Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Filologiczno - Historyczny

Filologia polska (n1)

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-30 do 2019-07-15 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Dostępne specjalności na studiach I stopnia w systemie niestacjonarnym:

 • specjalność nauczycielska

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ POLSKĄ W UJD?

Charakter studiów polonistycznych prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej oraz proponowane specjalności wynikają z kulturowych uwarunkowań nowoczesnej edukacji humanistycznej i uwzględniają potrzeby rynku pracy. Absolwent otrzymuje ogólne wykształcenie humanistyczne, uzyskując zarazem gruntowną wiedzę z zakresu literatury, językoznawstwa, kultury polskiej i europejskiej, mediów, którą to wiedzę potrafi zastosować w praktyce. Ponadto uzyskuje umiejętności analizy tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, tekstu kultury (w szerokim kontekście) oraz samodzielnego wartościowania tychże zjawisk i procesów; potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami multimedialnymi w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji; uzyskuje podstawy do indywidualnego i twórczego rozwijania zainteresowań humanistycznych. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do aktywnego, kreatywnego funkcjonowania we współczesnym świecie. W zależności od wybranej specjalności posiada kompetencje związane z planowaniem i tworzeniem projektów medialnych oraz innymi sferami działań w kulturze o charakterze animacyjnym oraz reklamowym; jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych.

Instytut Filologii Polskiej prowadzi 3-letnie studia pierwszego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. W systemie niestacjonarnym studenci filologii polskiej wybierają po pierwszym roku studiów specjalność nauczycielską.

CO PO STUDIACH?

Absolwent specjalności nauczycielskiej (studia pierwszego stopnia) uzyskuje wiedzę w zakresie dydaktyki literatury i języka polskiego, teorii nauczania integrującego; rozwija poznawczą dociekliwość, poszukuje sposobów optymalizacji procesu dydaktycznego; potrafi oryginalnie opracować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem technik multimedialnych; zna tradycyjne oraz dostosowane do zreformowanego szkolnictwa metody ewaluacji. Student zdobywa kwalifikacje potrzebne do pracy w szkolnictwie i placówkach oświatowych (w szkole podstawowej); uprawnienia do nauczania języka polskiego otrzymuje jednak dopiero po ukończeniu studiów II stopnia.

Wszyscy absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich).

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 4 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu przy składaniu dokumentów
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z

...
(liczba słów w pełnym opisie: 275)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Konkurs świadectw

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • dodatkowo kandydat wybiera jeden dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Konkurs świadectw

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia z trzech przedmiotów:

Przedmioty obowiązkowe
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • dodatkowo kandydat wybiera jeden dowolny przedmiot.

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając z:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
...
(liczba słów w pełnym opisie: 152)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści ogólnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej z języka polskiego oraz innych olimpiad humanistycznych (historyczna, filozoficzna, języka łacińskiego) – kandydat uzyskuje maksymalna liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wysokość czesnego

1760 zł/semestr

Dodatkowe informacje

Strona www Instytutu: www.ifp.ajd.czest.pl

Warunkiem uruchomienia specjalności i specjalizacji jest min. 25-osobowa grupa. Możliwy jest wybór dwóch specjalności, przy czym druga jest odpłatna (zgodnie z zarządzeniem Rektora AJD na dany rok akademicki).