• zaloguj się
 • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Harmonogram rekrutacji 2022/2023 - Szkoła Doktorska

| Marcin Żurawski

SZKOŁA DOKTORSKA

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023

1.08.2022 r.–08.09.2022 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) do Szkoły Doktorskiej

Kandydat rejestruje się w Internetowym Systemie Rekrutacji, dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK oraz zamieszcza w wersji elektronicznej (skany) komplet wymaganych dokumentów.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Rady ds. Nadawania Stopni oraz Szkoły Doktorskiej w godz. 9:00-14:00 pod numerami tel. 34 3784 341 lub 34 3784 365 wg harmonogramu dyżurów (informacje podane na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej i w katalogach poszczególnych dyscyplin).

Opłata powinna wpłynąć na konto uczelni (wygenerowane przez system IRK) do dnia 09.09.2021r.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązany jest umieścić w systemie IRK ZDJĘCIE (w pliku .jpg), które zostanie wykorzystane do ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI DOKTORANCKIEJ (więcej informacji dotyczących technicznych wymagań znajduje się na indywidualnym koncie kandydata).

12-15.09.2022 r.

Składanie dokumentów w Szkole Doktorskiej

 •  wydrukowane z systemu IRK i podpisane podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej skierowane do Rektora z zaznaczeniem dziedziny i dyscypliny;
 •  życiorys kandydata;
 • dowód osobisty lub paszport (oryginał do wglądu);
 • kserokopia (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów magisterskich II stopnia (albo w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie wystawione przez macierzysty dziekanat o odbyciu obrony);
 • 2 fotografie: jedną o wymiarze 45x65 mm i drugą o wymiarze 37x55 bez nakrycia głowy, na jasnym tle – zdjęcie proszę umieścić w systemie
 • opinia o przydatności do pracy naukowej/artystycznej (wydana nie wcześniej niż  12 miesięcy od daty złożenia dokumentów) samodzielnego pracownika naukowego z danej dyscypliny naukowej/artystycznej;
 • potwierdzona dokumentacja wcześniej uzyskanych osiągnięć naukowych/ artystycznych – pogrupowanych zgodnie ze składnikiem (S2) (pkt 16 Warunków i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UJD) dotyczącym zasięgu oddziaływania;
 • wypełnione i podpisane oświadczenie (Załącznik do elektronicznego systemu rekrutacyjnego);
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych wygenerowana z systemu IRK;
 • dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne;
 • cudzoziemiec spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej jest zobowiązany do poświadczenia dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA);
 • cudzoziemiec rekrutujący się do szkoły doktorskiej realizującej program kształcenia w języku polskim składa stosowny certyfikat lub dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość j. polskiego co najmniej na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego);
 • cudzoziemiec rekrutujący się do szkoły doktorskiej realizującej program kształcenia w języku angielskim składa stosowny certyfikat lub dyplom ukończenia studiów  poświadczający znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego).

Dostarczenie niekompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z procesu rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu na uczelnię.

16.09.2022 r.

Publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych 

Dokładne terminy, godziny oraz miejsce rozmów kwalifikacyjnych znajdą się w katalogach poszczególnych dyscyplin.

19.09.2022 r.

Egzamin językowy (w przypadku braku poświadczenia kompetencji językowych)

Dokładne terminy, godziny oraz miejsce egzaminów znajdą się w katalogach poszczególnych dyscyplin.

20-23.09.2022 r.

Rozmowy kwalifikacyjne

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy przedstawić: opis planowanego projektu badawczego z uwzględnieniem celu naukowego wraz ze sformułowaniem problemów badawczych / hipotez badawczych, aktualnego stanu wiedzy w zakresie proponowanych problemów badawczych, uzasadnienia podjęcia badań w tym kontekście z określeniem ich znaczenia dla danej dyscypliny, jak również metodykę badań. 

26.09.2022 r.

Ogłoszenie listy rankingowej

26-28.09.2022 r.

Zapisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

29.09.2022 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „wyniki rekrutacji

 

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych do Szkoły Doktorskiej UJD

 

Data

Godzina rozpoczęcia

Dyscyplina

Sala

Ilość kandydatów

20.09.2022

10:00

sztuki muzyczne

502, ul. Zbierskiego 2/4

2

11:00

historia

134, ul. Waszyngtona 4/8

5

21.09.2022

9:00

nauki o zdrowiu

AB 008, Al. Armii Krajowej 13/15

6

9:00

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

131, ul. Waszyngtona 4/8

5

10:00

nauki chemiczne

134, ul. Waszyngtona 4/8

2

22.09.2022

9:00

nauki fizyczne

134, ul. Waszyngtona 4/8

2

23.09.2022

10:00

językoznawstwo

134, ul. Waszyngtona 4/8

2

12:30

literaturoznawstwo

134, ul. Waszyngtona 4/8

5

 

Uwaga! Możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i w IRK.