• log in
 • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Harmonogram rekrutacji 2021/2022 - Szkoła Doktorska

| Administrator Systemu

SZKOŁA DOKTORSKA

 HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/2022

1.07.2021 r.–30.08.2021 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) do Szkoły Doktorskiej

Kandydat rejestruje się w Internetowym Systemie Rekrutacji, dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK oraz zamieszcza w wersji elektronicznej (skany) komplet wymaganych dokumentów.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Rady ds. Nadawania Stopni oraz Szkoły Doktorskiej w godz. 10:00-14:00 pod numerami tel. 34 3784 341 lub 34 3784 365 w dniach od 5 lipca 2021 do 6 sierpnia 2021 r. i od 23 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni (wygenerowane przez system IRK) do dnia 1.09.2020r.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązany jest umieścić w systemie IRK (pliku .jpg) ZDJĘCIE, które zostanie wykorzystane do ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI DOKTORANCKIEJ (więcej informacji dotyczących technicznych wymagań znajduje się na indywidualnym koncie kandydata).

1-7.09.2021 r.

Odbiór w sekretariacie Szkoły Doktorskiej skierowań na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w dyscyplinach: nauki chemiczne, nauki fizyczne i w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;

1-14.09.2021 r.

Składanie dokumentów w Szkole Doktorskiej

 • wydrukowane z systemu IRK i podpisane podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej skierowane do Rektora z zaznaczeniem dziedziny i dyscypliny;
 • życiorys kandydata;
 • obie strony dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu);
 • kserokopia (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów magisterskich II stopnia (albo w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie wystawione przez macierzysty dziekanat o odbyciu obrony);
 • 2 fotografie: jedną o wymiarze 45x65 mm i drugą o wymiarze 37x55 bez nakrycia głowy, na jasnym tle – zdjęcie proszę umieścić w systemie
 • opinia o przydatności do pracy naukowej/artystycznej (wydana nie wcześniej niż  12 miesięcy od daty złożenia dokumentów) samodzielnego pracownika naukowego z danej dyscypliny naukowej/artystycznej;
 • potwierdzona dokumentacja wcześniej uzyskanych osiągnięć naukowych/artystycznych – pogrupowanych zgodnie ze składnikiem 2 (S2) (pkt 13 Warunków i kryteriów rekrutacyjnych) dotyczącym zasięgu oddziaływania;
 • wypełnione i podpisane oświadczenie (Załącznik do elektronicznego systemu rekrutacyjnego);
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych wygenerowana z systemu IRK;
 • dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne;
 • opis planowanego Projektu Badawczego;
 • cudzoziemiec spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej jest zobowiązany do poświadczenia dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA);
 • cudzoziemiec rekrutujący się do szkoły doktorskiej realizującej program kształcenia w języku polskim składa stosowny certyfikat lub dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość j. polskiego co najmniej na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego);
 • cudzoziemiec rekrutujący się do szkoły doktorskiej realizującej program kształcenia w języku angielskim składa stosowny certyfikat lub dyplom ukończenia studiów  poświadczający znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego).

Niedostarczenie kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z procesu rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu na uczelnię.

16.09.2021 r.

Publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych 

Dokładne terminy, godziny oraz miejsce egzaminów znajdą się w katalogach poszczególnych dyscyplin.

 • Literaturoznawstwo: 20 września godz. 13.00
 • Językoznawstwo: 20 września godz. 11.00

 • Historia: 22 września godz. 10.00

 • Nauki chemiczne: 22 września godz. 11.30

 • Nauki fizyczne: 21 września godz. 10.00

 • Sztuki muzyczne: 20 września godz. 10.00

 • Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: 20 września godz. 10.00

17.09.2021 r.

Egzamin językowy (w przypadku braku poświadczenia kompetencji językowych)

Dokładne terminy, godziny oraz miejsce egzaminów znajdą się w katalogach poszczególnych dyscyplin.

20-22.09.2021 r.

Rozmowy kwalifikacyjne

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy przedstawić: opis planowanego projektu badawczego z uwzględnieniem celu naukowego wraz ze sformułowaniem problemów badawczych / hipotez badawczych, aktualnego stanu wiedzy w zakresie proponowanych problemów badawczych, uzasadnienia podjęcia badań w tym kontekście z określeniem ich znaczenia dla danej dyscypliny, jak również metodykę badań. 

24.09.2021 r.

Ogłoszenie listy rankingowej

24-28.09.2021 r.

Zapisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

 

29.09.2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „wyniki rekrutacji

 

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i w IRK.