Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Harmonogram DODATKOWEJ (IV tury) rekrutacji 2020/2021

| Administrator Systemu

 HARMONOGRAM DODATKOWEJ REKRUTACJI 2020/2021

 w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym

im. Jana Długosza w Częstochowie 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

 

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

 

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.
Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia
10 października 2020 r.

 

 

od 5 października 2020 r.
          od godz. 1500

 

do 9 października 2020 r.

 

2.

Wprowadzanie danych i skanów dokumentów w systemie IRK przez kandydatów

Kandydat wprowadza  do systemu dane (min. wyniki egzaminu dojrzałości; oceny uzyskanej na dyplomie, średnia ocen ze studiów), załączą fotografię w formie elektronicznej (jpg) oraz skany dokumentów wymaganych do podjęcia studiów na danym stopniu  (świadectwo dojrzałości, dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, itp.), w przypadku kandydatów drugiego stopnia skan suplementu.

Na kierunkach, na których jest to wymagane, należy załączyć np. reprodukcje prac (portfolio); list motywacyjny; nagranie - zgodnie z adresami e-mail podanymi na stronie IRK danego kierunku.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów trzeba będzie dostarczyć i przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu        2-mcy od rozpoczęcia studiów.

Niewprowadzenie danych i skanów wymaganych dokumentów zgodnie z  wytycznymi w IRK w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 9.10.2020 r., oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

do 9 października 2020r.

 3.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie https://rekrutacja.ujd.edu.pl

 

12 października 2020 r.
po godz. 1400

4.

Wpis na studia  

Kandydat przesyła skan wypełnionego i podpisanego formularza wpisu na studia   na wskazany adres e-mail Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W przypadku niedostarczenia dokument „wpisu na studia”  w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 13.10.2020 r., oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

 nieprzekraczalny  termin:

 

od 12 października 2020 r.

 do 13 października 2020 r.

5.

Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (tylko dla kierunków, na których  są wymagane – wykaz  i szczegółowe informacje w IKR).

do 30 października 2020 r.

 
 

Kandydat powinien śledzić na bieżąco komunikaty na stronie

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/