Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Filologiczno - Historyczny

Filologia polska (s2)

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-30 do 2019-07-15 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Dostępne specjalności na studiach II stopnia:

 • specjalność nauczycielska
 • specjalność dziennikarska
 • specjalność edytorsko-redaktorska *
 • promocja literatury *

 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ POLSKĄ W UJD?

Charakter studiów polonistycznych prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej oraz proponowane specjalności i specjalizacje wynikają z kulturowych uwarunkowań nowoczesnej edukacji humanistycznej oraz uwzględniają potrzeby rynku pracy. Absolwent otrzymuje pogłębioną wiedzę humanistyczną oraz uzyskuje ugruntowaną i rozszerzoną wiedzę kierunkową w zakresie literatury, językoznawstwa, polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego; uzyskuje pogłębione umiejętności w zakresie analizy tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, tekstu kultury oraz samodzielnego wartościowania tychże zjawisk i procesów w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami multimedialnymi w celu pozyskiwania i przetwarzania informacji, co daje podstawy do indywidualnego rozwijania zainteresowań humanistycznych, twórczej aktywności. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do aktywnego, kreatywnego funkcjonowania we współczesnym świecie. W zależności od wybranej specjalności posiada kompetencje związane z planowaniem i tworzeniem projektów medialnych oraz innymi sferami działań w kulturze o charakterze animacyjnym oraz reklamowym; jest przygotowany do pracy w szkołach ponadpodstawowych.

Prowadzone przez Instytut Filologii Polskiej studia drugiego stopnia (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym) kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Student wybiera od pierwszego semestru (przy rekrutacji) jedną z czterech specjalności: specjalność nauczycielską, specjalność dziennikarską, specjalność edytorsko-redaktorską, promocję literatury.

Warunkiem uruchomienia specjalności jest powstanie min. 25-osobowej grupy. W przypadku mniejszej liczby osób na roku zostanie uruchomiona specjalność wybrana przez większość kandydatów.

W przypadku kandydatów, którzy nie są absolwentami kierunku filologia polska obowiązuje płatny program wyrównawczy (zaliczenie wybranych efektów kształcenia ze studiów I stopnia).

W przypadku wyboru specjalności dziennikarskiej kandydatów, którzy nie ukończyli specjalności dziennikarskiej na I stopniu, obowiązuje płatny program wyrównawczy.

Na specjalność nauczycielską przyjmowani są tylko absolwenci I stopnia filologii polskiej specjalności nauczycielskiej.

 CO PO STUDIACH?

Absolwent specjalności nauczycielskiej (studia drugiego stopnia) posiada poszerzoną wiedzę w zakresie dydaktyki literatury i języka polskiego, poznaje specyfikę kształcenia młodzieży i dorosłych; ma świadomość kreatywności procesu nauczania, zna i stosuje metody samokształcenia oraz samodoskonalenia. Pogłębia poznawczą dociekliwość, poszukuje sposobów optymalizacji procesu dydaktycznego, potrafi oryginalnie opracować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne; zna metody ewaluacji oraz aksjologiczne aspekty komunikacji pedagogicznej. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w szkolnictwie i placówkach oświatowych; ma uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

Absolwent specjalności dziennikarskiej (studia drugiego stopnia) jest przygotowany do funkcjonowania na rynku mediów, w zakresie przekazu informacji w instytucjach, urzędach i innych placówkach, a także przy obsłudze medialnej różnego typu placówek. Ma pogłębioną wiedzę na temat języka wypowiedzi dziennikarskiej, gatunków dziennikarskich prasowych i internetowych; zna podstawowe mechanizmy językowe promocji, reklamy oraz strategie zarządzania informacją; rozumie funkcjonowanie dyskursów medialnych i potrafi dokonać ich analizy. Podczas zajęć warsztatowych zdobywa kompetencje i umiejętności związane z przygotowywaniem i opracowywaniem tekstów medialnych z uwzględnieniem cech odbiorcy oraz różnych kanałów rozpowszechnienia.

Absolwent specjalności edytorsko-redaktorskiej * jest przygotowany do pracy w wydawnictwach oraz redakcjach czasopism. W trakcie zajęć i praktyk zawodowych nabywa umiejętności merytorycznego i komputerowego przygotowania publikacji (opanowanie edytorów tekstu, podstaw typografii, zasad elektronicznego składania tekstu).

Absolwent specjalności praktyka promocja literatury * jest przygotowany do czynnego uprawiania krytyki literackiej zarówno w mediach tradycyjnych, jak i elektronicznych; jest świadomym twórcą tekstów kultury. Potrafi redagować teksty użytkowe i artystyczne. Zdobyte umiejętności pozwalają mu podjąć pracę w instytucjach kulturalnych (działy marketingu i PR), redakcjach czasopism i portali internetowych, agencjach reklamowych, wydawnictwach oraz w firmach dbających o budowanie własnego wizerunku i dobre relacje z mediami.

Ponadto wszyscy absolwenci są przygotowani merytorycznie oraz metodologicznie do podjęcia kierunkowych studiów III stopnia (doktoranckich).

* po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD.

 • praktyka pisania – krytyka literacka

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 4 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu przy składaniu dokumentów
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z

...
(liczba słów w pełnym opisie: 302)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Dodatkowe informacje

Studentów, którzy nie są absolwentami studiów licencjackich filologia polska, obowiązuje płatny program wyrównawczy (zaliczenie wybranych efektów kształcenia ze studiów pierwszego stopnia).

W przypadku wyboru specjalności dziennikarskiej kandydatów, którzy nie ukończyli specjalności dziennikarskiej na I stopniu, obowiązuje płatny program wyrównawczy.

O przyjęcie na specjalność nauczycielską mogą ubiegać się tylko absolwenci I stopnia filologii polskiej specjalności nauczycielskiej.