• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia II stopnia - rekrutacja na semestr letni 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Malarstwo, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod 09-M-M
Jednostka organizacyjna Wydział Sztuki
Kierunek studiów Malarstwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa,
tel. +48 797 910 477,
+48 34 37 84 232
Adres WWW http://www.ws.ujd.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.02.2021 12:00 – 24.02.2021 23:59)

Dostępne specjalizacje:

 • malarstwo sztalugowe
 • malarstwo w architekturze i urbanistyce

I. KIERUNEK MALARSTWO

Program kierunku MALARSTWO
– studia II stopnia realizowany jest w formie studiów stacjonarnych i oparty jest o zasoby kadrowe Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, uzupełniony o specjalistów niezbędnych do prowadzenia przedmiotów wynikających z programu studiów z innych kierunków kształcenia.

Kierunek malarstwo – posiada niezbędną bazę lokalową umożliwiającą prawidłowe prowadzenie studiów na poziomie I i II stopnia. Na bazę lokalową składają się w pełni wyposażone specjalistycznie pracownie /laboratoria/ do prowadzenia zajęć z malarstwa, rysunku, technologii, klasycznych technik malarskich, malarstwa architektonicznego, salę wykładową, zaplecze biblioteczne. Kierunek dysponuje zapleczem technicznym (rekwizytornie, przestrzeń magazynową, archiwum, pomoce naukowe oraz wyposażenie) do realizacji programu, bieżącej dokumentacji i archiwizacji procesu dydaktycznego.

Studia na kierunku malarstwo przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy artystycznej, samozatrudnienia i kreowania nowych miejsc pracy jak również do aktywnego uczestnictwa w istniejącym rynku pracy.
Program przygotowuje absolwenta do pełnienia roli animatora działań kulturotwórczych, koordynatora i współuczestnika projektów w obszarze kultury i sztuki, niezależnego, krytycznego, etycznego, przestrzegającego uwarunkowań prawnych, zdolnego do pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla realizacji określonych projektów.

Studia kształtują świadomość potrzeby ciągłego i nieustannego doskonalenia warsztatu, rozwoju osobowości, kreatywności, poszukiwania swojego miejsca – w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Opracowany program, zbudowany na podstawie standardów kształcenia wyznaczonych dla kierunku malarstwo w świadomy sposób łączy najnowsze poszukiwania w obszarze szeroko pojętego malarstwa (nowe media, scenografia, grafika, fotografia, intermedia, podstawy projektowania wnętrz) z klasycznymi technikami malarstwa sztalugowego i architektonicznego, warsztatem technologicznym i szeroką wiedzą z zakresu historii sztuki, historii malarstwa oraz ikonografii sakralnej.

Proces dydaktyczny oparty jest na monitorowaniu, weryfikowaniu i dostosowywaniu aktualnej oferty dydaktycznej do potrzeb lokalnego i ponadregionalnego rynku pracy:

 • stwarzaniu mechanizmów zachęty i warunków do aktywnego udziału studentów w pozadydaktycznych działaniach naukowych i artystycznych poza obszarem uczelni (organizacji wystaw, konferencji studentów i młodych naukowców, wspieraniu działalności kół naukowych)
 • wspieraniu udziału studentów w programach wymiany zagranicznej m.in. w ramach programu Erasmus z:

- Universität Koblenz-Landau /Niemcy/
- Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku /Słowacja/
- University of Zadar /Chorwacja/
- University of Art and Design in Cluj-Napoca /Rumunia/

Kadra kierunku aktywnie współpracuje z międzynarodowymi, zagranicznymi i krajowymi instytucjami nauki, kultury i sztuki (m.in. w Niemczech, Austrii, Włoszech, Chorwacji, Rumunii, Czechach, na Litwie, Ukrainie, Słowacji, Węgrzech oraz Chinach, Kanadzie i USA), z agendami rządowymi, instytucjami samorządowymi oraz związkami /stowarzyszeniami/ w działaniach o zakresie zbieżnym z kierunkami badań i aktywności artystycznej realizowanej na Wydziale Sztuki.

Pracownicy kierunku malarstwo organizują lub są współorganizatorami wielu wydarzeń artystycznych o charakterze międzynarodowym, krajowym i środowiskowym (m.in. międzynarodowe plenery, wystawy, warsztaty twórcze, sympozja i konferencje).

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku malarstwo (specjalność malarstwo sztalugowe lub malarstwo w architekturze i urbanistyce) uzyskuje tytuł zawodowy magistra sztuki.

Posiada kwalifikacje artysty malarza, umiejętności z zakresu szeroko pojętej twórczości artystycznej, umiejętności kreatywnego wypowiadania się w malarstwie i sztukach wizualnych. Zna i rozumie współczesne media oraz ich funkcje i znaczenie w sztuce, kulturze i społeczeństwie. Posiada głęboką znajomość klasycznych i współczesnych technik malarskich, rysunkowych i ich technologii. Potrafi wykorzystać stare i nowe techniki jako środki wyrazu artystycznego, w zależności od założonej koncepcji twórczej.

Posiada gruntowną i szeroką wiedzę z zakresu teorii i historii malarstwa oraz historii sztuki, umiejętność analizy i krytycznej oceny różnych zjawisk sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym.

Przygotowany jest do samodzielnej, twórczej i kreatywnej pracy w obszarze kultury i sztuki z ukształtowaną postawą etyczną i moralną oraz indywidualną postawą artystyczną.

Posiada umiejętności werbalizowania, opisywania, klasyfikowania zjawisk, tendencji i nurtów występujących w kulturze. Posiada zdolność integrowania nabytej wiedzy w celu rozwiązywania nietypowych problemów w sposób zorganizowany i kompleksowy.

Potrafi inicjować projekty własne i wspólne, organizować i kierować pracą zespołową, budować kontakty z instytucjami kultury, pozyskiwać współrealizatorów przedsięwzięć artystycznych oraz środki na ich realizację. Jest w stanie prezentować skomplikowane zadania w przystępnej i zrozumiałej formie.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Przygotowany jest do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


Zasady kwalifikacji

Konkurs dyplomów

 1. Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku malarstwo lub z innych kierunków studiów
 2. Prezentacja twórczości kandydata (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) oraz list motywacyjny (krótkie uzasadnienie decyzji o podjęciu studiów na wybranym kierunku) (100%)

  - przesłanie reprodukcji prac (portfolio) oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres e-mail:
  malarstwo_rekrutacja@ujd.edu.pl
     Wielkość pliku portfolio nie może przekraczać 35MB.

 

Od kandydata oczekiwane są:
NIEZALEŻNOŚĆ:

 • rozumienie potrzeby uczenia się, rozwijania i samodoskonalenia przez całe życie,
 • samodzielność w gromadzeniu, analizie i interpretacji informacji niezbędnych do rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji

UMIEJĘTNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA:

 • skuteczność wykorzystywania różnorodnych i szerokich umiejętności warsztatowych, a także posługiwania się nowymi mediami w celu realizacji własnych koncepcji artystycznych i właściwej ich dokumentacji,
 • zdolność do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji oraz emocjonalności,
 • zdolność twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów,
 • zdolność do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczno-ści oraz niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów.

KRYTYCYZM:

 • umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób,
 • refleksyjne podejście do społecznych, naukowych i etycznych aspektów własnej pracy.

 

Podczas rejestracji kandydaci na studia drugiego stopnia:

 • wypełniają formularz - podanie;
 • zamieszczają skan dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz ze skanem suplementu lub skan zaświadczenia o ukończenia studiów;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia skanów dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów należy przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 2-mcy od rozpoczęcia studiów.

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.