Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Praca socjalna, niestacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod 08-PS-R
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Praca socjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Wymagane dokumenty
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (01.06.2020 12:30 – 17.08.2020 23:59)

Kierunki i specjalności:

 • Poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starszych,
 • Praca z rodziną,
 • możliwe ukończenie kierunku bez specjalności

*(specjalności wybierane po 1 roku, drugim semestrze)

    Trzyletnie studia licencjackie (pierwszego stopnia) obejmują wiedzę ogólną z pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, prawa, ekonomii i zarządzania oraz wiedzę specjalistyczną niezbędną w zawodzie pracownika socjalnego. Absolwent kierunku Praca socjalna dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Potrafi dostrzec oraz samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu studiowanego kierunku a także jest przygotowany do podejmowania działań prospołecznych i samodoskonalenia.

Specyfika przygotowania zawodowego absolwenta kierunku Praca socjalna jest dostosowana do pracy polegającej na bezpośrednim kontakcie z ludźmi, na pomocy, opiece, ratownictwie i zabezpieczeniu społecznym. Z tego względu w toku studiów student poznaje zagadnienia z zakresu: historii i teorii pracy socjalnej oraz pomocy społecznej, metodyki działania w pracy socjalnej z jednostkami i grupami, projektowania socjalnego i animacji środowiskowej, funkcjonowania rodziny i środowiska lokalnego oraz polityki społecznej.

Po ukończeniu studiów absolwent wyposażony jest w kompetencje, umiejętności i sprawności niezbędne do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym:

 • prowadzenia badań i dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych;
 • stosowania metod i technik metodycznego działania w pracy socjalnej oraz środków interwencji socjalnej i ewaluacji podejmowanych działań pomocowych;
 • podejmowania działań profilaktycznych, pomocowych, zabezpieczających i opiekuńczo – wychowawczych na rzecz rodzin (zwłaszcza z wieloma problemami), wobec osób z niepełnosprawnością, starszych i przewlekle chorych;
 • jest przygotowany do pracy z jednostką, grupą oraz środowiskiem lokalnym zagrożonym lub wykluczonym z życia społecznego z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, patologii i nieprzystosowania społecznego, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa;
 • pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem, animowania działań sprzyjających rozwojowi i integracji społecznej, projektowania oraz zarządzania zmianą w pracy z indywidualnym przypadkiem;
 • inicjowania nowych form pomocy i usług w obszarze ekonomii społecznej; współpracy ze służbami społecznymi działającymi w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i kultury, zatrudnienia i poradnictwa zawodowego, zabezpieczenia społecznego, pomocy postpenitencjarnej, itp., funkcjonującymi w sektorze rządowym, samorządowym, pozarządowym oraz niepublicznym (prywatnym).

Studenci, którzy chcą uzyskać na dyplomie specjalność: Praca z rodziną lub Poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych, projektują swoje studia poprzez realizacje efektów kształcenia oraz wybór przedmiotów związanych tematycznie ze specjalnością, w ten sposób ukierunkowują swoje wykształcenie zgodnie z zainteresowaniami, potrzebami rynku usług społecznych i rynkiem pracy.

Poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością oraz przewlekle chorych

Stworzenie specjalności jest związane ze zmianami demograficznymi jakie następują od kilkunastu lat. Choć starość sama w sobie nie jest traktowana w ustawie o pomocy społecznej jako ryzyko socjalne, to skala konsekwencji społecznych tego zjawiska powoduje konieczność nowego spojrzenia na rolę służb społecznych zapewniających poradnictwo, wsparcie i opiekę dla osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych, będących na marginesie życia społecznego. Absolwent kończący kierunek praca socjalna ze specjalnością poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych jest przygotowany do pracy w placówkach całodobowej opieki i ośrodkach wsparcia dziennego, w klubach seniora, ośrodkach sanatoryjnych, publicznych i prywatnych domach seniora. Istnieją szerokie możliwości zatrudnienia w Domach Pomocy Społecznej, hospicjach, szpitalach, prywatnych pensjonatach, placówkach rehabilitacyjnych, ośrodkach dziennego i całodobowego pobytu dla osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych. Absolwenci mogą podejmować pracę jako organizatorzy wolontariatu, konsultanci pomocy rodzinie, pracownicy służb socjalnych. Specjalność stwarza szerokie możliwości zatrudnienia także w państwach Unii Europejskiej – gdzie aktywizacja i opieka nad seniorami, osobami z niepełnosprawnością i przewlekle chorymi ma w chwili obecnej istotne znaczenie w kształtowaniu zintegrowanej społeczności lokalnej.

Praca z rodziną

Specjalność jest odpowiedzią na zmiany wprowadzone w systemie pomocy społecznej skierowanej do rodzin wymagających działań profilaktycznych i wpierających oraz pogłębionej pracy socjalnej z rodziną biologiczną i zastępczą. Wejście w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wprowadza do pracy z rodziną nowe służby: asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej wymaga wykwalifikowanej kadry. W wielu jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej tworzy się specjalistyczne działy pomocy rodzinie, gdzie zatrudniani są pracownicy socjalni specjalizujący się w pracy z rodzinami z wieloma problemami w tym z rodzinami w sytuacji przemocy. Pełnienie tak istotnych zadań wymaga gruntownego specjalistycznego przygotowania do pracy socjalno – wychowawczej z elementami pracy terapeutycznej.

Idealny kandydat ?

    Ktoś to lubi siebie i pracę z ludźmi. Jest aktywny i twórczy, ciekawy świata i pragnie poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

Dlaczego warto studiować ten kierunek ?

    Kierunek Praca socjalna daje uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Możliwość pracy w kraju i Unii Europejskiej. Oferujemy udział w Kole Naukowym, atrakcyjne wyjazdy edukacyjne do krajów Unii Europejskiej w ramach programów Socrates / Erasmus, stypendia naukowe i socjalne, interesujące praktyki zawodowe, wolontariat a po ukończeniu studiów pomoc w poszukiwaniu staży i miejsc pracy dla najlepszych studentów.

Co po studiach ?

     Absolwent po ukończeniu studiów jest przygotowany do pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, instytucjach ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, centrach integracji społecznej, schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych, samotnych matek z dziećmi, ofiar przemocy, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, adaptacyjnych, interwencji kryzysowej, placówkach dla osób bezdomnych, alkoholików, narkomanów, ośrodkach wsparcia dla osób potrzebujących pomocy i wykluczonych społecznie, zakładach karnych, zakładach opieki zdrowotnej, organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych i innych podmiotach realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej lub świadczących pracę socjalną, w publicznych i prywatnych domach spokojnej starości, w prywatnych domach przy opiece nad osobami chorymi, starszymi, z niepełnosprawnością w kraju i za granicą.


Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

 • wypełniają formularz - podanie;
 • zamieszczają skan świadectwa maturalnego;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia skanów dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów należy przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 2-mcy od rozpoczęcia studiów.

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.

Kandydaci z maturą 2005 - 2020

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • jeden przedmiot do wyboru

Kandydaci ze starą maturą

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia z trzech przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • jeden przedmiot do wyboru

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając z:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
-
mierny (dopuszczający) - 3,0

 System automatycznie przelicza w/w wartości biorąc pod uwagę rok przystąpienia do egzaminu tzw. "starej matury" podany przez kandydata w danych osobowych !

 

Opłaty za studia

Opłata za rok studiów: 3680 zł.