• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod 10-ADM-M
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Ekonomii
Kierunek studiów Administracja
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja jest wszechstronnie przygotowany do zajmowania różnorodnych stanowisk w instytucjach administracji publicznej, w szczególności w jednostkach administracji rządowej jak i samorządowej. Ponadto, może podjąć pracę w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, oświatowych, organach partii politycznych, biurach poselskich, a także przedsiębiorstwach współpracujących z podmiotami zagranicznymi i ich organami. Warto zwrócić uwagę, że może on znaleźć zatrudnienie nie tylko w instytucjach krajowych, ale także w organach i instytucjach Unii Europejskiej. Umiejętności pozwolą mu na stosowanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów zgodnie z potrzebami społeczności lokalnych i lokalnego rynku pracy oraz na podejmowanie różnorodnych form indywidualnej przedsiębiorczości. Absolwent posiada nawyki systematycznego kształcenia, zdobywania nowych kwalifikacji uwzględniających aktualne potrzeby rynku pracy, ciągłego pogłębiania własnej wiedzy i konieczności rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i naukowych oraz do rozpoczęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Posiadanie kompetencji do zajmowania różnych stanowisk jest możliwe, dzięki programowi studiów, w którym przewidziano przedmioty zarówno stricte administracyjne i ekonomiczne, jak i również z zakresu nauk psychologicznych, filozoficznych i socjologicznych. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli absolwentowi posługiwać się posiadanymi informacjami w celu analizowania i przygotowywania strategii działań w administracji, rozwiązywania złożonych problemów pojawiających się w trakcie stosowania przepisów prawa oraz przewidywać długoterminowe i złożone skutki planowanych czynności.

W trakcie nauki student poznaje grupę treści podstawowych zawierających w sobie w szczególności pogłębione informacje o zasadach ustroju RP, o postępowaniu sądowo-administracyjnym, o historii myśli ustrojowo-administracyjnej, o informacji w administracji publicznej. W ramach grupy treści kierunkowych student zaznajamia się w sposób poszerzony, między innymi z publicznym prawem konkurencji, zarządzaniem zasobami ludzkimi w administracji publicznej, systemem ochrony prawnej w UE, funduszami strukturalnymi i systemem finansowania projektów w UE i z zarządzaniem dokumentacją w administracji. Posiadane umiejętności pozwolą na efektywne wykonywanie nałożonych zadań na każdym stanowisku związanym z administracją, w szczególności samodzielnym oraz kierowniczym.

W celu rozszerzenia posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności dano studentowi możliwość wyboru po pierwszym semestrze studiów jednej z dwóch specjalizacji, tj.:

1. administracji samorządowej – absolwent specjalności administracja samorządowa jest przygotowany do pełnienia funkcji koncepcyjnych i kierowniczych przede wszystkim w administracji samorządowej i terenowych agendach administracji rządowej. Posiada kwalifikacje do wykonywania wszelkich działań wynikających z zakresu zadań przewidzianych dla administracji. Posługuje się specjalistyczną wiedzą w dziedzinach organizacji i funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej, gospodarki komunalnej oraz stanowienia aktów prawa miejscowego. Umiejętnie i wydajnie korzysta z narzędzi kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego. Posiada także biegłą orientację w problematyce ustroju samorządu terytorialnego w Polsce, zarządzania zasobami ludzkimi czy przygotowania i realizacji projektów z Funduszy Europejskich. Absolwent specjalności: administracja samorządowa ma przed sobą ciekawe perspektywy rozwoju zawodowego, w które wpisują się między innymi:

 • Urzędy miast i gmin,
 • Starostwa powiatowe,
 • Urzędy marszałkowskie,
 • Urzędy wojewódzkie,
 • Samorządowe jednostki budżetowe,
 • Urzędy pracy,
 • Działy administracyjne podmiotów gospodarczych.

2. administracji ochrony i kontroli prawnej – absolwent specjalności administracja ochrony i kontroli prawnej posiada wiedzę z zakresu prawnych regulacji ustroju organów ochrony prawnej oraz poszczególnych organów pomocy prawnej i pojednawczych, rozstrzygających, i kontrolujących legalność. Jest przygotowany do wykonywania pracy zawodowej przede wszystkim w jednostkach administracji wymiaru sprawiedliwości, organach quasi – sądowych i pozasądowych oraz organach kontrolnych. Posługuje się szczegółową wiedzą odnoszącą się do zasad organizacji, działania i kompetencji wymienionych organów, z uwzględnieniem osobistego charakteru świadczonych przez nie usług oraz niezależności zawodowej. Absolwent specjalności: administracja ochrony i kontroli prawnej ma przed sobą ciekawe perspektywy rozwoju zawodowego, w które wpisują się między innymi:

 • Sądy powszechne,
 • Sądy administracyjne,
 • Najwyższa Izba Kontroli,
 • Sądy administracyjne,
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Przedmioty nauczane w każdej z nich dają możliwość wyjaśnienia w stopniu zaawansowanym funkcjonowania określonego systemu administracji RP. Te przedmioty dają również dogłębną wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie złożonych problemów pojawiających się w praktyce.

Wszechstronna wiedza pozwala absolwentowi na prawidłowe interpretowanie i wyjaśnianie zjawisk społecznych i prawnych występujących na każdym z zajmowanych stanowisk. W zakresie kompetencji społecznych zdobyta poszerzona wiedza ma wpływać na trafne kształtowanie racji interpersonalnych występujących w życiu osobistym i zawodowym, jak również zakorzenić przeświadczenie o konieczności pogłębiania wiedzy przez całe życie i przestrzegania norm etycznych.

Ukończone studia dają absolwentowi najlepsze przygotowanie dla potrzeb lokalnej, regionalnej, krajowej oraz międzynarodowej administracji oraz przedsiębiorczości. Umożliwiają również podejmowanie wyzwań badawczych i naukowych oraz dalsze kontynuowanie nauki.

Studia II stopnia trwają 4 semestry. Liczba godzin zajęć wynosi 900. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.


Zasady kwalifikacji

Konkurs dyplomów

 1. Na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia mogą zostać przyjęte osoby, które uzyskały tytuł magistra, licencjata lub równorzędny, na kierunku administracja lub po-krewnym kierunku studiów.
 2. Za kierunek pokrewny uważa się taki, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta efektów uczenia się zbliżonych dla danego kierunku, tj. efektów uczenia się w dziedzinie nauk społecznych w następujących dyscyplinach naukowych:
  • nauki o polityce;
  • nauki prawne.
 3. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają kandydaci będący absolwentami tego samego kierunku, z tytułem zawodowym licencjata.
 4. Osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia w dziedzinie innej, niż dziedzina nauk społecznych , mogą być przyjęte na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku administracja, pod warunkiem uzupełnienia brakujących efektów z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez zaliczenie zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS z niżej wymienionych modułów kształcenia (dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych).
 5. Osoby te mogą uzupełnić efekty w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, realizując wskazane przedmioty ze studiów I stopnia. Wskazane przedmioty student winien zaliczyć do zakończenia sesji egzaminacyjnej na III semestrze studiów II stopnia. Program wyrównawczy jest programem odpłatnym.

Podczas rejestracji kandydaci na studia drugiego stopnia:

 • wypełniają formularz - podanie;
 • zamieszczają skan dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz ze skanem suplementu lub skan zaświadczenia o ukończenia studiów;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia skanów dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów należy przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia studiów.

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.