• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod 08-PRP-M
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00 - 15.00
Adres WWW http://www.wns.ujd.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 2 (23.07.2022 00:00 – 12.09.2022 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2022 00:00 – 11.07.2022 23:59)

 Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna to nowy kierunek praktyczny studiów II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych. Program studiów został opracowany w taki sposób, by przygotować absolwentów do pracy w obszarze szerokorozumianej pomocy psychologicznej i doradczej opartej o relacje interpersonalne. Dzięki uczestnictwu w szeregu warsztatów i zajęć praktycznych zdobędą oni umiejętności do pracy w różnorodnych środowiskach życia społecznego i z różnymi grupami odbiorców – z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi.

 Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu:

 Trener osobisty (coach, mentor, tutor)2

 2 Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pozycja 235920)

 Przyjdź do nas, a nauczymy Cię jak:

 •  Nawiązywać i utrzymywać profesjonalny kontakt z klientem, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego;
 •  Prowadzić proces diagnostyczny, dzięki któremu zidentyfikujesz obszar i rodzaj trudności klienta, jego zasoby osobiste i środowiskowe, posiadane deficyty i ograniczenia;
 • Wspomagać klienta w dokonywaniu zmiany w rozwoju osobistym i zawodowym oraz realizacji wyznaczonych celów;
 • Odkrywać niewykorzystany potencjał człowieka i wzbudzać motywację do działania;
 • Wspólnie z klientem poszukiwać skutecznych rozwiązań;
 • Wspomagać klienta w rozwoju samoświadomości, odkrywaniu własnych potencjałów, wyrażaniu uczuć i emocji, odreagowaniu frustracji i napięć oraz skutecznym radzeniu sobie ze stresem.

Zajęcia na kierunku Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna prowadzone są przez profesjonalny zespół psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, trenerów, coachów i tutorów. Dzięki czemu uczestnictwo w zajęciach umożliwi zdobycie mnóstwa praktycznych umiejętności. Nie skupiamy się na teorii, a przede wszystkim działamy!

Dla kogo?

Zapraszamy absolwentów studiów wyższych na kierunkach: psychoprofilaktyka, analityka i kreatywność społeczna lub innych pokrewnych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, a w szczególności: pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, polityka społeczna, zarządzanie. Jeśli masz wątpliwości, czy ukończone przez Ciebie studia kwalifikują Cię do studiowania Poradnictwa rozwojowego i pomocy psychologicznej, skontaktuj się z naszą komisją rekrutacyjną

Co po studiach?

Absolwent kierunku przygotowany zostanie do prowadzenia indywidualnych i grupowych sesji coachingowych, spotkań terapeutycznych, zajęć psychoprofilaktycznych, treningowych, warsztatowych, wychowawczych, edukacyjnych, animacyjnych oraz indywidualnych rozmów doradczych przeznaczonych dla różnorodnych grup odbiorców.

Będzie gotowy do podjęcia zatrudnienia w różnorodnych instytucjach świadczących pomoc psychologiczną osobom w potrzebie, w tym: instytucjach zrzeszających osoby potrzebujące wsparcia, instytucjach walki z uzależnieniami, instytucjach profilaktyki społecznej, instytucjach wspierających dziecko i rodzinę, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych,  edukacyjnych i resocjalizacyjnych. Zdobędzie także uprawnienia do prowadzenia samodzielnej praktyki doradczo-terapeutycznej, a także przygotowanie do podjęcia dalszego kształcenia w obszarze psychoterapii i zaawansowanej pomocy psychologicznej oraz na studiach 3-stopnia (doktoranckich).

 


Zasady kwalifikacji

Konkurs dyplomów

 1. Konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych na kierunku psychoprofilaktyka, analityka i kreatywność społeczna, lub innych pokrewnych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, a w szczególności pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, polityka społeczna, zarządzanie.

  W przypadku innych kierunków o uznaniu dyplomu decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w oparciu o uzyskane przez kandydata efekty uczenia się. Uzupełnienie brakujących efektów uczenia się może wymagać płatnego programu wyrównawczego.


Podczas rejestracji w IRK kandydaci na studia drugiego stopnia:

 • wypełniają formularz - ankietę osobową;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

Kandydaci na studia drugiego stopnia umieszczeni na liście przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni złożyć następujące dokumenty w formie papierowej (zgodnie z harmonogramem rekrutacji):

 • wydrukowany i podpisany formularz (ankietę osobową),
 • kopię dyplomu studiów wyższych wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu),
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedną w formie elektronicznej (.jpg)

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia skanów dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.