Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka, niestacjonarne, pierwszego stopnia, inżynierskie

Szczegóły
Kod 07-I-Z
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 lata
Wymagane dokumenty
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (01.06.2020 12:30 – 17.08.2020 23:59)

Dostępne specjalności na studiach I stopnia:

 • grafika komputerowa
 • inżynieria oprogramowania
 • technologie internetowe

Celem kształcenia:

Celem kształcenia na kierunku Informatyka, studia I stopnia, profil praktyczny,  jest przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:

 • wiedzy technicznej obejmującej terminologię, pojęcia, teorie, metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z informatyki.
 • wiedzy ogólnej dotyczącej standardów i norm technicznych dotyczących zagadnień informatycznych.
 • wiedzy dotyczącej bhp, ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego niezbędnej dla rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i działalności gospodarczej związanej z informatyką.
 • umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem, projektowania sieci, programowania aplikacji, projektowania i modelowania graficznego, projektowania gier komputerowych, posługiwania się zaawansowanymi środowiskami projektowo-uruchomieniowymi, stosowania nowoczesnych urządzeń i podzespołów peryferyjnych (np. googli VR, drukarek 3D), konfigurowania sieci komputerowych.
 • umiejętności zarządzania pracami w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami komputerowymi, wyciągania wniosków, opisu sprzętu dostrzegając kryteria użytkowe, prawne i ekonomiczne oraz rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich.
 • przygotowanie do uczenia się przez całe życie, podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w zmieniającej się rzeczywistości.
 • uświadomienie ważności i rozumienia społecznych skutków działalności inżynierskiej informatyka.

Absolwenci kierunku Informatyka na UJD są specjalistami w jednej z następujących dziedzin:

 • inżynieria oprogramowania
 • grafika komputerowa
 • technologie internetowe.

Specjalność inżynieria oprogramowania stworzona została z myślą o nauczaniu zarówno podstaw teoretycznych informatyki, jak i efektywnego wykorzystywania technologii wspomagających proces programowania. Ponadto, student nabywa wiedzę dotyczącą norm bezpieczeństwa systemowego oraz potrafi racjonalnie zarządzać procesem wdrażania, a następnie utrzymywania nowych oprogramowań. Absolwent specjalności posiada bogatą wiedzę z zakresu systemów operacyjnych, języków i technik programowania, którą to wiedzę jest zobligowany regularnie poszerzać i weryfikować.

Absolwent specjalności inżynieria oprogramowania jest wykwalifikowanym

 • programistą,
 • architektem oprogramowania,
 •  testerem firm informatycznych,
 • specjalistą ds. wytwarzania, wdrażania i rozwijania nowoczesnego oprogramowania.

Specjalność grafika komputerowa stworzona została z myślą o nauczaniu umiejętności praktycznych i rozwijaniu kompetencji w zakresie grafiki komputerowej i technik multimedialnych oraz grafiki wydawniczej, a także metod modelowania i animowania obiektów 2D i 3D z wykorzystaniem metod i środków informatyki. Potrafi praktycznie wykorzystywać najnowsze technologie z grafiki komputerowej oraz szybko dostosować się do wymogów i potrzeb rynkowych. W programie kształcenia na tej specjalności kładzie się szczególny nacisk na przedmioty związane z zagadnieniami graficznymi i multimedialnymi, w szczególności obróbka obrazów rastrowych, projektowanie grafiki wektorowej, grafiki 3D i animacji (w tym wizualizacji architektonicznych i gier 3D) przy użyciu narzędzi takich jak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw, Blender, 3D Studio Max.

