• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia polska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod 06-FP-L
Jednostka organizacyjna Wydział Humanistyczny
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00 - 15.00
Adres WWW http://www.whum.ujd.edu.pl
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Specjalność (wybór po drugim semestrze)

 • nauczycielska
 • edytorsko-redaktorska
 • film i realizacja obrazu filmowego

Do kogo adresowany jest kierunek filologia polska

Studia I stopnia (6 semestrów) są ofertą adresowaną do absolwentów szkół średnich. Absolwent kierunku filologia polska uzyskuje tytuł zawodowy licencjata z wybraną specjalnością.

Studia I stopnia na kierunku filologia polska skierowane są do osób kreatywnych, pragnących kształcić się wszechstronnie w dziedzinie humanistyki, otwartych na zdobycie wiedzy o polskiej kulturze, literaturze i języku. W zależności od wybranej specjalności uzyskane kompetencje przygotowują absolwenta do pracy w szkole (kwalifikacje uzyskuje dopiero po ukończeniu II stopnia) i/lub w instytucjach kultury (wydawnictwa, redakcje czasopism, biuletynów, portale internetowe, domy kultury).

Dlaczego warto studiować na kierunku filologia polska

Absolwent studiów I stopnia filologia polska uzyskuje wiedzę w zakresie literatury i kultury polskiej oraz języka polskiego. Specyfika kierunku filologia polska I stopnia polega na uwzględnieniu w programie kształcenia głównych, tradycyjnych i najnowszych szkół, kierunków i tendencji badawczych oraz faktów i teorii w literaturoznawstwie i językoznawstwie. Program uwzględnia też rozbudowane treści z wiedzy o teatrze i filmie oraz kulturze, w tym treści, dotyczące wytworów kultury popularnej i masowej. Celem kształcenia na kierunku jest wyposażenie absolwentów w pogłębioną wiedzę humanistyczną oraz ugruntowaną i rozszerzoną wiedzę kierunkową w zakresie literatury oraz językoznawstwa, a także wiedzę na temat polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Przedmioty kształcenia podstawowego i kierunkowego dostarczają absolwentowi kierunku wiedzy ogólnopolonistycznej i ogólnohumanistycznej, zgodnie ze standardami i tradycjami nauczania kierunkowego oraz z koncepcją nowoczesnej polonistyki, uwzględniającej zacieranie się granic między obszarem nauk humanistycznych a obszarem nauk społecznych oraz wiążącej badania nad językiem i tekstem z badaniami nad kulturą i społeczeństwem. W celu wykształcenia umiejętności analizowania, interpretowania i wartościowania różnorodnych tekstów kultury oraz łączenia teorii z praktyką ich „czytania” zaproponowano na kierunku filologia polska zestaw przedmiotów, ukierunkowanych na pracę z tekstem i scalających teorie badawcze oraz narzędzia łączone z różnymi dziedzinami literaturoznawstwa i językoznawstwa, z uwzględnieniem ich specyfiki.

Praca dla absolwenta kierunku filologia polska

Absolwent filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską uzyskuje wiedzę w zakresie dydaktyki literatury i języka polskiego, teorii nauczania integrującego; rozwija poznawczą dociekliwość, poszukuje sposobów optymalizacji procesu dydaktycznego; potrafi oryginalnie opracować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem technik multimedialnych. Zna tradycyjne oraz dostosowane do zreformowanego szkolnictwa metody ewaluacji. Absolwent przygotowuje się do nauczania języka polskiego w szkole (pełne kwalifikacje obecnie uzyskuje się po ukończeniu II stopnia).

Absolwent filologii polskiej ze specjalnością edytorsko-redaktorską ma wiedzę polonistyczną połączoną z praktycznymi kwalifikacjami edytorskimi i redaktorskimi. W ramach specjalności student zdobywa kompetencje teoretyczne i praktyczne z zakresu edytorstwa i redakcji wydawnictw książkowych i elektronicznych (opracowanie, edycja i skład dokumentów tekstowych) oraz redagowania tekstów o charakterze użytkowym. Uzyskuje wiedzę na temat specyfiki i funkcjonowania współczesnego rynku wydawniczego, komunikacji publicznej, tekstologii i zasad edytorstwa oraz organizacji pracy w wydawnictwie i redakcji. Doskonali znajomość języka polskiego w zakresie norm poprawnościowych i rozwija umiejętności pisarskie. W trakcie warsztatów edytorskich i redaktorskich oraz praktyk w wydawnictwie poznaje pracę edytora i redaktora oraz nabywa praktyczne umiejętności merytorycznego i komputerowego przygotowania publikacji (znajomość zasad redakcji językowej i technicznej, edytorów tekstu, podstaw typografii, zasad składania tekstu, norm korekty i adiustacji) oraz redaktorskich (tworzenie i opracowanie tekstów różnego typu, w tym tekstów internetowych).

Absolwent specjalności edytorsko-redaktorskiej jest przygotowany do pracy w wydawnictwach, instytucjach, działach promocji firm, redakcjach.

Absolwent filologii polskiej ze specjalnością film i realizacja obrazu filmowego ma wiedzę z zakresu teorii i historii filmu światowego i polskiego, zna specyfikę filmu w obiegu informacji kulturowej oraz w komunikacji medialnej, posiada umiejętności analizy oraz interpretacji filmu. Potrafi przygotować scenariusz oraz zredagować teksty o charakterze krytycznym.

Absolwent jest przygotowany do pracy w mediach, jako krytyk filmowy, w instytucjach kultury zajmujących się filmem.


Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

 • wypełniają formularz - podanie;
 • zamieszczają skan świadectwa maturalnego;
 • dokonują opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
 • zamieszczają fotografię w formie elektronicznej (.jpg) (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia skanów dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów należy przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia studiów.

Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze starą i nową maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc dla listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.

Kandydaci z maturą 2005 - 2021

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • dodatkowo kandydat wybiera jeden dowolny przedmiot

Kandydaci ze starą maturą

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia z trzech przedmiotów:

 • język polski (najwyższa ocena ze świadectwa dojrzałości)
 • język obcy nowożytny
 • jeden dowolny przedmiot wskazany przez kandydata

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając z:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
-
mierny (dopuszczający) - 3,0

 System automatycznie przelicza w/w wartości biorąc pod uwagę rok przystąpienia do egzaminu tzw. "starej matury" podany przez kandydata w danych osobowych !