Harmonogram rekrutacji


HARMONOGRAM REKRUTACJI 2018/2019

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

 

1.06.2018 r. – 16.07.2018 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia  

Kandydat dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 16.07.2018 r.

17.07.2018 r.

Egzaminy ustne i praktyczne oraz rozmowy kwalifikacyjne 

Dokładne terminy, godziny oraz miejsce egzaminów znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

18.07.2018 r.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji 

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „wyniki rekrutacji”;(zakwalifikowany, niezakwalifikowany, lista rezerwowa).

19.07.2018 r. – 20.07.2018 r.

23.07.2018 r. – 24.07.2018 r.

Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia 

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu); dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg); kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu).

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 24.07.2018 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

25.07.2018 r.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz zakwalifikowanych z list rezerwowych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce  wyniki rekrutacji”.

            
  25.07.2018 r. – 27.07.2018 r.

Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia z list rezerwowych

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu); dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg); kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)..

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 27.07.2018 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

             30.07.2018 r.

Ogłoszenie list przyjętych z list rezerwowych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce  wyniki rekrutacji”.

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE TRZECIEGO STOPNIA

 

1.06.2018 r. –  16.07.2018 r.


Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)
Składanie dokumentów  

Kandydat rejestruje się na studia w systemie IRK oraz składa komplet wymaganych dokumentów w Wydziałowych Doktoranckich Komisjach Rekrutacyjnych, tj.: wydrukowany i podpisany formularz podania;  życiorys;  kopia dyplomu studiów magisterskich lub równorzędnych (oryginał do wglądu);  dwie fotografie: jedną o wymiarze 45x65 mm, drugą 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;  rekomendacja (z bieżącego roku) samodzielnego pracownika naukowego reprezentującego dyscyplinę w jakiej prowadzone są studia;  kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);  kserokopia pierwszej strony indeksu oraz strony indeksu zawierające ocenę pracy magisterskiej oraz wynik egzaminu magisterskiego;  potwierdzoną dokumentację ewentualnych osiągnięć naukowych; w przypadku studiów doktoranckich w dziedzinie nauk chemicznych - w dyscyplinie naukowej chemia, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia kształcenia.

18.07.2018 r.

godz. 1000

Rozmowa kwalifikacyjna

 20.07.2018 r.

Ogłoszenie listy przyjętych na studia trzeciego stopnia