• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia polska, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod 06-FP-M
Jednostka organizacyjna Wydział Humanistyczny
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00 - 15.00
Adres WWW http://www.whum.ujd.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Specjalność (od semestru pierwszego)

 • nauczycielska (tylko dla absolwentów specjalności nauczycielskiej I stopnia)
 • dziennikarska (absolwentów filologii polskiej I stopnia innej specjalności obowiązuje płatny program wyrównawczy)
 • edytorsko-redaktorska
 • promocja literatury

Do kogo adresowany jest kierunek filologia polska

Studia II stopnia (4 semestry) na kierunku filologia polska są adresowane do absolwentów studiów humanistycznych pierwszego stopnia. Absolwenci kierunków innych niż filologia polska zobowiązani są do zrealizowania płatnego programu wyrównawczego, pozwalającego nadrobić wybrane efekty uczenia się z I stopnia.

Studia II stopnia na kierunku filologia polska skierowane są do osób kreatywnych, zainteresowanych pogłębieniem i poszerzeniem wiedzy o literaturze polskiej, o dorobku wybranych szkół, kierunków badawczych oraz teoriach, faktach w literaturoznawstwie i językoznawstwie, a także zjawiskach, tendencjach i procesach, zachodzących w obrębie literatury i języka. Program kształcenia na kierunku filologia polska zakłada zapoznanie studentów z metodologią badań literackich/nad językiem oraz włączenie studentów w prowadzone badania naukowe. Celem kształcenia na kierunku jest wyposażenie absolwentów w pogłębioną wiedzę humanistyczną oraz ugruntowaną i rozszerzoną wiedzę kierunkową w zakresie literaturoznawstwa oraz językoznawstwa. Przedmioty w planie studiów dostarczają absolwentowi wiedzy oraz umożliwiają nabycie umiejętności zgodnie ze standardami i tradycjami nauczania kierunkowego oraz z koncepcją nowoczesnej polonistyki, uwzględniającej zacieranie się granic między obszarem nauk humanistycznych a obszarem nauk społecznych, a także wiążącej badania nad językiem i tekstem z badaniami nad kulturą i społeczeństwem. W celu wykształcenia umiejętności badawczego analizowania, interpretowania i wartościowania tekstów kultury oraz łączenia teorii z praktyką ich „czytania” zaproponowano zestaw przedmiotów ukierunkowanych na pracę z tekstem i scalających teorie badawcze oraz narzędzia.

Absolwent kierunku filologia polska uzyskuje tytuł zawodowy magistra (kwalifikacje II stopnia) z wybraną specjalnością.

Dlaczego warto studiować na kierunku filologia polska

Absolwent kierunku filologia polska ma pogłębioną wiedzę humanistyczną oraz ugruntowaną i rozszerzoną o wielorakie konteksty wiedzę kierunkową w zakresie literatury, językoznawstwa, polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Potrafi dostrzegać związki literatury, języka ze współczesną kulturą, wartościować zjawiska z wykorzystaniem różnych metodologii, form gatunkowych wypowiedzi. Umie opisać tendencje rozwojowe języka polskiego, literatury, obiegi kultury. Absolwent bierze udział w badaniach naukowych, posługuje się językiem obcym w stopniu pozwalającym na funkcjonowanie w europejskim obiegu zawodowym.

Absolwent filologii polskiej jest przygotowany merytorycznie oraz metodologicznie do podjęcia kierunkowych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Ponadto, absolwent studiów uzyskuje kompetencje specyficzne dla wybranej specjalności.

