Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Filologiczno - Historyczny

Filozofia [s1] - drugi nabór

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Opis

Dostepne specjalności:

  • Filozofia teoretyczna
  • Filozofia z komunikacją społeczną

 (wybór specjalności po 2 semestrze)

Przyjęty program kierunku studiów Filozofia pierwszego stopnia zapewnia uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk filozoficznych. Specjalistyczna wiedza filozoficzna, którą uzyskuje student, jest osadzona i skorelowana z wiedzą ogólnohumanistyczną zdobywaną dzięki przedmiotom specjalizacyjnym oraz przedmiotom do wyboru, które reprezentują różne dyscypliny humanistyki. Filozoficzne i zarazem ogólnohumanistyczne wykształcenie z obszaru nauk humanistycznych jest uzupełnione odpowiednim komponentem wiedzy z zakresu nauk społecznych – stosownie do treści kierunkowych efektów kształcenia obowiązujących na kierunku Filozofia. Zdobyta wiedza z zakresu humanistyki i nauk społecznych pozwala absolwentowi nie tylko orientować się w problematyce filozoficznej, ale także rozumieć współczesny świat, zachodzące w nim przemiany cywilizacyjne oraz całościowo ujmować zjawiska kulturowe w ich warstwie politycznej, ekonomicznej, artystycznej, obyczajowej i społecznej.

Realizacja efektów kształcenia przewidzianych programem studiów przygotowuje absolwenta studiów filozoficznych I stopnia do radzenia sobie na trudnym współczesnym rynku pracy. Absolwent uzyskuje, oprócz wykształcenia obejmującego historię filozofii i tradycyjną problematykę filozoficzną, podstawy wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz z poszczególnych dziedzin kultury (języka, sztuki, religii, polityki, nauki), a także umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji społecznej, które pozwalają na aktywność zawodową w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturowego i politycznego.

Ukończenie studiów filozoficznych pierwszego stopnia dostarcza wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych dla takich form aktywności intelektualnych, jak sztuka argumentowania, prowadzenie dialogu czy kształtowanie postaw światopoglądowych.  Student zdobywa też umiejętności pozwalające na samodzielne zarządzanie procesami akumulacji wiedzy.

W oparciu o uzyskaną wiedzę i zdobyte umiejętności absolwent kierunku Filozofia potrafi interpretować idee filozoficzne w ich własnym kontekście historycznym, a także odnosić je do współczesnych ram kulturowych. Właściwie rozpoznaje współczesne problemy filozofii korzystając z subdyscyplin filozofii (historii filozofii, logiki, ontologii, epistemologii, etyki i estetyki). Absolwent orientuje się w tradycji filozoficznej: zna jej najważniejsze koncepcje, nurty i stanowiska. Potrafi również interpretować jej podstawową problematykę odnosząc ją do wybranych zagadnień szczegółowych.

Absolwent ma opanowane podstawy interpretacji tekstu filozoficznego oraz umiejętność rozumienia obcojęzycznych tekstów filozoficznych. Posiada podstawy metodologiczne do pracy badawczej w zakresie filozofii lub pracy w zawodach wymagających kompetencji krytycznych, interpretacyjnych i argumentacyjnych. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich), które może kontynuować w AJD lub w innych uczelniach posiadających odpowiednie uprawnienia.

Kompetencje społeczne absolwenta studiów filozoficznych są zogniskowane na zdolnościach twórczego i krytycznego myślenia oraz na umiejętnym formułowaniu i uzasadnianiu własnych poglądów. Zdobyta wiedza o człowieku i jego społeczno-kulturowym otoczeniu umożliwia absolwentowi dokonywanie analiz kondycji jednostki ludzkiej w wymiarze moralnym, religijnym i światopoglądowym. Wiedza i umiejętności przyswojone z różnych dyscyplin naukowych pozwala absolwentowi na stosowanie jej w konkretnych sytuacjach interpersonalnych i społecznych. Absolwent potrafi budować odpowiednie strategie argumentacyjne oraz formułować przekonywające odpowiedzi na krytykę. Posiada też wiedzę o założeniach aksjologicznych konstytuujących struktury i zachowania społeczne, orientuje się w naturze norm społecznych i drogach wpływania na ludzkie zachowania.

Treści nauczania przygotowywane w programie studiów zapewniają osiągnięcie efektów kształcenia wymaganych przez interesariuszy zewnętrznych.

Podana wyżej charakterystyka absolwenta jest szczegółowo ujęta w osiąganych w procesie dydaktycznym kierunkowych efektach kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Absolwent specjalności "Teoretycznej" posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności w zakresie klasycznych i współczesnych koncepcji filozoficznych. Analizuje i wykorzystuje idee filozoficzne w procesach kulturowych i społecznych. Wykorzystuje wiedzę filozoficzną w konkretnych sytuacjach problemowych. Stosuje możliwości refleksji humanistycznej w różnorodnych typach interakcji społecznych.

Absolwent specjalności "Komunikacja społeczna" posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie standardowych technik komunikacji oraz procesów dystrybucji, transmisji i alokacji zasobów informacyjnych. Stosuje dostępne narzędzia komunikacyjne i możliwości technologiczne w procesach kulturowych i społecznych. Identyfikuje związki pomiędzy współczesnymi ideami filozoficznymi a transformacjami przestrzeni informacyjnej.