• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

RECRUITMENT SCHEDULE 2023/2024 FOR FOREIGNERS

| Anita Janicka

HARMONOGRAM
DODATKOWEJ REKRUTACJI
NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
W UNIWERSYTECIE JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
DLA CUDZOZIEMCÓW

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 27 września 2023 r.

 

  19.09.2023 r. – 26.09.2023 r.

2.

Wprowadzanie danych i skanów dokumentów w systemie IRK przez kandydatów

Kandydat wprowadza do systemu IRK dane osobowe oraz skany wymaganych dokumentów. Wykaz wymaganych dokumentów znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków w IRK.

Na kierunkach, na których jest to wymagane, należy załączyć np. reprodukcje prac (portfolio); list motywacyjny; nagranie - zgodnie z adresami e-mail podanymi na stronie IRK danego kierunku.

Niewprowadzenie danych i skanów wymaganych dokumentów zgodnie z wytycznymi w IRK w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 26.09.2023 r., oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów trzeba będzie dostarczyć i przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału do 16 października 2023 r.  

26.09.2023 r.

3.

Sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne

Informacje o terminach, godzinach oraz o sposobach w jaki będą przeprowadzane egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne znajdują Internetowej Rejestracji Kandydata.

 

  27.09.2023 r.

4.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia)

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

28.09.2023 r.

5.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

29.09.2023 r.

6.

Informacja dotycząca badań lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do podjęcia studiów
(dotyczy tylko kierunków na których są wymagane)

Kandydat w celu otrzymania skierowania na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy powinien zgłosić się do Działu Spraw Studenckich.