Opłaty za postępowanie rekrutacyjne


Kandydaci z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie wnoszą opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Brak wniesionej opłaty jest równoznaczny z rezygnacją ubiegania się o przyjęcie na studia.

Wysokość opłaty wynosi 85 zł lub 150 zł na każdy wybrany kierunek studiów.

Opłatę w wysokości 85 zł wnoszą kandydaci ubiegający się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów, gdzie postępowanie jest związane wyłącznie z konkursem świadectw lub dyplomów i nie obejmuje sprawdzenia predyspozycji, egzaminów itp.

Opłatę w wysokości 150 zł wnoszą kandydaci ubiegający się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów, gdzie postępowanie jest związane ze sprawdzeniem predyspozycji artystycznych (kierunki artystyczne).

Opłatę w wysokości 120 zł wnoszą kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UJD.

Opłatę w wysokości 80 zł wnoszą kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UJD - Program STER.

Opłatę należy uiścić na wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów rachunek bankowy.
Numer rachunku jest generowany indywidualnie dla każdego kandydata i zawiera jego numer PESEL oraz kod wydziału i typu studiów na które kandydat wyraził chęć studiowania.
W przypadku ubiegania się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, kandydat zobowiązany jest dokonać wpłaty w odpowiedniej wysokości na wszystkie wybrane przez siebie kierunki.


UWAGA!
KANDYDACI PO DOKONANIU WŁATY POWINNI SPRAWDZIĆ LOGUJĄC SIĘ NA SWOJE KONTO CZY OPŁATA REKRUTACYJNA ZOSTAŁA ZAREJESTROWANA W SYSTEMIE REKRUTACJI IRK!

Z uwagi na możliwe opóźnienia operacji miedzybankowych prosimy o dokonywanie wpłat we wstępnym etapie rejestracji.


Pod żadnym pozorem nie należy dokonywać wpłat na numery rachunków inne niż podane w indywidualnym koncie kandydata. Operacje takie mogą doprowadzić do pominięcia kandydata podczas postępowania rekrutacyjnego!

Pomoc na temat opłat kandydat znajdzie również w rozdziale Rejestracja krok po kroku