• zaloguj się
 • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Harmonogram II tury rekrutacji 2023/2024 - Szkoła Doktorska

| Anita Janicka

SZKOŁA DOKTORSKA HARMONOGRAM II TURY REKRUTACJI 2023/2024

 

18.09.- 25.09.2023 r. Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie:
 • nauki o bezpieczeństwie.

Kandydat rejestruje się w Internetowym Systemie Rekrutacji, dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK oraz zamieszcza w wersji elektronicznej (skany) komplet wymaganych dokumentów.

Szczegółowych informacji udziela Biura RNS oraz Szkoły Doktorskiej w godz. 9:00-14:00 pod numerami tel. 34 3784 341 lub 34 3784 365.

Opłata powinna wpłynąć na konto uczelni (wygenerowane przez system IRK) do dnia 25.09.2023r.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UJD zobowiązany jest umieścić w systemie IRK ZDJĘCIE (w pliku *.jpg), które zostanie wykorzystane do ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI DOKTORANCKIEJ (więcej informacji dotyczących technicznych wymagań znajduje się na indywidualnym koncie kandydata).

26-27.09.2023 r.  

Składanie dokumentów w Szkole Doktorskiej

Po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydat składa w Biurze Szkoły Doktorskiej UJD w terminie określonym harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, wydrukowane z IRK, skierowane do Rektora z zaznaczeniem wybranej dyscypliny wraz ze zgodą kandydata na przetwarzanie danych osobowych, wydrukowaną z systemu IRK. Dane osobowe kandydata są przetwarzane i przechowywane dla potrzeb rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i podlegają ochronie;
 2. życiorys;
 3. kserokopię (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem lub – w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie o wyniku obrony wystawione przez macierzysty dziekanat;
 4. cudzoziemiec spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej jest zobowiązany do przedłożenia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu ukończenia studiów za granicą, który daje kandydatowi prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w kraju wydania. Jeśli dyplom i suplement są w języku innym niż j. polski lub j. angielski należy dodatkowo przedłożyć tłumaczenie przysięgłe na j. polski;
 5. cudzoziemiec rekrutujący się do realizacji programu kształcenia w języku polskim składa dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2 (certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego na poziomie B2 lub wyższym, lub dyplom ukończenia studiów w języku polskim). W przypadku braku odpowiedniego dokumentu kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego;
 6. od kandydata rekrutującego się do realizacji programu kształcenia w języku angielskim wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Kandydaci uzyskują potwierdzenie znajomości języka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku braku stosownego dokumentu kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego. Z wymogu egzaminu językowego zwolnieni są kandydaci, którzy ukończyli studia w języku angielskim (licencjat lub magisterium). Wszelkie wątpliwości związane z uznaniem certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego są rozstrzygane przez UKR-SD;
 7. aktualne zdjęcie, które spełnia wymogi określone w systemie IRK;
 8. opinię o kandydacie i jego predyspozycjach do pracy naukowej/artystycznej wydaną przez pracownika posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w danej dyscyplinie naukowej/artystycznej, nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia dokumentów;
 9. opis planowanego projektu badawczego/artystycznego/projektowego, przygotowany na odpowiednim formularzu (załącznik nr 4 do Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej UJD), zawierający następujące informacje:
  1. cel badań (określenie problemu badawczego, który ma zostać rozwiązany w wyniku realizacji badań oraz sformułowanie hipotez badawczych; uzasadnienie podjęcia badań odnoszące się do innowacyjności tych badań i wpływu wyników na rozwój badanej problematyki w Polsce i za granicą;
  2. metodologię badań (określenie metod badawczych, które kandydat na doktoranta zamierza wykorzystać w planowanym projekcie badawczym);
  3. przedstawienie obecnego stanu wiedzy dotyczącej problematyki stanowiącej przedmiot badań wraz z podstawową literaturą przedmiotu;
 10. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UJD w dyscyplinie nauki chemiczne;
 11. potwierdzoną dokumentację uzyskanych wcześniej osiągnięć naukowych/ artystycznych/ projektowych, pogrupowanych zgodnie ze składnikiem 2 (S2) – § 5 pkt 5;
 12. oświadczenia stanowiące Załącznik nr 5 do Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej UJD:
  1. czy Szkoła Doktorska UJD jest jedyną szkołą doktorską, w której kandydat będzie się kształcił;
  2. czy kandydat nie jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, chyba że w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018r. lub nie przysługuje mu stypendium doktoranckie zgodnie z art. 209 ust.1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018r.;
  3. czy kandydat posiada już stopień doktora czy nie;
 13. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Dostarczenie niekompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z procesu rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu na uczelnię.

28.09.2023 r.

Egzamin językowy (w przypadku braku poświadczenia kompetencji językowych)

Godziny oraz miejsca egzaminów będą opublikowane w katalogach poszczególnych dyscyplin.

29.09.2023 r. 

Rozmowy kwalifikacyjne

Dokładne terminy, godziny oraz miejsca egzaminów będą opublikowane w katalogach poszczególnych dyscyplin.Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie planowanego projektu badawczego na podstawie przygotowanej prezentacji i ogólnych zagadnień związanych z wybraną dyscypliną.

Spotkanie UKR-SD - przygotowanie i ogłoszenie listy rankingowej
02.10.2023 r.

Zapisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  i ogłoszenie listy osób przyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce wyniki rekrutacji”. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i publikowane również na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UJD.

 

Uwaga! Możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej i w IRK.