Harmonogram rekrutacji


HARMONOGRAM REKRUTACJI 2019/2020

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

30.05.2019 r. – 15.07.2019 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia  

Kandydat dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 15.07.2019 r.

16.07.2019 r.

Egzaminy ustne i praktyczne oraz rozmowy kwalifikacyjne 

Dokładne terminy, godziny oraz miejsce egzaminów znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

17.07.2019 r.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji 

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „wyniki rekrutacji”;(zakwalifikowany, niezakwalifikowany, lista rezerwowa).

18.07.2019 r. – 19.07.2019 r.

22.07.2019 r. – 23.07.2019 r.

Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia 

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu przy składaniu dokumentów; dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg); kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu).

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 23.07.2019 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

24.07.2019 r.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz zakwalifikowanych z list rezerwowych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce  wyniki rekrutacji”.

            
  24.07.2019 r. – 26.07.2019 r.

Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia z list rezerwowych

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu); dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg); kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)..

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 26.07.2019 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

             29.07.2019 r.

Ogłoszenie list przyjętych z list rezerwowych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce  wyniki rekrutacji”.

 

 

 

SZKOŁA DOKTORSKA
HARMONOGRAM REKRUTACJI
2019/2020

 

10.06.2019 r. –  10.07.2019 r.


Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) oraz składanie dokumentów do Szkoły Doktorskiej 

Kandydat rejestruje się w Internetowym Systemie Rekrutacji, dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK oraz składa komplet wymaganych dokumentów, tj.: wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej skierowane do Rektora z zaznaczeniem dziedziny i dyscypliny; życiorys kandydata; kserokopię obu stron dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu); kserokopię (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów magisterskich II stopnia (albo w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie wystawione przez macierzysty dziekanat); 2 fotografie: jedną o wymiarze 45x65 mm i drugą o wymiarze 37x55 bez nakrycia głowy, na jasnym tle; opinię o przydatności do pracy naukowej/artystycznej (wydana nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty złożenia dokumentów) samodzielnego pracownika naukowego z danej dyscypliny naukowej/artystycznej; zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w dyscyplinach: nauki chemiczne, nauki fizyczne i w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; potwierdzoną dokumentacje wcześniej uzyskanych osiągnięć naukowych/artystycznych; oświadczenie (Załącznik do elektronicznego systemu rekrutacyjnego); zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych; dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Od dnia 17.06-02.07.2019 ww. dokumenty można składać w pokoju nr 143 w budynku UJD w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 w godz. 9.00-15.00. Od dnia 03-10.07.2019 w miejscu dyżuru Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej.

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 10.07.2019 r. Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 10.07.2019 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązany jest umieścić w systemie IRK (pliku .jpg) ZDJĘCIE, które zostanie wykorzystane do ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI DOKTORANCKIEJ (więcej informacji dotyczących technicznych wymagań znajduje się na indywidualnym koncie kandydata).

12.07.2019 r.

Egzaminy ustne (językowe)

Dokładne terminy, godziny oraz miejsce egzaminów znajdują się w katalogach poszczególnych dyscyplin.

15-16.07.2019 r.

Rozmowy kwalifikacyjne

Dokładne terminy, godziny oraz miejsce egzaminów znajdują się w katalogach poszczególnych dyscyplin.

 19.07.2019 r.

Ogłoszenie wyników

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „wyniki rekrutacji