• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Harmonogram DODATKOWEJ (III tury) rekrutacji 2021/2022

| Administrator Systemu

 HARMONOGRAM DODATKOWEJ REKRUTACJI 2021/2022

 w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym

im. Jana Długosza w Częstochowie 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

 

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 27 września 2021 r., jeżeli opłaty zostaną dokonane  w dniu 27 września 2021 r. należy skan opłaty przesyłać na adres mailowy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. 

 

od 18 września 2021 r.

 

do 27 września 2021 r.
      do godz. 18.00

 

2.

Wprowadzanie danych i skanów dokumentów w systemie IRK przez kandydatów

Kandydat wprowadza  do systemu dane (min. wyniki egzaminu dojrzałości; oceny uzyskanej na dyplomie, średnia ocen ze studiów), załączą fotografię w formie elektronicznej (jpg) oraz skany dokumentów wymaganych do podjęcia studiów na danym stopniu  (świadectwo dojrzałości, dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, itp.), w przypadku kandydatów drugiego stopnia skan suplementu.

Na kierunkach, na których jest to wymagane, należy załączyć np. reprodukcje prac (portfolio); list motywacyjny; nagranie - zgodnie z adresami e-mail podanymi na stronie IRK danego kierunku.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów trzeba będzie dostarczyć i przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia studiów.

Niewprowadzenie danych i skanów wymaganych dokumentów zgodnie z  wytycznymi w IRK w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 27 września 2021 r., do godz. 18.00 oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

do 27 września 2021 r.
do godz. 18.00

3.

Sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne

Informacje o terminach, godzinach oraz o sposobach w jaki będą przeprowadzane egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

28 września 2021 r.

 4.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia)

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

28 września 2021 r.

          po godz. 1400

5.

Wpis na studia

Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do pobrania w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne" formularza „Wypis na studia", należy go wydrukować i podpisać, następnie skan tego dokumentu należy przesłać za pomocą zakładki "Pomoc" uzupełniając kolejno (tytuł wiadomości, rekrutację, studia) i treść wiadomości oraz dodając załącznik skanu podpisanego wpisu na studia.

Niedopełnienie formalności związanej z przesłaniem dokumentu  „Wpisu na studia” skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych.

od 28 września 2021 r.

    do 29 września 2021 r.

6.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

30 września 2021 r.

          po godz. 1200

7.

Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (tylko dla kierunków, na których są wymagane – wykaz  i szczegółowe informacje w IKR).

od 19 września 2021 r.

    do 30 września 2021 r.

 
 

Kandydat powinien śledzić na bieżąco komunikaty na stronie

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/