• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Harmonogram DODATKOWEJ (II tury) rekrutacji 2022/2023 dla CUDZOZIEMCÓW

| Administrator Systemu

 HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023

 w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym

im. Jana Długosza w Częstochowie 

DLA CUDZOZIEMCÓW

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 12 września 2022 r.

 

23.07.2022 r. – 12.09.2022 r.

2.

Wprowadzanie danych i skanów dokumentów w systemie IRK przez kandydatów

Kandydat wprowadza do systemu IRK dane osobowe oraz skany wymaganych dokumentów. Wykaz wymaganych dokumentów znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków w IRK.

Na kierunkach, na których jest to wymagane, należy załączyć np. reprodukcje prac (portfolio); list motywacyjny; nagranie - zgodnie z adresami e-mail podanymi na stronie IRK danego kierunku.

Niewprowadzenie danych i skanów wymaganych dokumentów zgodnie z wytycznymi w IRK w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 12.09.2022 r., oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów trzeba będzie dostarczyć i przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu  1 miesiąca od rozpoczęcia studiów.

do 12.09.2022 r.

3.

Sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne

Informacje o terminach, godzinach oraz o sposobach w jaki będą przeprowadzane egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

 

13.09.2022 r. 14.09.2022 r.

4.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia)

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

15.09.2022 r.

5.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

19.09.2022 r.

6.

Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (tylko dla kierunków, na których są wymagane – wykaz  i szczegółowe informacje w IKR).

W przypadku, kiedy kandydat nie przebywa na terytorium Polski wówczas termin badania zostanie ustalony indywidualnie.

 

 

od 1.09.2022 r. do 13.09.2022 r.

Kandydat powinien skontaktować się z Działem Spraw Studenckich UJD w celu  rozpoczęcia procedury skierowania na badania lekarskie (na kierunkach, gdzie są one wymagane).

 


 

Kandydat powinien śledzić na bieżąco komunikaty na stronie

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/