Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Filologiczno - Historyczny

Filozofia (s2)

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-30 do 2019-07-15 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Dostępne specjalności:

 • Filozofia teoretyczna
 • Filozofia nowych mediów
 • Filozofia nauczycielska

 (wybór specjalności przy rekrutacji)

Przyjęty program stacjonarnych studiów Filozofia studia drugiego stopnia zapewnia uzyskanie podstaw wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu kanonu nauk filozoficznych. Jest ona uzupełniona o kompendium wiedzy ogólnohumanistycznej oraz wzbogacona przedmiotami do wyboru z zakresu szczegółowej problematyki filozoficznej. Zdobyta wiedza humanistyczna i społeczna pozwala absolwentowi nie tylko orientować się w problematyce filozoficznej, ale także rozumieć współczesny świat i zachodzące w nim przemiany cywilizacyjne. Daje także umiejętności w całościowym ujmowaniu zjawisk kulturowych (język, poznanie, wartości), w ich warstwach społecznych, politycznych, ekonomicznych, artystycznych i obyczajowych. Ukończenie studiów zapewnia też wiedzę o charakterze operacyjnym, niezbędną do takich form aktywności intelektualnych, jak sztuka argumentowania, prowadzenie dialogu czy kształtowanie postaw światopoglądowych.

Celem planowanych studiów drugiego stopnia jest odpowiednie rozwinięcie wykształcenia filozoficznego absolwenta. Przekazanie mu wiedzy filozoficznej i ogólnej, zapoznanie z aparaturą niezbędną do rozumienia tradycyjnej literatury filozoficznej oraz tekstów kultury współczesnej. Oprócz wiedzy ogólnofilozoficznej otrzyma on przygotowanie do pracy w różnych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego (np. w instytucjach kulturalno-oświatowych, politycznych, w środkach masowego przekazu). Program studiów zapewnia też zdobycie podstawowych umiejętności niezbędnych dla różnych form aktywności intelektualnej (zawodowej i pozazawodowej), między innymi umiejętności artykulacji i uzasadniania własnych poglądów, kształtowania postaw światopoglądowych czy rozwiązywania różnych problemów społecznych i egzystencjalnych.

Sylwetka absolwenta

Studia drugiego stopnia na kierunku filozofia są kontynuacją i dopełnieniem studiów licencjackich, przede wszystkim dla absolwentów studiów filozoficznych pierwszego stopnia, ale także dla absolwentów innych kierunków zakończonych licencjatem.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada rozbudowaną i pogłębioną wiedzę oraz umiejętności w zakresie podstaw wykształcenia filozoficznego. Stanowią one rozwinięcie kompetencji uzyskanych w toku studiów licencjackich. Potrafi interpretować dziejowe idee filozoficzne we współczesnym kontekście kulturowym. Umie charakteryzować współczesne problemy filozofii korzystając z wiedzy w zakresie historii filozofii, logiki, ontologii/metafizyki/teorii bytu, epistemologii/teorii poznania oraz etyki i estetyki. Powinien posiadać znajomość innych dyscyplin filozoficznych i aktualnego stanu badań w nich. Wykazuje dobrą orientację w tradycji filozoficznej, zna podstawowe koncepcje, nurty i stanowiska, potrafi interpretować ich problematykę w kontekście wybranych zagadnień szczegółowych.

Kompetencje społeczne absolwenta zawierają się w ponadstandardowej zdolności twórczego i krytycznego myślenia oraz formułowania, przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów. Rozległa wiedza o człowieku, społeczeństwie i kulturze umożliwia mu osobistą diagnozę kondycji jednostki ludzkiej w wymiarze moralnym, religijnym i światopoglądowym. Umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych pozwala absolwentowi na stosowanie jej w różnych sytuacjach interpersonalnych, dobieranie i formułowanie odpowiednich strategii argumentacyjnych, konstruowanie wielostronnej odpowiedzi na krytykę. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę o założeniach aksjologicznych konstytuujących struktury, interakcje i instytucje społeczne oraz o źródłach norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania.

Absolwent powinien posiadać znajomość rozumienia oraz metod interpretacji tekstu filozoficznego. Przeprowadza analizę filozoficznych tekstów obcojęzycznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), pracy badawczej w zakresie filozofii, pracy w zawodach, wymagających kompetencji krytycznych, interpretacyjnych i argumentacyjnych.

Absolwent specjalności „Teoretycznej” posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności w zakresie współczesnych koncepcji filozoficznych. Analizuje i wykorzystuje współczesne idee filozoficzne w procesach kulturowych i społecznych. Aplikuje wiedzę o współczesnych dyscyplinach filozoficznych i aktualnym stanie badań w konkretnych sytuacjach problemowych. Wykorzystuje możliwości refleksji humanistycznej dla kreacji i modyfikacji różnorodnych typów więzi i struktur społecznych.

Absolwent specjalności „Filozofia nowych mediów” posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie współczesnych technik komunikacji. Dostrzega powiązania nowych mediów z innymi dyscyplinami nauk, ma umiejętność odbierania, rozumienia i interpretowania zachowań w nowych mediach. Absolwent wykorzystuje nowe media do aktywnego komunikowania się i budowania poprawnych relacji społecznych. Jest wyposażony w umiejętność analizy i odpowiedzialnego posługiwania się współczesnymi narzędziami komunikacyjnymi oraz możliwościami technologicznymi nowych mediów. Identyfikuje związki pomiędzy współczesnymi ideami filozoficznymi a transformacjami przestrzeni informacyjnej. Wykorzystuje możliwości refleksji humanistycznej dla kreacji i modyfikacji różnorodnych typów więzi i struktur społecznych.

Absolwent specjalności „Filozofia nauczycielska” posiada – oprócz pogłębionej wiedzy filozoficznej – wiedzę oraz umiejętności w zakresie dydaktyki i metodyki nauczania filozofii i etyki oraz podstawową wiedzę psychologiczną i pedagogiczną dotyczącą procesów rozwoju, wychowania i nauczania. Jest przygotowany do prowadzenia lekcji z filozofii i etyki we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Posiada kompetencje do realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, do analizy i interpretacji typowych sytuacji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Potrafi animować i wspierać rozwój ucznia. Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, refleksyjnością oraz postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności.

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 4 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 380)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Dodatkowe informacje

Strona www Instytutu: www.ifsp.ajd.czest.pl

Dodatkowe informacje można także uzyskać w:
 • Instytucje Filozofii tel.34 361-39-46
 • Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego tel. 34 361-14-25,
 • Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej tel. 34 361-54-19