• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Język niemiecki w obrocie gospodarczym, kształcenie od podstaw, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod 06-JNG-L
Jednostka organizacyjna Wydział Humanistyczny
Kierunek studiów Język niemiecki w obrocie gospodarczym
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe angielski, francuski, niemiecki, polski
Czas trwania 3 lata
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00 - 15.00
Adres WWW http://www.whum.ujd.edu.pl
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 2 (23.07.2022 00:00 – 12.09.2022 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2022 00:00 – 11.07.2022 23:59)

Kierunek studiów Język niemiecki w obrocie gospodarczym, kształcenie od podstaw realizowany jest w profilu praktycznym.

Kształcenie na tym kierunku zakłada, iż absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie dwóch języków obcych: języka niemieckiego biznesu na poziomie średniozaawansowanym oraz drugiego języka obcego (np. języka angielskiego z elementami języka biznesu).

Kształcenie języka niemieckiego odbywa się od podstaw.  

Student kierunku Język niemiecki w obrocie gospodarczym, kształcenie od podstaw będzie specjalistą w zakresie wybranych aspektów gospodarczych krajów niemieckojęzycznych oraz po wybraniu języka angielskiego anglojęzycznych. W trakcie studiów zdobędzie wiedzę z podstaw ekonomii i rachunkowości. Zyska wiedzę przydatną w rozwoju kompetencji interkulturowej i zdobędzie podstawowe kompetencje służące rozwojowi kompetencji interpersonalnej przydatnej podczas pracy w grupie.

Podczas praktyk odbytych co roku np. w zakładzie pracy i innych jednostkach studenci nabędą wiedzę o specyfice funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Po ukończeniu studiów I stopnia Język niemiecki w obrocie gospodarczym, kształcenie od podstaw absolwent:

 • Wykazuje się znajomością słownictwa specjalistycznego z zakresu języka biznesu, korespondencji handlowej i urzędowej, języka finansów i rachunkowości, język niemiecki poziom średniozaawansowany i np. język angielski.
 • Zna narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.
 • Zna zasady pracy w grupie międzynarodowej, posiada podstawową wiedzę na temat kultury innych grup narodowościowych i
 • orientuje się w technikach diagnozowania ich potrzeb w sferze biznesowej.
 • Zna podstawy rachunkowości.

Jaka praca po kierunku Język niemiecki w obrocie gospodarczym?

Zdobyte kompetencje po ukończeniu studiów o profilu praktycznym przygotowują do podjęcia pracy zawodowej w międzynarodowych przedsiębiorstwach np. z branży usług wspólnych, w centrach outsourcingu procesów biznesowych, w szczególności rozliczeń księgowych. Pozwalają na pracę specjalisty/asystenta ds. kontaktów z zagranicą w firmach, jednostkach administracyjnych i innych instytucjach ukierunkowanych na współpracę międzynarodową.


Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji w IRK kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

 • wypełniają formularz - ankietę osobową;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie umieszczeni na liście przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni złożyć następujące dokumenty w formie papierowej (zgodnie z harmonogramem rekrutacji):

 • wydrukowany i podpisany formularz (ankietę osobową),
 • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedną w formie elektronicznej (.jpg)

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.

Kandydaci z maturą 2005 - 2022

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

 • Wyniki uzyskane z języka obcego nowożytnego na egzaminie maturalnym (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2)

Kandydaci ze starą maturą

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Najwyższa ocena z języka obcego nowożytnego:

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając z:

 • świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
-
mierny (dopuszczający) - 3,0

 System automatycznie przelicza w/w wartości biorąc pod uwagę rok przystąpienia do egzaminu tzw. "starej matury" podany przez kandydata w danych osobowych !