• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Harmonogram DODATKOWEJ (II tury) rekrutacji 2023/2024

| Marcin Żurawski

HARMONOGRAM

DODATKOWEJ REKRUTACJI

NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
W UNIWERSYTECIE JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.

  

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 13 września 2023 r.

Kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjnąale na których koncie rekrutacyjnym w IRK nie pojawi się potwierdzenie jej wpłynięcia, powinni najpóźniej do dnia  13 września 2023 r. przesłać potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych poprzez System IRK (zakładka Pomoc).

24.07.2023 r. – 12.09.2023 r.

2.

Sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne

Informacje o terminach, godzinach oraz o sposobach w jaki będą przeprowadzane egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

 

13.09.2023 r.

3.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia)

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

14.09.2023 r.

o godz. 1000

4.

Składanie kompletu dokumentów
przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu).

Podczas składania dokumentów kandydat otrzyma skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy to tylko kierunków, na których są wymagane takie badania).

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16.09.2023 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

14.09.2023 r.

od godz. 1200 do godz. 1500

 

15.09.2023 r.

od godz. 1000 do godz. 1400

 

16.09.2023 r.

 od godz. 900 do godz. 1200

5.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

18.09.2023 r.

 o godz. 1000

6.

Ogłoszenie zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce  „wyniki rekrutacji”.

19.09.2023 r.

o godz. 1000

7.

Składanie kompletu dokumentów (zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych) przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu). 

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 20.09.2023 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

19.09.2023 r.

od godz. 1200 

do godz. 1500

 

20.09.2023 r.

 

od godz. 1000 

do godz. 1400