zakresie sztuk plastycznych i składa się z przedmiotów:

ogólnych (np. Problemy sztuki nowoczesnej i najnowszej, Historia fotografii, Psychofizjologia widzenia),

ogólnoplastycznych (m.in. DTP, Animacja 2+3D, Podstawy realizacji małych form filmowych, Edytory obrazu)

specjalizacyjnych (Podstawy fotografii, Cyfrowa edycja obrazu fotograficznego, Podstawy studyjnej techniki oświetleniowej, Podstawy projektowania graficznego).

Cykl dydaktyczny wieńczy dyplom wykonany w jednej z artystycznych pracowni specjalizacyjnych (wybór po drugim roku studiów):

 • Fotografia użytkowa lub Fotografia – kreacja przekazu autorskiego /do wyboru/,
 • Komunikat wizualny – grafika wydawnicza lub Komunikat wizualny grafika w przestrzeni społecznej /do wyboru/,
 • Komunikat wizualny intermedia lub Komunikat wizualny - multimedia /do wyboru/.

W zajęciach dydaktycznych wykorzystywane są pracownie, których specjalistyczne wyposażenie pozwala realizować liczne potrzeby programowe związane np. z fotografią tradycyjną, cyfrową, czy grafiką komputerową. Kadrę kierunku stanowią czynni twórcy posiadający bogaty (krajowy i międzynarodowy) dorobek artystyczny, którzy oprócz swych wysokich kwalifikacji zawodowych zapewniają także przyjazną atmosferę pracy.

Ponadto w realizacji programu studiów istotną rolę pełnią praktyki zawodowe, które odbywają się w instytucjach posiadających odpowiednie – zbieżne z kierunkiem studiów profile działalności. Należą do nich m.in.: zakłady fotograficzne, drukarnie, firmy reklamowe, wydawnictwa, media, czasopisma specjalistyczne, a także inne przedsiębiorstwa posiadające w swej strukturze jednostki zajmujące się promocją i reklamą. Instytucje te, oprócz udziału w procesie dydaktycznym, są potencjalnymi przyszłymi pracodawcami dla naszych absolwentów.

Istotnym elementem wspierającym proces studiowania jest bogaty księgozbiór specjalistyczny dostępny w Bibliotece Uniwersyteckiej UJD.

Oprócz zajęć, studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania również w kole naukowym, a także korzystać z możliwości studiowania za granicą w ramach programu ERASMUS +.

 W zakresie spraw bytowych, do dyspozycji studentów są kwatery w Domu Studenckim, a także stypendia.

Możliwości zatrudnienia

Uzyskane podczas studiów kompetencje artystyczne i projektowe umożliwią absolwentom funkcjonowanie, jako twórcy niezależni lub etatowi – związani z agencjami graficznymi, fotograficznymi, reklamowymi, zakładami poligraficznymi, wydawnictwami, firmami internetowymi i informatycznymi oraz instytucjami kultury (np. miejskimi domami kultury, jako instruktorzy fotografii) i szkolnictwem (po uzyskaniu wymaganych kwalifikacji pedagogicznych).

Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie nauki na studiach II stopnia lub podyplomowych.

 


Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji w IRK kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

 • wypełniają formularz - ankietę osobową;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie umieszczeni na liście przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni złożyć następujące dokumenty w formie papierowej (zgodnie z harmonogramem rekrutacji):

 • wydrukowany i podpisany formularz (ankietę osobową),
 • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedną w formie elektronicznej (.jpg)

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.

 

Kandydaci z maturą 2005 - 2022

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Wynik egzaminu maturalnego (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%)
 • rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem nadesłanego portfolio (90%)

Portfolio, zawierające samodzielne prace kandydata:

 • krótki życiorys (informacja o ukończonej szkole), ze wskazaniem doświadczeń związanych z fotografią,
 • prezentacja do 20 prac fotograficznych, (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii), zapisane w pliku PDF o łącznej objętości nie przekraczającej 30 MB.

Nazwa pliku: Nazwisko Imię - Porfolio.pdf

Prace plastyczne (portfolio) należy przesłać na adres mailowy fotografia_rekrutacja@ujd.edu.pl w terminie od 25 lipca 2022 do 11 września 2022.
Szczegóły oraz informacje związane z rozmową kwalifikacyjną w formie wideokonferencji połączonej z przeglądem prac wysłane będą bezpośrednio na adresy mailowe podane przez kandydatów podczas rejestracji w systemie IRK.

Kandydaci ze starą maturą

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Ocena z egzaminu dojrzałości:

 • język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%)
 • rozmowa kwalifikacyjna  połączona z przeglądem nadesłanego portfolio (90%)

Portfolio, zawierające samodzielne prace kandydata:

 • krótki życiorys (informacja o ukończonej szkole), ze wskazaniem doświadczeń związanych z fotografią,
 • prezentacja do 20 prac fotograficznych, (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii), zapisane w pliku PDF o łącznej objętości nie przekraczającej 30 MB.

Nazwa pliku: Nazwisko Imię - Porfolio.pdf

Prace plastyczne (portfolio) należy przesłać na adres mailowy fotografia_rekrutacja@ujd.edu.pl w terminie od 25 lipca 2022 do 11 września 2022.
Szczegóły oraz informacje związane z rozmową kwalifikacyjną w formie wideokonferencji połączonej z przeglądem prac wysłane będą bezpośrednio na adresy mailowe podane przez kandydatów podczas rejestracji w systemie IRK.

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
-
mierny (dopuszczający) - 3,0

System automatycznie przelicza w/w wartości biorąc pod uwagę rok przystąpienia do egzaminu tzw. "starej matury" podany przez kandydata w danych osobowych !

Rozmowa kwalifikacyjna w formie wideokonferencji

Rozmowa kwalifikacyjna w formie wideokonferencji połączona z przeglądem nadesłanego portfolio odbędzie się w dniu 13 września 2022r.