• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Psychologia, stacjonarne, jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod 08-PSY-D
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 5 lat
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

PSYCHOLOGIA, studia jednolite, 5-letnie, o profilu praktycznym (decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2021r. Uniwersytet im. Jana Długosza  w Częstochowie uzyskał uprawnienia do prowadzenia kierunku psychologia na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym).

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu: Psycholog

 Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pozycja 263401, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

  W trakcie studiów, student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą człowieka, wykształca w sobie umiejętności związane m.in. z rozpoznawaniem zaburzeń i dysfunkcji w wymiarze indywidualnym i społecznym, niesieniem pomocy psychologicznej. Poprzez kontakt z profesjonalną kadrą dydaktyczną, student uczy się profesjonalnych postaw, które są konieczne w przyszłej pracy zawodowej psychologa. Student zdobywa wiedzę w zakresie wybranych zajęć w ramach kształcenia modułowego na specjalności z Psychologii Klinicznej i Zdrowia lub Psychologii Rodziny i Wychowania. Studia trwają 10 semestrów. Liczba punktów ECST (European Credit Transfer System) wynosi 300.

 Student wybiera jedną z dwóch specjalności:

 1)     Psychologia Kliniczna i Zdrowia, która umożliwi poznanie funkcjonowania człowieka z zaburzeniami zdrowia psychicznego i somatycznego oraz stanowi przygotowanie do pracy z nim. Program kształcenia skupia się wokół zagadnień badania klinicznego, zaburzeń stresu pourazowego, psychiatrii dzieci i młodzieży, osób dorosłych. Student pozna systemy klasyfikacji zaburzeń (DSM i ICD), znaczenie opiniodawstwa psychologicznego i mediacji sądowych. Da możliwość rozwoju i kształcenia w zakresie interwencji kryzysowej, działań psychologicznych w sytuacji zachowań przemocowych i autodestrukcyjnych. Ta ścieżka studiowania umożliwi poznanie sposobów rehabilitacji neuropsychologicznej, rozwijania zasobów, pracy terapeutycznej z osobą z trudnościami, zaburzeniami psychicznymi, chorymi onkologicznie. Dzięki tej specjalności absolwent będzie potrafił nawiązywać kontakt z dziećmi  i osobami dorosłymi, planować interwencję w zespole specjalistów.

 2)     Psychologia Rodziny i Wychowania daje możliwość nabycia kompetencji pracy z rodzinami, które doświadczają m.in. trudności bycia w kryzysie. Absolwent będzie potrafił dokonać diagnozy systemu rodzinnego, wskazać obszary do pracy, pozna narzędzia badań systemu rodzinnego. Zdobędzie niezbędne kompetencje do udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, w środowisku szkolnym i rodzinnym, pozna zasady pracy w poszczególnych nurtach psychoterapeutycznych. Wykształci umiejętności związane z komunikacją i negocjacjami oraz umiejętnością nawiązywania współpracy z rodziną. Zdobędzie szeroki wachlarz kompetencji terapeutycznych i diagnostycznych będące podstawą do umiejętnej identyfikacji problemów wychowawczych i rodzinnych.  

Absolwent przygotowany jest do: 

 • prowadzenia diagnozy i pomocy psychologicznej, w sytuacjach trudnych oraz codziennych problemów pojawiających się w różnych obszarach życia człowieka,
 • rozumienia złożonych mechanizmów funkcjonowania i rozwoju człowieka,
 • krytycznej oceny nabywanej wiedzy i świadomości stałego doskonalenia się w zawodzie. 

Przykładowe miejsce zatrudnienia:

 • szpitale i oddziały neuropsychiatryczne; poradnie medycyny paliatywnej; hospicja i oddziały hospicyjne, ośrodki zdrowia psychicznego,
 • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży; interwencji kryzysowej, ośrodki dla ofiar przemocy domowej, pokrzywdzonym przestępstwami, telefony zaufania,
 • centra pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom; centra diagnostyczne i terapeutyczne; ośrodki leczenia uzależnień; punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych; komisje rozwiązywania problemów alkoholowych; kluby abstynenckie,
 • placówki wspierające dziecko i rodzinę; domy pomocy społecznej; domy samotnej matki; domy matki i dziecka; ośrodki pomocy rodzinie,
 • poradnie psychologiczno – pedagogiczne; placówki opiekuńczo – wychowawcze; pogotowia opiekuńcze,
 • instytucje działające w obszarze resocjalizacji, jak: ośrodki wychowawcze; socjoterapeutyczne; schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, zakłady karne,
 • współpraca z biznesem, prywatna praktyka psychologiczna.


Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

 • wypełniają formularz - podanie;
 • zamieszczają skan świadectwa maturalnego;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia skanów dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów należy przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia studiów.

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.

Kandydaci z maturą 2005 - 2021

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • biologia lub historia lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie

Kandydaci ze starą maturą

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia z trzech przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • biologia lub historia lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając z:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
-
mierny (dopuszczający) - 3,0

 System automatycznie przelicza w/w wartości biorąc pod uwagę rok przystąpienia do egzaminu tzw. "starej matury" podany przez kandydata w danych osobowych !