Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kultura w mediach i komunikacji, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod 06-KMK-M
Jednostka organizacyjna Wydział Humanistyczny
Kierunek studiów Kultura w mediach i komunikacji
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00 - 15.00
Adres WWW http://www.whum.ujd.edu.pl
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Specjalność (od semestru pierwszego)

 • film i nowe media w komunikacji kulturowej
 • teatr i promocja kultury widowisk

 

Do kogo adresowany jest kierunek kultura w mediach i komunikacji

Studia drugiego stopnia (4 semestry) są kierowane przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku kulturoznawstwo europejskie lub pokrewnych, a także do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków z obszarów humanistycznych i nauk społecznych. Absolwenci innego kierunku niż kulturoznawstwo muszą zaliczyć płatny program wyrównawczy.

Od wszystkich ubiegających się o przyjęcie na kierunek kultura w mediach i komunikacji oczekuje się predyspozycji do podejmowania pracy naukowej, umiejętności pracy w zespole, zdolności komunikacji interpersonalnej i kreatywności.

Absolwent kierunku kultura w mediach i komunikacji uzyskuje tytuł zawodowy magistra (kwalifikacje II stopnia) z wybraną specjalnością.

Dlaczego warto studiować na kierunku kultura w mediach i komunikacji

Absolwent posiada specjalistyczne wykształcenie humanistyczne i uporządkowaną, pogłębioną, szczegółową wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, wiedzy o mediach i komunikacji. Absolwent kierunku, dzięki zorientowaniu kształcenia na mechanizmy komunikacyjne i medialne, poznaje specjalistyczną terminologię kulturoznawczą – szczególnie w odniesieniu do mediów i procesów komunikacyjnych funkcjonujących w kulturze oraz zaawansowane metody badawcze tekstów i instytucji kultury, przekazów i instytucji medialnych. Dzięki temu identyfikuje, rozumie i analizuje zjawiska i procesy kulturowe (zarówno współczesne, jak i dawne) widoczne w mediach oraz toczących się dyskursach publicznych, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze, właściwe dla kulturoznawstwa i wiedzy o mediach oraz pozwalające na integrowanie perspektyw badawczych.

Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia dalszego kształcenia na studiach trzeciego stopnia i/lub podyplomowych, do pracy w obszarze krytyki filmowej, teatralnej i dziennikarskiej oraz w charakterze menedżera kultury.

W ramach specjalności film i nowe media w komunikacji kulturowej absolwent poszerza swoją wiedzę dotyczącą filmu, mediów audiowizualnych i nowych mediów oraz metod ich badań. Specjalność ta łączy znajomość zjawisk filmowych, audiowizualnych i cyfrowych we współczesnym świecie z wiedzą o miejscu i roli mitu oraz rytuału w różnych formach i przejawach kultury.

W ramach specjalności teatr i promocja kultury widowisk absolwent uzupełnia swoją wiedzę dotyczącą teatru, performansu i kultury widowisk oraz metod ich badań. Specjalność ta łączy znajomość zjawisk teatru i widowisk we współczesnym świecie z wiedzą o miejscu i roli mitu oraz rytuału w różnych formach i przejawach kultury.

Praca dla absolwenta kierunku kultura w mediach i komunikacji 

Absolwent kierunku kultura w mediach i komunikacji jest przygotowany do pracy w:

 • ośrodkach kultury, administracji publicznej i instytucjach samorządowych;
 • sektorze kreatywnym: biurach promocji i public relations; reklamie;
 • mediach: prasie, radiu, telewizji i nowych mediach;
 • serwisach internetowych;
 • firmach i przedsiębiorstwach w charakterze animatora kultury i organizatora spotkań międzykulturowych;
 • fundacjach i stowarzyszeniach kulturalnych: lokalnych, krajowych i międzynarodowych w charakterze specjalisty ds. komunikacji międzykulturowej, strategii komunikacyjnych w mediach, kreatora wizerunku. 

Miejscami pracy dla absolwenta specjalności film i nowe media w komunikacji kulturowej są ośrodki i instytucje, w których podejmuje się działania promujące działalność kulturalną i artystyczną, przede wszystkim:

 • media tradycyjne i internetowe popularyzujące kulturę filmową i audiowizualną;
 • agencje artystyczne, impresariaty i biura promocji;
 • instytucje kultury i instytucje samorządowe prowadzące działalność artystyczną lub ją promujące;
 • kina;
 • domy kultury, centralne i regionalne ośrodki kultury prowadzące działalność okołofilmową, zajmujące się organizowaniem i promowaniem działalności audiowizualnej.

Miejscami pracy dla absolwenta specjalności teatr i promocja kultury widowisk są ośrodki i instytucje, w których podejmuje się działania promujące działalność kulturalną i artystyczną, przede wszystkim:

 • media tradycyjne i internetowe popularyzujące kulturę teatralną i widowiskową;
 • agencje artystyczne, impresariaty i biura promocji;
 • instytucje kultury i instytucje samorządowe prowadzące działalność artystyczną lub ją promujące;
 • teatry i placówki teatralne;
 • domy kultury, centralne i regionalne ośrodki kultury prowadzące działalność teatralną, zajmujące się organizowaniem i promowaniem działalności teatralnej, prowadzeniem teatrów dziecięcych, młodzieżowych, amatorskich.

Zasady kwalifikacji

Konkurs dyplomów

 • Konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia lub dyplomów studiów magisterskich

  W przypadku kandydatów, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia kierunku kulturoznawstwa, obowiązuje płatny program wyrównawczy (zaliczenie wybranych efektów kształcenia ze studiów I stopnia),

Podczas rejestracji kandydaci na studia drugiego stopnia:

 • wypełniają formularz - podanie;
 • zamieszczają skan dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz ze skanem suplementu lub skan zaświadczenia o ukończenia studiów;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia skanów dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów należy przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 2-mcy od rozpoczęcia studiów.

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.