• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Harmonogram DODATKOWEJ (III tury) rekrutacji 2023/2024

| Anita Janicka

HARMONOGRAM 
DODATKOWEJ REKRUTACJI 
NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 
W UNIWERSYTECIE JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 27 września 2023 r.

Kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną, ale na których koncie rekrutacyjnym w IRK nie pojawi się potwierdzenie jej wpłynięcia, powinni najpóźniej do dnia  27 września 2023 r. do godziny 10:00 przesłać potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych poprzez System IRK (zakładka Pomoc).

19.09.2023 r. – 26.09.2023 r.

2.

Sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne

Informacje o terminach, godzinach oraz o sposobach w jaki będą przeprowadzane egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

27.09.2023 r.

3.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia)

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

27.09.2023 r.

po godz. 1400

4.

Składanie kompletu dokumentów
przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu).

Podczas składania dokumentów kandydat otrzyma skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów,  przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy to tylko kierunków, na których są wymagane takie badania).

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj.dnia 28.09.2023 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

28.09.2023 r.

od godz. 1000 do godz. 1500

 

5.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

29.09.2023 r.

po godz. 1000