Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria bezpieczeństwa, stacjonarne, pierwszego stopnia, inżynierskie

Szczegóły
Kod 07-IB-I-P
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Kierunek studiów Inżynieria bezpieczeństwa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 lata
Wymagane dokumenty
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (01.06.2020 12:30 – 17.08.2020 23:59)

Specjalności:

 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Bezpieczeństwo Sanitarno-Epidemiologiczne

Opis kierunku:

Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) o profilu praktycznym są ofertą adresowaną do osób legitymujących się świadectwem dojrzałości, zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa. Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa studia I stopnia o profilu praktycznym jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do podjęcia pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa i ochrony ludności, których priorytetem jest ratowanie i ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami.

W zależności od wybranej specjalności cele kształcenia ukierunkowane są na zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy lub na bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.

Absolwent specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu zarządzania środowiskiem pracy i systemami bezpieczeństwa, analizy i oceny stanu środowiska pracy, poziomu bezpieczeństwa i stosowanych technologii, bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych, organizacji pracy służb BHP, jak również stosowania technik informatycznych w zarządzaniu BHP (Komputerowy System STER Wspomagający Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy) oraz wdrażania norm ISO w BHP. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ośrodkach szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka oraz różnych szczebli zarządzania i kontroli związanej z BHP. Ukończenie studiów uprawnia absolwenta do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP i pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo Sanitarno-Epidemiologiczne będzie posiadał wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, analizy i oceny bezpieczeństwa produktów żywnościowych w tym wody, analizy wpływu szkodliwości czynników środowiskowych oraz umiejętności w zakresie oceny zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych i poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych. Możliwość zatrudnienia w jednostkach organizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, komórkach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, w urzędach administracji samorządowej.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 • Rynek pracy potrzebuje wysoko wykwalifikowanych kadr z branży bezpieczeństwa;
 • Zaostrzenie polityki bezpieczeństwa w Polsce i UE generuje zapotrzebowanie na specjalistów z branży bezpieczeństwa;
 • Pracodawcy związani z inżynierią bezpieczeństwa deklarują chęć zatrudnienia specjalistów z tego zakresu;
 • Kierunek ma charakter interdyscyplinarny i umożliwia łatwą adaptację do aktualnego rynku pracy;
 • Studenci uczestniczą w płatnych praktykach, stażach i programach szkoleniowych finansowanych w ramach funduszy europejskich.
 • Praktyczny profil kształcenia gwarantuje znaczący udział warsztatów w zajęciach dydaktycznych.
 • Specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy;
 • Wysoko wykwalifikowana i przyjazna studentom kadra;
 • Nowoczesna i stale rozwijana baza dydaktyczna;
 • Koło Naukowe pozwalające rozwijać zainteresowania studentów;
 • Szerokie kontakty z potencjalnymi pracodawcami w trakcie zajęć, praktyk i staży zawodowych.
 • Możliwość zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy poprzez zdobycie na preferencyjnych warunkach dodatkowych kwalifikacji i umiejętności potwierdzonych certyfikatami: międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość obsługi oprogramowania SolidWorks – SOLIDWORKS Associate (CSWA), uprawnienia audytorów wewnętrznych wybranych systemów zarządzania nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego, uzyskania uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej (CSPSP); ukończenia kursu instruktora pierwszej pomocy (Firma SECURA).
 • Możliwość odbywania części studiów w Uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+;
 • Stypendia i zakwaterowanie w Domu Studenckim.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci tego kierunku, dzięki praktycznym umiejętnościom zdobytym podczas studiów, są poszukiwanymi przez pracodawców specjalistami i znajdują zatrudnienie m.in. w:

 • służbach ratownictwa, w tym jednostkach straży pożarnej,
 • służbach dokonujących oceny stanu technicznego urządzeń,
 • jednostkach zarządzania kryzysowego,
 • służbach BHP oraz firmach konsultingowych i szkoleniowych,
 • jednostkach wdrażających i eksploatujących systemy bezpieczeństwa,
 • innych firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem,
 • własnych firmach świadczących usługi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

Wykształcenie wzbogacone o zagadnienia związane z ekonomią, przedsiębiorczością w praktyce przygotowuje również absolwenta do rozwijania własnej działalności gospodarczej.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Ponadto absolwent może kontynuować kształcenie w ramach studiów kształcenia podyplomowego oraz kursów specjalistycznych.


Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

 • wypełniają formularz - podanie;
 • zamieszczają skan świadectwa maturalnego;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia skanów dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów należy przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 2-mcy od rozpoczęcia studiów.

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.

Kandydaci z maturą 2005 - 2020

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia ważona z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka - waga 0,5
 • język polski lub matematyka - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Informacje dodatkowe:

O przyjęcie na studia może ubiegać się każdy, kto legitymuje się świadectwem dojrzałości bez względu na to, jakie dodatkowe przedmioty wybrał na egzaminie maturalnym.
O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów (ranking), do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci ze starą maturą

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia ważona z trzech przedmiotów:

 • matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka - waga 0,5
 • język polski lub matematyka - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając ze:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
-
mierny (dopuszczający) - 3,0

 System automatycznie przelicza w/w wartości biorąc pod uwagę rok przystąpienia do egzaminu tzw. "starej matury" podany przez kandydata w danych osobowych !