Praca dla absolwenta kierunku filologia polska

Absolwent filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską posiada poszerzoną wiedzę w zakresie dydaktyki literatury i języka polskiego, poznaje specyfikę kształcenia młodzieży. Wykazuje kreatywność w procesie nauczania, zna i stosuje metody samokształcenia i samodoskonalenia, pogłębia poznawczą dociekliwość i poszukuje sposobów optymalizacji procesu dydaktycznego. Zna metody ewaluacji oraz aksjologiczne aspekty komunikacji pedagogicznej. Absolwent filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską uzyskuje kwalifikacje do pracy w szkolnictwie i placówkach oświatowych; ma uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

Absolwent filologii ze specjalnością dziennikarską ma pogłębioną wiedzę na temat języka wypowiedzi dziennikarskiej, gatunków dziennikarskich prasowych i internetowych. Zna podstawowe mechanizmy językowe promocji, reklamy oraz strategie zarządzania informacją, Rozumie funkcjonowanie dyskursów medialnych i potrafi dokonać ich analizy. Podczas zajęć warsztatowych pogłębia kompetencje, doskonaląc umiejętności, związane z przygotowywaniem i opracowywaniem tekstów medialnych z uwzględnieniem cech odbiorcy oraz różnych kanałów rozpowszechnienia.

Absolwent jest przygotowany do funkcjonowania na rynku mediów, w zakresie przekazu informacji w instytucjach, urzędach, a także przy obsłudze medialnej różnego typu placówek.

Absolwent filologii polskiej ze specjalnością edytorsko-redaktorską posiada wiedzę polonistyczną oraz kompetencje edytorskie i redaktorskie z zakresu edytorstwa i redakcji wydawnictw książkowych i elektronicznych. Ma wiedzę na temat ogólnych zasad projektowania książki, jej budowy, zawartości poszczególnych części, technik druku, pożądanych cech okładki. Zna zasady elektronicznego składu książki oraz programy służące do obróbki tekstu. Posiada umiejętność profesjonalnego przygotowania tekstów różnego rodzaju do druku tradycyjnego, jak i do e-publikacji. Potrafi zadbać o opracowanie, edycję i skład dokumentów tekstowych oraz zredagowanie tekstów o charakterze użytkowym i specjalistycznym (naukowym). Absolwent nabył wszechstronnych umiejętności edytorskich i redaktorskich, m.in. dzięki zajęciom dotyczących typografii oraz obróbki obrazu prowadzonym przez praktyków. Elementem składowym zajęć jest też wizyta w pracowni typografii oraz w pracowni graficznej w celu poznania technik grafiki warsztatowej.

Absolwent specjalności edytorsko-redaktorskiej jest przygotowany do pracy w wydawnictwach, działach promocji firm, redakcjach, agencjach reklamowych.

Absolwent filologii polskiej ze specjalnością promocja literatury ma pogłębioną wiedzę na temat polityki kulturalnej w Polsce i Unii Europejskiej, współczesnych instytucji kultury i mediów. Zna prawne i etyczne uwarunkowania pracy krytyka literackiego, w tym prawo autorskie i prasowe. Posiada wiedzę o świecie reklam, strategiach stosowanych w reklamie, w tym również o socjotechnice i technikach manipulacji w reklamie i PR. Zna prawa i ustawy chroniące własność intelektualną. Posiada umiejętności z zakresu zarządzania, planowania i organizacji przedsięwzięć kulturalnych. Potrafi pozyskiwać fundusze zewnętrzne.

Absolwent specjalności promocja literatury jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury, działach promocji firm, redakcjach, agencjach reklamowych.


Zasady kwalifikacji

Konkurs dyplomów

 • Konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia lub dyplomów studiów magisterskich w obszarze nauk humanistycznych

  W przypadku wyboru specjalności dziennkiarskiej -absolwenci, którzy nie ukończyli tej specjalność na studiach I stopnia, obowiązuje płatny program wyrównawczy

  W przypadku wyboru specjalności nauczycielskiej - tylko absolwenci, którzy ukończyli specjalność nauczycielską na studiach I stopnia,

Podczas rejestracji kandydaci na studia drugiego stopnia:

 • wypełniają formularz - podanie;
 • zamieszczają skan dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz ze skanem suplementu lub skan zaświadczenia o ukończenia studiów;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia skanów dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów należy przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia studiów.

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.