• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pielęgniarstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod 11-PIE-L
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Pielęgniarstwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (21.07.2021 11:00 – 13.09.2021 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2021 12:00 – 12.07.2021 23:59)

Pielęgniarstwo jest kierunkiem studiów dla osób o zainteresowaniach medycznych, którzy swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą z ludźmi i są otwarci na ich potrzeby. Osoby takie powinny cechować się sumiennością, cierpliwością, odpowiedzialnością, wrażliwością oraz troską o drugiego człowieka. Zawód pielęgniarki jest obecnie w Polsce zawodem deficytowym. Dlatego studia tym kierunku wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy w regionie oraz kraju. Kształcenie na kierunku odbywa się w nowoczesnych, doskonale wyposażonych pracowniach, a zajęcia praktycznie i praktyki zawodowe w placówkach medycznych Częstochowy.

Program studiów:

 • Realizuje kształcenia w oparciu o standardy określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1574);
 • Łączy wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych, oraz elementy nauk przyrodniczych i społecznych ze specjalistyczną i praktyczną wiedzą z zakresu pielęgniarstwa;
 • Profil praktyczny programu studiów określa charakter zajęć w tym liczbę ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, warsztatów i praktyk, przygotowując praktycznie do wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • Miła i życzliwa atmosfera sprzyja studiowaniu i oparta jest na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą.

Warunki prowadzenia studiów:

 • Dwie pracownie umiejętności pielęgniarskich wyposażone są w nowoczesne urządzenia do ćwiczeń i symulacji zabiegów pielęgniarskich, w przygotowaniu jest kolejna specjalistyczna pracownia;
 • Kadrę stanowią nauczyciele o wysokich kwalifikacjach i liczących się osiągnięciach naukowych, w tym osoby z dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym poza uczelnią;
 • Studenci mają zapewniony dostęp do dobrze wyposażonych bibliotek, internetowych baz danych i pracowni komputerowych;
 • Studenci mają możliwość szerokich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami m.in. w czasie zajęć praktycznych i praktyk;
 • Studenci mają możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach Programu Erasmus+;
 • Studenci mogą ubiegać się o stypendia (naukowe oraz socjalne) oraz zakwaterowanie w Domu Studenckim.

Dlaczego warto być absolwentem kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie?

Pielegniarstwo to przyszłościowy kierunek studiów, dający absolwentom możliwości wyboru różnych form pracy w tym: prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy w sektorze usług medycznych, (szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, przychodniach i poradniach specjalistycznych, sanatoriach), żłobkach lub klubach dziecięcych, w domach pomocy społecznej oraz w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.


Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

 • wypełniają formularz - podanie;
 • zamieszczają skan świadectwa maturalnego;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia skanów dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów należy przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia studiów.

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.

Kandydaci z maturą 2005 - 2021

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia ważona z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • matematyka lub biologia lub chemia lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie - waga 0,5
 • język polski lub matematyka - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Informacje dodatkowe:

O przyjęcie na studia może ubiegać się każdy, kto legitymuje się świadectwem dojrzałości bez względu na to, jakie dodatkowe przedmioty wybrał na egzaminie maturalnym.
O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów (ranking), do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci ze starą maturą

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia ważona z trzech przedmiotów:

 • matematyka lub biologia lub chemia lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie - waga 0,5
 • język polski lub matematyka - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając ze:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
-
mierny (dopuszczający) - 3,0

 System automatycznie przelicza w/w wartości biorąc pod uwagę rok przystąpienia do egzaminu tzw. "starej matury" podany przez kandydata w danych osobowych !

Harmonogram telefonicznej rejestracji na badania lekarskie