• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Produkcja i marketing żywności, stacjonarne, pierwszego stopnia, inżynierskie

Szczegóły
Kod 07-PMZ-I
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Kierunek studiów Produkcja i marketing żywności
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Celem kształcenia na kierunku produkcja i marketing żywnościstudia I stopnia o profilu praktycznym, jest przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu produkcji i przetwarzania żywności oraz marketingu produktów rolno-spożywczych, zarządzania rolnictwem w fazie przetwórstwa, przechowalnictwa oraz dystrybucji, specjalistów wyposażonych w kompetencje łączące specjalistę z technologii żywności ze specjalistą ds. marketingu.

Program kształcenia kładzie nacisk na wykształcenie umiejętności praktycznych, które przygotowują do pracy w różnych w sektorach gospodarki i instytucjach związanych z produkcją żywności i jej zbytem. Praktyczny charakter studiów pozwoli na zdobycie umiejętności, które przygotowują do podjęcia pracy w zakresie produkcji surowców spożywczych, przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności oraz jej dystrybucji, a także ułatwiających uruchomienie własnej działalności gospodarczej np. w zakresie przetwarzania i zbytu żywności. 

Ukończenie kierunku produkcja i marketing żywności jest równoważne z uzyskaniem wykształcenia wyższego
rolniczego i uzyskaniem kwalifikacji rolniczych.


Program studiów, opracowany we współpracy z przedstawicielami biznesu, zaprojektowany jest w sposób gwarantujący wykształcenie wszechstronnie przygotowanych specjalistów, którzy będą posiadali kompetencje umożliwiające im dynamiczne wejście na rynek pracy i objęcie funkcji liderów zespołów zadaniowych i kierowniczych w krajowych przedsiębiorstwach z branży szeroko pojętego sektora rolniczego.

Gwarantujemy

 • Praktyczny charakter zajęć (zajęcia warsztatowe, laboratoryjne, terenowe, ćwiczeniowe).
 • Wysoką jakość kształcenia.
 • Kadrę o wysokich kwalifikacjach dydaktycznych, praktycznych i liczących się osiągnięciach naukowych.
 • Laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt komputerowy najnowszej generacji.
 • Dostęp do dobrze wyposażonej Biblioteki Uniwersyteckiej, internetowych baz danych i wydziałowej pracowni komputerowej.
 • Wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus +.
 • Rozwój zainteresowań przez działalność w Kole Naukowym Studentów Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych.
 • Stypendia, staże, praktyki w jednostkach i instytucjach państwowych związanych z branżą rolno-spożywczą. 
 • Miłą i życzliwą atmosferę sprzyjającą studiowaniu opartą na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku produkcja i marketing żywności są przygotowani do pracy w:

 • gospodarstwach rolnych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem surowców pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego;
 • zakładach i instytucjach związanych z produkcją, przetwarzaniem oraz obrotem surowców i produktów żywnościowych;
 • zakładach żywienia zbiorowego;
 • laboratoriach związanych z oceną jakości żywności;
 • instytucjach otoczenia rolniczego, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach administracyjnych i gospodarczych związanych z branżą rolniczą i spożywczą;

Absolwenci przygotowani są do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, przetwarzania oraz dystrybucji żywności, absolwenci uzyskują kwalifikacje rolnicze.

Absolwent studiów I stopnia kierunku produkcja i marketing żywności w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Ponadto absolwent może kontynuować kształcenie w ramach: studiów kształcenia podyplomowego oraz kursów specjalistycznych.


Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

 • wypełniają formularz - podanie;
 • zamieszczają skan świadectwa maturalnego;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia skanów dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów należy przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia studiów.

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.

Kandydaci z maturą 2005 - 2021

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia ważona z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • matematyka lub informatyka - waga 0,5
 • chemia lub biologia lub język polski - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Informacje dodatkowe:

O przyjęcie na studia może ubiegać się każdy, kto legitymuje się świadectwem dojrzałości bez względu na to, jakie dodatkowe przedmioty wybrał na egzaminie maturalnym.
O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów (ranking), do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci ze starą maturą

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia ważona z trzech przedmiotów:

 • matematyka lub informatyka - waga 0,5
 • chemia lub biologia lub język polski - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając ze:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
-
mierny (dopuszczający) - 3,0

 System automatycznie przelicza w/w wartości biorąc pod uwagę rok przystąpienia do egzaminu tzw. "starej matury" podany przez kandydata w danych osobowych !

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Produkcja i Marketing Żywności kierowani są na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może zostać przyjęty na ten kierunek studiów.

 

Harmonogram telefonicznej rejestracji na badania lekarskie