• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Muzyka w przestrzeni publicznej, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod 09-MPP-L
Jednostka organizacyjna Wydział Sztuki
Kierunek studiów Muzyka w przestrzeni publicznej
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa,
tel. +48 797 910 477,
+48 34 37 84 232
Adres WWW http://www.ws.ujd.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (21.07.2021 11:00 – 13.09.2021 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2021 12:00 – 12.07.2021 23:59)

Specjalność:   Animacja artystyczna

Specjalność:   Muzyka estradowa - specjalizacja: wokalistyka estradowa, gitara elektryczna, gitara basowa, perkusja

Celem kształcenia na kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej na studiach I stopnia jest stworzenie oferty edukacyjnej przygotowującej do prowadzenia działalności artystycznej
i organizacyjnej w szeroko pojętej przestrzeni publicznej. Nabycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych na studiach pierwszego stopnia ma służyć zarówno animacji życia muzycznego, jak i podejmowaniu działań artystycznych przez zawodowych muzyków estradowych. W programie kierunku podkreślone jest znaczenie przedmiotów prowadzących do uzyskania umiejętności praktycznych, zarówno w zakresie wykształcenia muzycznego, jak i kompetencji w działaniach animacyjnych. Profil studiów ma na celu także zdobycie doświadczenia podczas praktyk przewidzianych w toku studiów.  Studia I stopnia dają uprawnienia do podjęcia specjalistycznych studiów magisterskich (II stopnia).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w małych grupach, co pomaga skutecznie opanować zasady muzyki, poznać historię muzyki, w tym jazzu i muzyki rozrywkowej, poszerzyć umiejętności słuchowe, przyswoić zasady harmonii, podstawy kompozycji, aranżacji, improwizacji i in.  Metodą kształcenia gry na fortepianie, innym wybranym instrumencie (m.in. gitara, akordeon, organy, perkusja), śpiewu, wokalistyki estradowej, gitary elektrycznej, gitary basowej, perkusji, dyrygowania i improwizacji jest bezpośredni kontakt Studenta z Pedagogiem i możliwość wpływu na  program zajęć. Efektem wspólnej pracy Studentów i Pedagogów są rozmaite działania artystyczne: występy indywidualne, koncerty chóru, zespołów instrumentalnych,
jak i nagrody zdobywane na konkursach w kraju i za granicą.

Zajęcia prowadzą wykładowcy i artyści obecni stale na estradach koncertowych Polski
i świata. Każdego roku pracownicy Katedry publikują monografie i artykuły naukowe. Katedra ściśle współpracuje z Filharmonią Częstochowską, innymi instytucjami kultury miasta i regionu oraz partnerskimi uniwersytetami zagranicznymi. Ponadto Katedra stale gości profesorów zagranicznych, prowadzących zajęcia ze studentami (m.in. z Ukrainy, Słowacji, Litwy, Niemiec i USA). Umożliwia także studentom działania w ramach programów wymiany międzynarodowej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Absolwent kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej, specjalność: Animacja artystyczna jest gotowy do podjęcia zadań szeroko pojętej animacji kultury muzycznej
w społeczeństwie. W toku studiów obok przygotowania ogólnomuzycznego, zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: organizacji i zarządzania placówkami kultury;

 • inicjowania i organizowania wydarzeń kulturalnych;
 • prowadzenia impresariatu muzycznego;
 • realizacji projektów artystycznych;
 • finansowania kultury;
 • promocji i marketingu dóbr kultury. 

Jest przygotowany do podjęcia pracy, jako menager-animator działalności muzycznej w instytucjach kultury, takich jak filharmonie, sale koncertowe, ośrodki kultury, zespoły muzyczne oraz w mediach. Posiada kompetencje do realizacji m.in. zadań takich jak organizowanie festiwali, konkursów, imprez muzycznych, kursów szkoleniowych, warsztatów, etc.

Absolwent kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej, specjalność: Muzyka estradowa - specjalizacja wokalistyka estradowa, gitara elektryczna, gitara basowa, perkusja posiada umiejętności w zakresie realizacji różnorodnego repertuaru wokalnego oraz instrumentalnego zgodnie z właściwym dziełu stylem wykonawczym. Posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka. W toku studiów obok przygotowania ogólnomuzycznego zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. podstaw dyrygowania, harmonii jazzowej, improwizacji i aranżacji jazzowej. Posiada również umiejętności w zakresie ruchu scenicznego i tańca z elementami choreograficznymi, które umożliwiają mu podjęcie indywidualnej pracy twórczej.

