Rejestracja krok po kroku 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 2. Rejestracja wstępna
 3. Pierwsze logowanie do swojego konta
 4. Uzupełnianie danych osobowych
 5. Dane o posiadanym wykształceniu
 6. Wprowadzanie ocen (punktów) kwalifikacyjnych
 7. Wybór kierunku studiów
 8. Opłata za postępowanie rekrutacyjne
 9. Wydruk podania o przyjęcie na studia
 10. Sprawdzanie danych i wyników rekrutacji

 

W celu zarejestrowania się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie konieczne jest złożenie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Pierwszy etap rejestracji - kandydat podaje podstawowe dane o sobie - w tym nr PESEL jako jego identyfikator - a także ustala hasło dostępu do systemu rekrutacji. Należy pamiętać, że poprawność nr. PESEL jest weryfikowana i porównywana z datą urodzenia podaną przez kandydata!Po przejściu etapu wstępnej rejestracji system zapisuje wprowadzone przez kandydata dane i żąda uwierzytelnienia za pomocą ustalonych wcześniej nr. PESEL i hasła


 

Po prawidłowym wpisaniu parametrów logowania kandydat uzyskuje dostęp do swojego konta. Kolejnym etapem jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych osobowych


 

Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiedni wybór dokumentu uprawniającego do podjęcia wybranych studiów: dyplom licencjata lub równoważny, matura międzynarodowa, nowa matura bądź  stara matura (świadectwo dojrzałości). Na tym etapie kandydat wprowadza również dane o ukończonej szkole średniej oraz instytucji, która wydała dyplom (dokument) uprawniający do podjęcia studiów


 


6. Wprowadzanie ocen (punktów) kwalifikacyjnych

Kandydat po uzupełnieniu danych osobowych wprowadza wyniki (oceny bądź ilość punktów) swoich przedmiotów maturalnych lub średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.
Kandydaci, którzy zarejestrowali się w systemie, lecz nie znają jeszcze swoich wyników matur wprowadzają je niezwłocznie po ich opublikowaniu. W żaden sposób nie pomniejsza to szans dostania się kandydata na studia!

stara matura

nowa matura

licencjat

Korzystne jest wprowadzenie wszystkich możliwych ocen (punktów) uzyskanych przez kandydata na dokumencie uprawniającym go do podjęcia studiów - system na podstawie wybranego przez kandydata kierunku studiów dobiera kwalifikujące na dany kierunek egzaminy (przedmioty), co często daje możliwość najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji egzaminów (ocen bądź punktów).
Uwaga!!! Oceny z języka angielskiego lub języka niemieckiego wprowadzają wyłącznie kandydaci na kierunek odpowiednio: Filologia angielska lub Filologia germańska. Wszyscy pozostali kandydaci wybierają język obcy nowożytny.
Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"!
Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
-
mierny (dopuszczający) - 3,0

System automatycznie przelicza w/w wartości biorąc pod uwagę rok przystąpienia do egzaminu tzw. "starej matury" podany przez kandydata w danych osobowych!

przed wprowadzeniem ocen

po wprowadzeniu ocen


 

 

Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich wymaganych danych kandydat poleceniem powrót przechodzi do swojej strony głównej, aby wybrać preferowany kierunek lub kierunki studiów.
Jeżeli na dany kierunek (np. Biotechnologia (s1) - ryc. 7b) kandydat ma do wyboru jeden z trzech przedmiotów, wówczas wybiera jedną najkorzystniejszą dla siebie ocenę. Wybór ten powinien być świadomy i poprzedzony lekturą "zasad kwalifikacji" dla danego kierunku.

ryc. 7a
ryc. 7b
ryc. 7c

 

 

przed wyborem kierunku

po wyborze kierunku


 

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne na większość kierunków wynosi 85 zł. Wyjątkiem są kierunki: Wychowanie fizyczne, gdzie postępowanie jest związane z testem sprawnościowym i wynosi 100 zł, oraz kierunki artystyczne (Edukacja artystyczna ..., Malarstwo, Grafika, Instrumentalistyka), gdzie postępowanie jest związane ze sprawdzeniem predyspozycji artystycznych - tu opłata wynosi 150 zł. Kandydaci wnoszą opłatę na indywidualny dla każdego rachunek bankowy generowany automatycznie z systemu, powiązany z numerem PESEL oraz wybranym kierunkiem studiów.

ryc. 8a
ryc. 8b
ryc. 8c

Jeżeli kandydat wybiera więcej niż jeden kierunek studiów, to zobowiązany jest uiścić opłaty odrębnie dla każdego z nich zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie głównej kandydata.
Kandydat może podejrzeć dane do przelewu za postępowanie rekrutacyjne (ryc. 8a), bądź wydrukować gotowe, wypełnione polecenie zapłaty dla danego kierunku studiów (ryc. 8b). Do otworzenia druku polecenia zapłaty konieczny jest darmowy program Adobe Acrobat Reader - do pobrania tutaj.
Po dokonaniu opłaty i zarejestrowaniu w systemie spodziewanej kwoty na konto Akademii kandydat otrzymuje informację zwrotną o jego operacjach finansowych (Moje wpłaty - wpłacona kwota - pokaż, ryc. 8c)

przed dokonaniem wpłaty

po dokonaniu wpłaty


 

Po wykonaniu wszystkich opisanych wcześniej operacji kandydat drukuje podanie o przyjęcie na studia. Podobnie jak w przypadku wydruku polecenia zapłaty za postępowanie rekrutacyjne, podanie o przyjęcie na studia składa się odrębnie dla każdego kierunku studiów (ryc. 9a). Do otworzenia druku podania konieczny jest darmowy program Adobe Acrobat Reader - do pobrania tutaj. Kandydat własnoręcznie i czytelnie podpisuje podanie oraz ankietę o lektoracie języka obcego (ryc. 9b)

ryc. 9a
ryc. 9b

Wydrukowane i podpisane podanie oraz ankietę należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym do właściwej dla danego kierunku studiów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej po zakwalifikowaniu  kandydata na wybrany kierunek studiów wraz z innymi wymaganymi dokumentami.


 

Kandydat po zarejestrowaniu się, opłaceniu postępowania rekrutacyjnego oczekuje na informacje o swoim statusie. Jeśli kandydat uiścił opłatę rekrutacyjną i w wyniku postępowania kwalifikacyjnego otrzyma wystarczającą ilość punktów to w dniu ogłoszenia wyników otrzymuje status "zakwalifikowany" (ryc. 10b). Status ten pozostaje niezmieniony do chwili, kiedy kandydat dopełni wszystkich niezbędnych formalności (np. złożenie oryginału świadectwa dojrzałości, podania, itp.). Wówczas kandydatowi nadawany jest status "przyjęty" (ryc. 10c), otrzymuje on informację o przyjęciu za pomocą systemu wiadomości, a także - za pośrednictwem poczty - otrzymuje urzędową decyzję o przyjęciu na studia.

ryc. 10a
ryc. 10b
ryc. 10c

Kandydaci z statusem "zakwalifikowany" zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:
 • wydrukowany i podpisany formularz-podanie,
 • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu),
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,
 • dwie fotografie o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementem (oryginał do wglądu),
 • kandydaci na studia III stopnia składają dyplom studiów II stopnia oraz rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego,
 • wymagane jest również przesłanie w postaci elektronicznej własnego zdjęcia do wykorzystania w Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Opcja ta - wraz z pomocą - jest dostępna z poziomu strony głównej kandydata.