Absolwent specjalności  grafika komputerowa może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach tworzących gry komputerowe,
 • agencjach graficznych, fotograficznych,
 • agencjach reklamowych i marketingowych,
 • zakładach poligraficznych,
 • wydawnictwach,

Specjalność technologie internetowe stworzona została z myślą o nauczaniu umiejętności praktycznych i rozwijaniu kompetencji w zakresie współczesnych technologii internetowych, stosowanych narzędzi, projektowania i programowania aplikacji webowych z dostępem do baz danych i wykorzystaniem elementów multimedialnych. W programie kształcenia na tej specjalności kładzie się szczególny nacisk na przedmioty związane z  tworzeniem i wdrażaniem serwisów internetowych oraz integrowaniem aplikacji webowych z lokalnymi i rozproszonymi bazami danych. W zakresie języków i technik programowania studenci poznają m.in. języki: Java, Python oraz PHP. Istotnym elementem będzie również nauka tworzenia i obróbki różnych formatów danych multimedialnych, a także ich przechowywania w dedykowanych bazach danych.

Elementem wyróżniającym specjalność  technologie internetowe jest obszerna wiedza z zakresu technik zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji webowych, serwerów, serwisów, a także podstaw administrowania serwisami i serwerami internetowymi. Zdobyta wiedza przygotowuje do indywidualnego i zespołowego projektowania i programowania najnowszych aplikacji webowych.

Absolwent specjalności technologie internetowe może znaleźć zatrudnienie jako:

 • projektant i programista aplikacji webowych,
 • administratora serwisu internetowego.

Absolwent może kontynuować dalszą naukę w wybranej specjalności na poziomie studiów

IDEALNY KANDYDAT

Informatyka to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, która wymaga od maturzystów zainteresowania technologiami informacyjnymi.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INFORMATYKĘ NA UJD?

 • ·Absolwenci naszego kierunku uzyskają teoretyczne i praktyczne przygotowanie umożliwiające stosowanie najnowszych technik informatycznych m.in.:

·      umiejętność programowania w nowoczesnych językach, takich jak:  Python, Java, C oraz C++,

·      umiejętność projektowanie serwisów webowych – język PHP, CSS, HTML5,

·      umiejętność obsługiwania baz danych,

·      umiejętność projektowania gier komputerowych,

·      umiejętność projektowania grafiki 2D i 3 D.

 •  Specjalność jest wybierana już po pierwszym semestrze.
 • Studia mają profil Praktyczny – zapewniamy 6 miesięcy praktyk.
 • Zajęcia laboratoryjne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach w małych grupach - max. 12 osób.
 • Specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy;
 • Wysoko wykwalifikowana i przyjazna studentom kadra;
 • Nowoczesna i stale rozwijana baza dydaktyczna
 • Koło Naukowe pozwalające rozwijać zainteresowania studentów;
 • Szerokie kontakty z potencjalnymi pracodawcami m.in. w zakresie staży i praktyk;
 • Możliwość odbywania części studiów w Uczelniach zagranicznych w ramach Programu Erasmus+;
 • Stypendia i zakwaterowanie w Domu Studenckim;
 • Dobry dojazd do Częstochowy i gmachu uczelni.
 • Do dyspozycji studentów są zbiory biblioteki głównej i specjalizowane zbiory biblioteki wydziałowej, pracownie komputerowe oraz szerokopasmowy dostęp do internetu (również bezprzewodowego).

 


Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

 • wypełniają formularz - podanie;
 • zamieszczają skan świadectwa maturalnego;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia skanów dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów należy przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 2-mcy od rozpoczęcia studiów.

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.

Kandydaci z maturą 2005 - 2020

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia ważona z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • matematyka lub informatyka - waga 0,5
 • matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia  - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Informacje dodatkowe:

O przyjęcie na studia może ubiegać się każdy, kto legitymuje się świadectwem dojrzałości bez względu na to, jakie dodatkowe przedmioty wybrał na egzaminie maturalnym.
O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów (ranking), do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci ze starą maturą

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia ważona z trzech przedmiotów:

 • matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka - waga 0,5
 • język polski lub matematyka - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając ze:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
-
mierny (dopuszczający) - 3,0

 System automatycznie przelicza w/w wartości biorąc pod uwagę rok przystąpienia do egzaminu tzw. "starej matury" podany przez kandydata w danych osobowych !

 

Opłaty za studia

Opłata za rok studiów: 3520 zł.