 

W zakresie szeroko rozumianych kompetencji społecznych absolwent:

 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;
 • jest zdolny do wykorzystania swojej wyobraźni, intuicji oraz kreatywnego myślenia
  w trakcie rozwiązywania problemów;
 • jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych;
 • wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych
  i zespołowych zadań w ramach różnych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych;
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Zasady kwalifikacji

Od kandydatów na kierunek Muzyka w przestrzeni publicznej oczekiwane są predyspozycjie słuchowe oraz umiejętności wokalne lub gra na instrumencie w stopniu adekwatnym dla wybranej specjalności.

Podczas rejestracji kandydaci na studia pierwszego stopnia:

 • wypełniają formularz - podanie;
 • zamieszczają skan świadectwa maturalnego;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia skanów dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów należy przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia studiów.

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.

Kandydaci z maturą 2005 - 2021

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

 • język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%)

Przesłuchanie na terenie Uczelni:

 • prezentacja zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokal­nego z towarzyszeniem fortepianu (40%)
 • sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata (50%)

Przesłuchanie w formie zdalnej :

 • prezentacja zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokal­nego z towarzyszeniem fortepianu (40%) - nagranie video
 • sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata (50%) - rozmowa kwalifikacyjna w formie video konferencji


Nagranie video zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokalnego

Wymagania techniczne dotyczące nagrań audio-wideo

Nagranie musi zostać przesłane od dnia 21.07.2021 do dnia 13.09.2021 poprzez platformę WeTransfer lub TransferNow na adres: mwpp_rekrutacja@ujd.edu.pl

 • Plik powinien posiadać nazwę według następującego schematu: Nazwa_Kierunku_Specjalność_Specjalizacja_Imię_i_Nazwisko_Kandydata
 • Akceptowane formaty plików audio-wideo to: .mp4, .mpeg4, .avi, .mpg, .dvd, .mov
 • Nagranie może zostać dokonane dowolnym urządzeniem rejestrującym.
 • Ujęcie kamery powinno obejmować sylwetkę kandydata.
 • Niedozwolony jest montaż zarejestrowanego materiału.
 • Za ostateczny kształt i jakość nagrania odpowiedzialny jest kandydat.

W przypadku przesyłania  nagrań za pośrednictwem platformy wetransfer.com wielkość pliku nie może przekraczać 2GB, natomiast za pośrednictwem platformy transfernow.med wielkość pliku nie może przekraczać 4GB.

UJD nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przesłania plików w wyznaczonym terminie spowodowaną problemami z dostępem Kandydata do Internetu lub czasowym przeciążeniem platform do transferu danych.

 

Kandydaci ze starą maturą

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Ocena z egzaminu dojrzałości:

 • język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%)

Przesłuchanie na terenie Uczelni:

 • prezentacja zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokal­nego z towarzyszeniem fortepianu (40%)
 • sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata (50%)

Przesłuchanie w formie zdalnej :

 • prezentacja zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokal­nego z towarzyszeniem fortepianu (40%) - nagranie video
 • sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata (50%) - rozmowa kwalifikacyjna w formie video konferencji

 

Nagranie video zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokalnego

Wymagania techniczne dotyczące nagrań audio-wideo

Nagranie musi zostać przesłane od dnia 21.07.2021 do dnia 13.09.2021 poprzez platformę WeTransfer lub TransferNow na adres: mwpp_rekrutacja@ujd.edu.pl

 • Plik powinien posiadać nazwę według następującego schematu: Nazwa_Kierunku_Specjalność_Specjalizacja_Imię_i_Nazwisko_Kandydata
 • Akceptowane formaty plików audio-wideo to: .mp4, .mpeg4, .avi, .mpg, .dvd, .mov
 • Nagranie może zostać dokonane dowolnym urządzeniem rejestrującym.
 • Ujęcie kamery powinno obejmować sylwetkę kandydata.
 • Niedozwolony jest montaż zarejestrowanego materiału.
 • Za ostateczny kształt i jakość nagrania odpowiedzialny jest kandydat.

W przypadku przesyłania  nagrań za pośrednictwem platformy wetransfer.com wielkość pliku nie może przekraczać 2GB, natomiast za pośrednictwem platformy transfernow.med wielkość pliku nie może przekraczać 4GB.

UJD nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przesłania plików w wyznaczonym terminie spowodowaną problemami z dostępem Kandydata do Internetu lub czasowym przeciążeniem platform do transferu danych.

 

 

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
-
mierny (dopuszczający) - 3,0

System automatycznie przelicza w/w wartości biorąc pod uwagę rok przystąpienia do egzaminu tzw. "starej matury" podany przez kandydata w danych osobowych !

 

Przesłuchanie na terenie Uczelni - terminy

Prezentacja zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu:
14 września 2021 roku godz. 10.00, – sala 5.02 w budynku przy ul. Zbierskiego 2/4

Sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata:
14 września 2021 roku godz. 10.00, – sala 4.25 w budynku przy ul. Zbierskiego 2/4