• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Dietetyka, niestacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod 07-D-R
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Kierunek studiów Dietetyka
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku:

Studia na kierunku Dietetyka przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które pragną poznać zasady prawidłowego żywienia, nabyć profesjonalną umiejętność oceny stanu odżywienia oraz zaplanować prawidłową dietę. Dietetyka to studia przeznaczone dla osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą z ludźmi, są otwarci na ich potrzeby
i wykazują pasję studiowania nowości i uzupełniania wiedzy.

Celem kształcenia na kierunku Dietetyka jest: nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz przygotowanie kompetentnych pracowników zajmujących się żywieniem i prawidłowym odżywianiem człowieka w stanie zdrowia i choroby.

Absolwent Dietetyki będzie posiadał umiejętności planowania diet dla różnych grup ludności oraz udzielenia porady dietetycznej i prowadzenia edukacji żywieniowej. Będzie umiał dokonać podstawowej analizy i oceny jakości żywności oraz zaplanować i przygotować potrawy wchodzące w skład różnych diet. Dlatego ukończenie studiów, uzyskanie wiedzy i umiejętności na naszej uczelni umożliwia absolwentom udany start, a w perspektywie zdobycie interesującego zawodu.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 • Praktyczny charakter zajęć w tym liczne (zajęcia laboratoryjne, warsztaty i praktyki) przygotowujące praktycznie do wykonywania zawodu;
 • Zajęcia w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt komputerowy najnowszej generacji;
 • Kadra o wysokich kwalifikacjach dydaktycznych i liczących się osiągnięciach naukowych, w tym osoby z dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym poza uczelnią;
 • Dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki wydziałowej, internetowych baz danych
  i wydziałowej pracowni komputerowej;
 • Wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERASMUS+;
 • Rozwój zainteresowań przez działalność w kole naukowym;
 • Stypendia i zakwaterowanie w Domu Studenckim.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

o   publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;

o   poradniach żywieniowych, poradniach chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego;

o   placówkach doradztwa żywieniowo-dietetycznego;

o   zakładach żywienia zbiorowego i zakładach cateringowych obsługujących szpitale i inne placówki zbiorowego żywienia;

o   placówkach sportowych;

o   zakładach przemysłu spożywczego;

o   stacjach sanitarno-epidemiologicznych;

o   organizacjach konsumenckich.


Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

 • wypełniają formularz - podanie;
 • zamieszczają skan świadectwa maturalnego;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia skanów dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów należy przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia studiów.

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.

Kandydaci z maturą 2005 - 2021

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia ważona z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • matematyka lub chemia lub biologia lub informatyka - waga 0,5
 • język polski lub matematyka - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Informacje dodatkowe:

O przyjęcie na studia może ubiegać się każdy, kto legitymuje się świadectwem dojrzałości bez względu na to, jakie dodatkowe przedmioty wybrał na egzaminie maturalnym.
O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów (ranking), do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci ze starą maturą

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia ważona z trzech przedmiotów:

 • matematyka lub chemia lub biologia lub informatyka - waga 0,5
 • język polski lub matematyka - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając ze:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
-
mierny (dopuszczający) - 3,0

 System automatycznie przelicza w/w wartości biorąc pod uwagę rok przystąpienia do egzaminu tzw. "starej matury" podany przez kandydata w danych osobowych !

Opłaty za studia

Opłata za rok studiów: 3960 zł.

 

Harmonogram telefonicznej rejestracji na badania lekarskie