Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Fotografia i kreacja przekazu wizualnego, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod 09-FKP-L
Jednostka organizacyjna Wydział Sztuki
Kierunek studiów Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa,
tel. +48 797 910 477,
+48 34 37 84 232
Adres WWW http://www.ws.ujd.edu.pl
Wymagane dokumenty
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Pracownie specjalizacyjne (wybór pracowni po drugim roku studiów)

 • Fotografia użytkowa lub Fotografia -kreacja przekazu autorskiego /do wyboru/ ,
 • Komunikat wizualny – grafika wydawnicza lub Komunikat wizualny – grafika w przestrzeni społecznej /do wyboru/,
 • Komunikat wizualny  – intermedia lub Komunikat wizualny - multimedia /do wyboru/.

Kierunek Fotografia i kreacja przekazu wizualnego

Powszechna dostępność do kamer cyfrowych oraz łatwość wykonywania zdjęć i ich późniejszych modyfikacji, spowodowały, że fotografia stała się jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przez współczesnych twórców przekazów wizualnych. Powołanie kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego wynikało z potrzeb rynku pracy oraz licznego grona osób zainteresowanych m.in. poznaniem zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z fotografią (użytkową oraz stanowiącą przekaz autorski), a także szeroko pojętą komunikacją wizualną, czyli m.in. oddziaływaniem na odbiorcę poprzez użycie tekstu i obrazu (tzw. grafika komputerowa).

Program przygotowanych studiów powstał dzięki wieloletnim doświadczeniom dot. nauczania w zakresie sztuk plastycznych i składa się z przedmiotów ogólnych (np. Problemy sztuki nowoczesnejHistoria fotografii, Teoria komunikacji wizualnej, Psychofizjologia widzenia), ogólnoplastycznych (m.in. DTP, Animacja 2+3D, Video art, Kreacja wizualne, Edytory obrazu) oraz specjalizacyjnych (Cyfrowa edycja obrazu fotograficznego, Podstawy fotografii, Pracownia nietypowych technik fotograficznych, Podstawy projektowania graficznego). Cykl dydaktyczny wieńczy dyplom wykonany w jednej z artystycznych pracowni specjalizacyjnych.

      W realizacji programu studiów uwzględnione są także praktyki zawodowe, które odbywają się w instytucjach posiadających odpowiedni -zbieżny z kierunkiem- profil działalności. Należą do nich m.in.: drukarnie, firmy reklamowe, wydawnictwa, media, czasopisma specjalistyczne, a także inne przedsiębiorstwa posiadające w swej strukturze jednostki zajmujące się promocją i reklamą.

Instytucje te, oprócz udziału w procesie dydaktycznym, są potencjalnymi przyszłymi pracodawcami dla naszych absolwentów.

Wszystkie zajęcia realizowane są w salach dydaktycznych posiadających bogate specjalistyczne wyposażenie sprzętowe. Są to m.in. dwa atelier z systemami zawieszenia teł, stołami i namiotami do fotografii bezcieniowej i zróżnicowanym oświetleniem. Ponadto dysponujemy laboratorium z czterema niezależnymi ciemniami do fotografii tradycyjnej (czarno-białej), a także salami wykładowo-ćwiczeniowymi z wyposażeniem multimedialnym . Istotnym elementem wspierającym proces studiowania jest bogaty księgozbiór fotograficzny, a także czasopisma specjalistyczne (krajowe i zagraniczne) dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UJD. Dodatkowo w dydaktyce wykorzystywane są projekcje filmów dot. m.in. historii i współczesności fotografii.

Kadrę kierunku stanowią czynni twórcy posiadający bogaty (krajowy i międzynarodowy) dorobek artystyczny, którzy –oprócz swych wysokich kwalifikacji zawodowych- zapewniają także przyjazną atmosferę pracy.

Oprócz zajęć, studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania również w kole naukowym, a także korzystać z możliwości studiowania za granicą w ramach programu ERASMUS +.

 Zakresie spraw bytowych, do dyspozycji studentów są kwatery w Domu Studenckim, a także stypendia.

Możliwości zatrudnienia

Uzyskane podczas studiów kompetencje pozwolą na podjęcie działalności artystycznej lub/i funkcjonowanie w charakterze twórców współpracujących lub zatrudnionych w agencjach graficznych, fotograficznych, reklamowych, zakładach poligraficznych, wydawnictwach, firmach internetowych i informatycznych oraz instytucjach kultury (np. miejskich domach kultury) i szkolnictwie (po uzyskaniu wymaganych kwalifikacji pedagogicznych).

Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie nauki na studiach II stopnia lub podyplomowych.


Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci na studia pierwszego stopnia:

 • wypełniają formularz - podanie;
 • zamieszczają skan świadectwa maturalnego;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia skanów dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów należy przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 2-mcy od rozpoczęcia studiów.

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.

 

Kandydaci z maturą 2005 - 2020

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Wynik egzaminu maturalnego (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%)
 • prezentacja twórczości kandydata (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych, szczególnie fotografii) oraz list motywacyjny (krótkie uzasadnienie decyzji o podjęciu studiów na wybranym kierunku) (90%)

- przesłanie reprodukcji prac (portfolio) oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres e-mail: fotografia_rekrutacja@ujd.edu.pl

Portfolio powinno zawierać:
- imię i nazwisko autora,
- fotografię
- spis prac i ich reprodukcje. Reprodukcje powinny być podpisane: tytuł pracy, wielkość w cm, technika, rok powstania. Portfolio należy przygotować jako plik pdf lub jpg, A4, RGB, 150 dpi. Wielkość pliku portfolio nie może przekraczać 35MB.

 

Kandydaci ze starą maturą

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Ocena z egzaminu dojrzałości:

 • język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%)
 • prezentacja twórczości kandydata (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych, szczególnie fotografii) oraz list motywacyjny (krótkie uzasadnienie decyzji o podjęciu studiów na wybranym kierunku) (90%)

- przesłanie reprodukcji prac (portfolio) oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres e-mail: fotografia_rekrutacja@ujd.edu.pl

Portfolio powinno zawierać:
- imię i nazwisko autora,
- fotografię
- spis prac i ich reprodukcje. Reprodukcje powinny być podpisane: tytuł pracy, wielkość w cm, technika, rok powstania. Portfolio należy przygotować jako plik pdf lub jpg, A4, RGB, 150 dpi. Wielkość pliku portfolio nie może przekraczać 35MB.

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
-
mierny (dopuszczający) - 3,0

System automatycznie przelicza w/w wartości biorąc pod uwagę rok przystąpienia do egzaminu tzw. "starej matury" podany przez kandydata w danych osobowych !