Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Filologiczno - Historyczny

Filologia polska (n2)

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-30 do 2019-07-15 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Dostępne specjalności na studiach II stopnia w systemie niestacjonarnym:

  • specjalność nauczycielska
  • specjalność dziennikarska

 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ POLSKĄ W UJD?

Charakter studiów polonistycznych prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej oraz proponowane specjalności i specjalizacje wynikają z kulturowych uwarunkowań nowoczesnej edukacji humanistycznej oraz uwzględniają potrzeby rynku pracy. Absolwent otrzymuje pogłębioną wiedzę humanistyczną oraz uzyskuje ugruntowaną i rozszerzoną wiedzę kierunkową w zakresie literatury, językoznawstwa, polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego; uzyskuje pogłębione umiejętności w zakresie analizy tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, tekstu kultury oraz samodzielnego wartościowania tychże zjawisk i procesów w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami multimedialnymi w celu pozyskiwania i przetwarzania informacji, co daje podstawy do indywidualnego rozwijania zainteresowań humanistycznych, twórczej aktywności. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do aktywnego, kreatywnego funkcjonowania we współczesnym świecie. W zależności od wybranej specjalności posiada kompetencje związane z planowaniem i tworzeniem projektów medialnych oraz innymi sferami działań w kulturze o charakterze animacyjnym oraz reklamowym; jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych (na etapie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym).

W systemie niestacjonarnym student wybiera od pierwszego semestru (przy rekrutacji) jedną z dwóch specjalności: specjalność nauczycielską lub specjalność dziennikarską. Warunkiem uruchomienia specjalności jest powstanie min. 25-osobowej grupy. W przypadku mniejszej liczby osób na roku zostanie uruchomiona specjalność wybrana przez większość kandydatów.

W przypadku kandydatów, którzy nie są absolwentami kierunku filologia polska obowiązuje płatny program wyrównawczy (zaliczenie wybranych efektów kształcenia ze studiów I stopnia).

W przypadku wyboru specjalności dziennikarskiej kandydatów, którzy nie ukończyli specjalności dziennikarskiej na I stopniu, obowiązuje płatny program wyrównawczy.

Na specjalność nauczycielską przyjmowani są tylko absolwenci I stopnia filologii polskiej specjalności nauczycielskiej.

 CO PO STUDIACH?

Absolwent specjalności nauczycielskiej (studia drugiego stopnia) posiada poszerzoną wiedzę w zakresie dydaktyki literatury i języka polskiego, poznaje specyfikę kształcenia młodzieży i dorosłych; ma świadomość kreatywności procesu nauczania, zna i stosuje metody samokształcenia oraz samodoskonalenia. Pogłębia poznawczą dociekliwość, poszukuje sposobów optymalizacji procesu dydaktycznego, potrafi oryginalnie opracować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne; zna metody ewaluacji oraz aksjologiczne aspekty komunikacji pedagogicznej. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w szkolnictwie i placówkach oświatowych; ma uprawnienia do nauczania języka polskiego na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).

Absolwent specjalności dziennikarskiej (studia drugiego stopnia) jest przygotowany do funkcjonowania na rynku mediów, w zakresie przekazu informacji w instytucjach, urzędach i innych placówkach, a także przy obsłudze medialnej różnego typu placówek. Ma pogłębioną wiedzę na temat języka wypowiedzi dziennikarskiej, gatunków dziennikarskich prasowych i internetowych; zna podstawowe mechanizmy językowe promocji, reklamy oraz strategie zarządzania informacją; rozumie funkcjonowanie dyskursów medialnych i potrafi dokonać ich analizy. Podczas zajęć warsztatowych zdobywa kompetencje i umiejętności związane z przygotowywaniem i opracowywaniem tekstów medialnych z uwzględnieniem cech odbiorcy oraz różnych kanałów rozpowszechnienia.

Ponadto absolwent jest przygotowany merytorycznie oraz metodologicznie do podjęcia kierunkowych studiów III stopnia (doktoranckich).

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 4 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

  • wydrukowany i podpisany formularz podania
  • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu przy składaniu dokumentów
  • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
  • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
  • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z

...
(liczba słów w pełnym opisie: 302)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Wysokość czesnego

1780 zł/semestr

Dodatkowe informacje

W przypadku wyboru specjalności dziennikarskiej kandydatów, którzy nie ukończyli specjalności dziennikarskiej na I stopniu, obowiązuje płatny program wyrównawczy.

O przyjęcie na specjalność nauczycielską mogą ubiegać się tylko absolwenci I stopnia filologii polskiej specjalności nauczycielskiej.